Fakultetsdirektør, Fak. for utøvende kunstfag

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 11.000 studenter og 1.600 ansatte. Universitetet ligger i Norges tredje største byregion, med et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet.  Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Fakultet for utøvende kunstfag tilbyr høyere kunstfaglig utdanning og forskning innenfor utøvende og skapende kunstdisipliner. Fakultetet utdanner primært utøvende musikere og dansere, instrumental- og dansepedagoger. Dette skjer gjennom utøvende bachelor- og masterprogram, samt årsenheter og videreutdanninger. Fakultetet har i dag ca 220 studieplasser og 50 ansatte fordelt på fagseksjoner i klassisk musikk, jazz/improvisert musikk, dans, korpsdireksjon, pedagogikk og kunstfagdidaktikk, og en enhet med musikkproduksjon og opptaksteknikk. Fakultet for utøvende kunstfag er aktivt i nasjonale og internasjonale nettverk innenfor sine fagområder, og har et regionalt ansvar for det nasjonale talentutviklingsprogam. Med en høy frekvens av konserter, forestillinger og formidlingsaktiviteter på flere utøverarenar og i nærheten til regionens kunst- og kulturmiljø, er Fakultet for utøvende kunstfag også en profilert kulturaktør i regionen.

Fakultet for utøvende kunstfag er strategisk lokalisert med campus i nærheten av sine primære kompetanse- og fagmiljø, praksisfelt og regionale kontaktnett i Bjergsted kulturpark.

Fakultetsdirektør

Fakultetsdirektør er leder for den administrative virksomheten ved Fakultet for utøvende kunstfag. Hun/han rapporterer til dekan og inngår i fakultetets ledergruppe.

Den som ansettes skal bl.a sørge for:

 • at fakultetsadministrasjonen bidrar til at fakultetet oppnår gode resultater innenfor undervisning, forskning/kunstnerisk utvikling, innovasjon og formidling.
 • god service og kvalitetsmessig god og effektiv støtte til studenter, ledere og ansatte i hele fakultetet.
 • økonomisk styring av fakultetets samlede aktivitet.

Til stillingen ligger personalansvar for ansatte ved fakultetsadministrasjonen.

Arbeidsspråket er norsk og engelsk.

Vi søker fakultetsdirektør som har:

 • relevant høyre utdanning, fortrinnsvis på mastergradsnivå
 • erfaring med utøvelse av administrativ ledelse, herunder arbeid med strukturer, systemer og rutiner
 • god innsikt i og erfaring med økonomi- og virksomhetsstyring
 • gode lederegenskaper og ledererfaring fra kunnskapsorganisasjon
 • vist prioriterings- beslutnings- og gjennomføringsevne
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og evne til å videreutvikle en konstruktiv organisasjonskultur

Vi tilbyr:

 • sentral lederposisjon ved fakultetet
 • dyktige og engasjerte medarbeidere
 • interessante og utviklende lederoppgaver
 • lønn og øvrige arbeidsvilkår etter avtale
 • automatisk medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter. Medlemmer kan søke boliglån til gunstig rente.
 • Hjem-jobb-hjem

Stillingsbeskrivelsen gjør nærmere rede for stillingens organisatoriske plassering, ansvarsområde og arbeidsoppgaver. Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til dekan Jens T Larsen, epost jens.t.larsen@uis.no, tlf 51 83 40 24. Spørsmål om ansettelsesprosessen kan rettes til senior HR-rådgiver May Merete Tjessem Opdal, epost may-m.t.opdal@uis.no, tlf 51 83 30 11/402 39 696.

Universitetet i Stavanger ønsker flere kvinner i ledende stillinger og oppfordrer derfor kvinner til å søke. Det praktiseres kjønnskvotering i samsvar med Hovedavtalen i Staten.

Søk stillingen elektronisk via «Søk stillingen» på denne siden. Vitnemål, attester og ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til, lastet opp som vedlegg til søknaden. Last opp alle vedlegg som separate filer. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

STILLINGSBESKRIVELSE

Organisatorisk plassering

 1. Fakultetsdirektør rapporterer til dekan ved Fakultet for utøvende kunstfag
 2. Fakultetsdirektør har personalansvar for ansatte i fakultetsadministrasjonen
 3. Fakultetsdirektør kan inngå i institusjonelle prosessteam/-nettverk og prosjekter uavhengig av organisatorisk plassering.

Ansvarsområde:

 1. Lede og utvikle fakultetsadministrasjonen.
 2. Ivareta personalansvar for ansatte ved fakultetsadministrasjonen.
 3. Bidra i strategiske utviklingsprosesser ved fakultetet.

Arbeidsoppgaver:

 1. Sørge for at fakultetsadministrasjonen bidrar til at fakultetet oppnår gode resultater innenfor undervisning, forskning, innovasjon og formidling.
 2. Sørge for god service og kvalitetsmessig god og effektiv støtte til studenter, ledere og ansatte i hele fakultetet.
 3. Sørge for økonomisk styring av fakultetets samlede aktivitet.
 4. Organisere fakultetsadministrasjonen i samsvar med overordnede føringer, og sørge for at dens samlede ressurser brukes på en effektiv og hensiktsmessig måte. Sørge for en optimal ressursallokering og erfaringsutveksling på tvers i fakultetsadministrasjonen.
 5. Bidra aktivt i fakultetets ledergruppe og ivareta sekretærfunksjon for denne.
 6. Koordinere og følge opp strategiutvikling ved fakultetet i samsvar med overordnet strategi, og sammen med dekan implementere vedtatte strategier og planer.
 7. Sørge for forberedelse av saker for fakultetsledelsen, fakultetsstyret samt aktuelle råd og utvalg, basert på relevant styringsinformasjon.
 8. Sørge for at vedtak og beslutninger blir fulgt opp ved fakultetet og at fakultetets drift er i tråd med overordnede føringer, strategier og regelverk.
 9. Ivareta administrativ støtte til fakultetets primærvirksomhet i henhold til den til enhver tid gjeldende arbeidsfordeling mellom fellestjenester og fakultetsadministrasjonen, og sørge for at fakultetet får den administrative støtte som trengs fra universitets fellestjenester.
 10. Bistå dekan ved ivaretakelse av det overordnede arbeidsgiveransvaret for ansatte ved fakultetet, herunder HMS-arbeid og samarbeid med tillitsvalgte i henhold til hovedavtalen for statsansatte.
 11. Sørge for at fakultetet har hensiktsmessig beredskap for håndtering av kriser og ulykker.
 12. Utøve god personalledelse, sørge for medarbeiderutvikling og utvikling av et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø i fakultetsadministrasjonen.
 13. Legge til rette for samarbeid mellom fakultetet og aktuelle samarbeidspartnere internt og eksternt.

    Søk stillingen

 • Søknadsfrist: 1. november 2017