nytt-museumstidsskrift

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

Norges museumsforbund etablerer et vitenskapelig tidsskrift på nett med åpen tilgang, kalt Norsk museumstidsskrift.

– Dette er et viktig strategisk grep for å synliggjøre og styrke forskningen og forskningsformidlingen i museene, sier styreleder Ivar Gunnar Braaten.

Tidsskriftet vil favne bredden av forskning ved de kulturhistoriske, kunsthistoriske og naturhistoriske museene, uavhengig av departementstilhørighet. Det vil også åpne for publisering av museumsrelevant forskning fra UH-sektoren.