Professor i spesialsykepleie (operasjon)

Nord universitet tilbyr utdanninger på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. Det tas årlig opp studenter til mer enn 180 studier innenfor både profesjonsutdanning og teoretiske disiplinfag. Nord universitet har rundt 1200 ansatte og 12 000 studenter fordelt på studiestedene Vesterålen, Bodø, Mo i Rana, Sandnessjøen, Nesna, Namsos, Steinkjer, Levanger og Stjørdal. Med nærhet til samfunns- og arbeidsliv skal Nord universitet bidra til å løse regionale, nasjonale og globale utfordringer.

Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) er et av fem fakultet ved Nord Universitet. FSH er organisert i tre faggrupper; sykepleie, vernepleie- og psykisk helsearbeid og farmasi. FSH tilbyr bachelor i sykepleie, vernepleie, farmasi og paramedic, og mastergrader i klinisk sykepleie, spesialsykepleie, folkehelsearbeid og psykisk helsearbeid.

Fakultetet har en tverrfakultær doktorgrad (ph.d.) i studier av profesjonspraksis sammen med Fakultet for lærerutdanning, kunst og kulturfag.

Ph.d i studier av profesjonspraksis har en tverrfaglig forskningsprofil innen sykepleie, helsevitenskap, filosofi, sosiologi, antropologi, psykologi og pedagogikk.Fakultet for sykepleie og helsevitenskap har rundt 2300 studenter og 200 ansatte.

Fakultetet har landets fjerde største sykepleierutdanning og har en spennende tverrfaglig profil mellom sentrale helseprofesjoner. For mer informasjon, se fakultetets nettsider: Nord.no/FSH

Om stillingen

Om stillingen Ved Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskaper er det ledig fast 100% stilling som professor i spesialsykepleie med spesialisering innen operasjon. Stillingen er ledig fra 1.1.2018 og har arbeidssted Bodø.

Vi søker etter en professor innen operasjon. Søkere med bachelorutdanning i sykepleie og videreutdanning i operasjonssykepleie vil bli foretrukket ved ellers like kvalifikasjoner.

Søker forventes en sentral rolle i fakultetets forskning og fagutvikling innen fagområdet. Det forventes bidrag til aktivt nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt, samt at man er en aktiv søker av ekstern prosjektfinansiering. Erfaring med å søke og lede eksternt finansierte prosjekter vil bli vektlagt.

Søker forventes å skulle forsterke fakultets fagområde operasjon og spesialsykepleie på alle nivå ved fakultetet. Stillingen vil ha et hovedansvar for undervisning og veiledning innen mastergradsutdanningene og spesialiseringer i ABIOK. Søker skal også bidra med spisskompetanse innen fagområdet operasjon og spesialsykepleie på bachelorutdanningene i sykepleie og paramedic. Stillingen er tiltenkt emneansvar for operasjon og spesialsykepleie på både master og bachelornivå. Det er en styrke å kunne dokumentere praktisk arbeidserfaring innen helse- og omsorgssektoren.

Vi søker etter en person med interesse for å engasjere seg i og utvikle fagområdet i samarbeid med vårt eksisterende fagmiljø i universitetet, og som kan bidra positivt i arbeidsmiljøet.

Dersom det ikke melder seg søkere som fullt ut er kvalifisert for fast tilsetting som professor, kan det bli aktuelt å foreta midlertidig tilsetting i stilling som professor for inntil tre år for kandidat som vurderes å ha forutsetninger for å skaffe seg nødvendige kvalifikasjoner i løpet av ansettelsesperioden. Tilsettingen blir fast dersom søkeren innen utløp av tre-årsperioden og etter ny bedømmelse blir funnet kvalifisert som professor.

Stillingen har kontorsted i Bodø, men det kan også innebære arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder. Det forventes at søker har sitt daglige virke, og tilstedeværelse ved kontorsted Bodø.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgaver Forskning, fagutvikling, publisering og formidling av forskningsresultater
 • Undervisning og veiledning av bachelor, master og ph.d – studenter
 • Sensureringsarbeid
 • Administrative oppgaver knyttet til forskning og utdanning.

Kvalifikasjoner

Kvalifikasjonskrav Kriterier for ansettelse som professor framgår av forskrift om ansettelse og opprykk i undervisningsog forskerstillinger.

For ansettelse i stilling som professor kreves vitenskapelig nivå i samsvar med etablerte internasjonale eller nasjonale standarder og dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på bakgrunn av utdanning eller undervisning og veiledning.

Universitetspedagogisk basisutdanning er et krav for stillingen. Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.

Den som tilsettes må ha fagområdet innen operasjon som sitt hovedfelt. Arbeidsspråk er norsk og engelsk. Det kreves at den som tilsettes behersker norsk eller annet skandinavisk språk og engelsk, muntlig og skriftlig.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det også bli lagt vekt på :

 • Erfaring fra relevant helsefaglig forskning.
 • Erfaring fra undervisning og veiledning på universitet og høyskolenivå.
 • Relevant yrkespraksis
 • God undervisnings- og formidlingsevne, interesse og engasjement for fagfeltet.
 • God evne til å kommunisere og samarbeide med studenter, kolleger og praksisfeltet.
 • God evne til å arbeide systematisk og målrettet.
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne, på norsk, skandinavisk og engelsk.
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr

Vi tilbyr Stillingene lønnes etter Statens regulativ kode 1013 professor. Årslønn: Ltr 74 – 84 (Kr. 673 800,- – 882 900,-).

Fra lønnen går lovfestet tilskudd til Statens pensjonskasse.

Det vil ved tilsetting vurderes å legge midler til stillingen for veiledning av ph.d-kandidat, med tilhørende driftsmidler i inntil 2 år.

 • God låne-forsikrings og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell infromasjon

Den som tilsettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale til Hovedavtalen i Staten.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det kan også bli aktuelt med prøveforelesning.

Kontakt

 • Dekan Trine Karlsen, tlf: 75 51 73 05 / 926 44 422, trine.karlsen@nord.no
 • Studieleder master i spesialsykepleie Ingjerd Gåre Kymre, tlf: 75 51 78 76, ingjerd.g.kymre@nord.no

Søkand

Søknad Søknad med vedlegg sendes elektronisk innen 14.01.2018.

Vitenskapelige kvalifikasjoner vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité i henhold til innsendt materiale. Tilsetting foretas av tilsettingsutvalget for undervisnings og forskningsstillinger ved Nord universitet.

Den elektroniske søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev Fullstendig curriculum vitae (CV) med komplett publikasjonsliste
 • Vitnemål og attester
 • Doktorgradsavhandlingen
 • Inntil 15 vitenskapelige arbeide

All dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Søknadsfrist: 14.01.2018.

Stillingsnr. 30076656

Søk stillingen