Forskningsrådet innfører støtteordning for å dekke publiseringsavgifter i åpne tidsskrift.
gir-bidrag-til--pen-publisering

– Vi vet at institusjonene nå er i en kostbar overgangsfase der de både må opprettholde tidsskriftsabonnement og betale for å publisere, sier Arvid Hallén.

Fakta

  • Internt prosjekt i Forskningsrådet for jevnere ressursstrøm og aktivitetsnivå.
  • Rådet vurderer utlysning og saksbehandling som i mindre grad følger programgrensene, til fordel for porteføljer av fag- og innsatsområder.

– Vi ønsker å stimulere forskere til å publisere i tidsskrift med åpen tilgang. Det vil gjøre nye forskningsresultater offentlig tilgjengelige med en gang de er publisert.  Med dette løftet ønsker vi å bidra til en raskere overgang til Open Access publisering, sier Forskningsrådets administrerende direktør Arvid Hallén på Forskningrådets nettside.

Kostbar overgangsfase

Å sikre åpen tilgang til vitenskapelige artikler har blitt et eget forskningspolitisk mål, både i Norge og internasjonalt. Samtidig fører det til at andre enn de som kjøper tidsskriftene må betale for publiseringen. Det blir gjerne forskerne som ønsker å få sine artikler publisert. Gjennom den nye støtteordningen til Forskningsrådet, kan forskningsinstitusjoner søke om å få dekket utgifter knyttet til publisering. Institusjonene kan få inntil 50 prosent av utgiftene dekket.

– Vi vet at institusjonene nå er i en kostbar overgangsfase der de både må opprettholde tidsskriftsabonnement og betale for å publisere. Vår støtteordning skal gjøre denne fasen håndterbar for institusjonene, samtidig som de kan lage gode systemer for å finansiere åpen publisering gjennom egne publiseringsfond, sier Hallén.

Tidsbegrenset ordning

Forskningsrådet har beregnet at institusjonene bruker rundt 16 millioner kroner til slike avgifter i dag. Forskningsrådet setter derfor av 8 millioner kroner i året til den nye ordningen. Dette beløpet vil kunne økes dersom flere artikler publiseres i åpne tidsskrift. Utgiftene blir dekket etterskuddsvis, og utlysningen som gjelder utgifter i 2014 kommer derfor i april neste år. Hver enkelt institusjon søker på vegne av sine forskere, skriver Forskningsrådet.

Ordningen er imidlertid tidsbegrenset til fem år. Fra 2020 er målet at utgifter til publisering inngår som del av institusjonenes kostnader forbundet med å søke midler til forskningsprosjekter.

– Med denne støtteordningen ønsker vi å bidra til at det utvikles gode rammer for å håndtere publiseringsavgifter i forskningssystemet. Denne typen utgifter bør på sikt oppfattes som generelle driftskostnader, tilsvarende bibliotekenes utgifter til tidsskriftabonnementer i dag. Støtteordningen skal gjelde i overgangsfasen mens forskningsinstitusjonene lager systemer for å håndtere dette, sier Hallén.