Ulovlig lange køer har stoppet forskningsprosjekter på helsedata. Nå skal flere ansatte løse problemene.
– Det fremstår som uklart for meg om det er regjeringens ostehøveleffektivisering som nå slår inn også her, eller om det er den interne disponeringen i pasientregisteret som er årsaken, sier Torgeir Micaelsen.

Som Forskerforum skrev i forrige nummer sliter norske forskere med å få ut pasientdata til sine prosjekter. Norsk pasientregister har opplevd en sterk økning i etterspørselen uten å øke bemanningen ved utleveringsseksjonen. Det har ført til lange køer og brudd på tidsfristen som etter forskrift er 30 eller 60 dager, avhengig av datatype.

– Uakseptabelt

– Jeg mener at situasjonen slik den nå fremstår er uakseptabel. For at norske pasienter skal oppleve bedre forebygging, diagnostikk og behandling i framtiden, er vi avhengig av forskerne våre. Vi som tar helsepolitiske valg på vegne av befolkningen er også avhengig av et oppdatert kunnskapsgrunnlag på en lang rekke felt, sier Torgeir Micaelsen, helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet.

– Det fremstår som uklart for meg om det er regjeringens ostehøveleffektivisering som nå slår inn også her, eller om det er den interne disponeringen i pasientregisteret som er årsaken, eller om det er en kombinasjon, sier han.

LES OGSÅ: Helseforskning stoppes av kø

Micaelsen viser til at Helsedirektoratet er under nedbemanning. Ifølge Sissel Husøy, divisjonsdirektør for helseøkonomi og finansiering, må Helsedirektoratet kutte bemanningen med ti prosent. Det skal ikke ha rammet utlevering av helsedata, men Forskerforum er kjent med at avdelingen samtidig har fått nye tilleggsoppgaver uten flere ansatte.

Strakstiltak

Siden forrige måned kan det likevel se ut til at tannhjulene har begynte å bevege på seg.

– Nå har vi satt i gang strakstiltak, sier Husøy i Helsedirektoratet.

– Det som har skjedd siden sist er at vi er i ferd med å leie inn tre personer som skal hjelpe oss med å ta unna utleveringene. Vi kan ikke opprette nye stillinger, men vi kan bruke midlertidige stillinger for en periode opp til seks måneder. Vi har hentet dem fra universitetsmiljøet og de skal bidra til å redusere køen.

– Dette har vært en vanskelig og uønsket situasjonen, så vi arbeider for å få til en løsning, sier hun.

LES OGSÅ: Enklere å forske på registerdata

Langsiktige løsninger

I tillegg til å jobbe med bedre løsninger for NPR, er det igangsatt et større arbeid for utlevering av data fra alle helseregistre i Norge gjennom Helsedataprogrammet. Når det er oppe og går om to år, skal det bli lettere å hente ut data til forskning fra alle helseregistre.

– Vi har prioritert deltakelse i dette programmet for å bidra til at det utvikles gode løsninger for brukerne av registerdata, sier Husøy – Vi jobber løsninger på kort, mellomlang og lang sikt.

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Anne Grethe Erlandsen sier regjeringen mener de er uheldig at forskere har blitt satt i en situasjon der prosjekter har blitt stanset på grunn av forsinket utlevering av data. Samtidig understreker hun at det er igangsatt arbeid på flere fronter for å lette tilgangen til helsedata for forskere, som Helsedataprogrammet.

Departementet har også nedsatt et ekspertutvalg som skal utrede bedre og mer effektiv behandling av helsedata.

– Utvalget skal vurdere både juridiske, organisatoriske og tekniske tiltak og jeg har store forventinger til rapporten som skal leveres 30. juni i år, sier Erlandsen.

– Jeg mener at det er en generell utfordring at helseregistrene og andre kilder til helsedata i for liten grad blir brukt. En god utnyttelse av disse datakildene kan gi store gevinster for den enkelte pasient og for norsk helsevesen, sier hun.

LES OGSÅ:

Helseforskning stoppes av kø