Universitetsdirektør ved UiT Norges arktiske universitet

Universitetet i Tromsø Norges Arktiske universitet (UiT) er verdens nordligste universitet. UiT er en drivkraft i nord og har bidratt til vekst og utvikling gjennom de siste 50 årene. UiT har store ambisjoner, er en kompleks organisasjon med spennende medarbeidere og studenter.

UiT er et flercampus breddeuniversitet med hovedcampus i Tromsø, Narvik, Alta og Harstad. I tillegg har universitetet aktiviteter i Bardufoss, Mo i Rana, Bodø, Hammerfest, Kirkenes og Longyearbyen og en rekke desentraliserte studietilbud. UiT har om lag 16 000 studenter og 4000 ansatte.

Universitetsdirektør ved UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet (UiT) er en ledende forsknings- og utdanningsinstitusjon regionalt, nasjonalt og internasjonalt. UiT vil styrke samarbeidet med samfunns- og næringsliv og med øvrige forsknings- og utdanningsinstitusjoner i og utenfor landsdelen. Universitetsdirektøren har en sentral rolle i dette arbeidet, og vi søker en særlig godt kvalifisert person til stillingen.

Rektor og universitetsdirektør utgjør sammen den øverste ledelsen ved universitetet. Direktøren er leder for den samlede administrative virksomhet ved universitetet innenfor de rammer som universitetsstyret fastsetter. Universitetsdirektøren er sekretær for styret, skal i samråd med rektor forberede og gi tilrådning i de saker som legges fram for styret og har ansvar for iverksetting av styrets vedtak.

Universitetsdirektørens viktigste oppgaver er å:

 • Utøve strategisk og operativ ledelse av UiTs administrasjon
 • Bidra til utvikling og implementering av UiTs strategier og mål for forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid, utdanning og formidling
 • Bidra til at kvaliteten i forsknings- og utdanningsvirksomheten holder høyt nivå, og til at arbeids- og læringsmiljøet er fullt ut forsvarlig
 • Bidra til utvikling av UiTs samarbeid med samfunns- og næringsliv, myndigheter og øvrige forsknings- og utdanningsinstitusjoner, herunder styrke universitetets samfunnskontrakt og samarbeidet mellom institusjonene i landsdelen
 • Sikre en effektiv og forsvarlig organisering og drift av UiTs virksomhet og at det er høy kvalitet og effektivitet i administrative prosesser og funksjoner
 • Sørge for at det er gode kommunikasjons- og informasjonslinjer innad i virksomheten, og arbeide for å videreutvikle organisasjonskultur og personalpolitikk ved UiT
 • Delta i administrativt samarbeid med de tre andre breddeuniversitetene i Norge

Vi søker etter en dyktig leder med en motiverende og inkluderende lederstil preget av samarbeid, medvirkning og dialog. Den som tilsettes må vise til omfattende erfaring og gode resultater fra ledelse av større virksomheter med stor kompleksitet og ha god organisasjonsforståelse. Det er ønskelig med erfaring fra kunnskapsorganisasjoner. Det kreves høyere grads utdanning på masternivå, eller tilsvarende.

Vi legger stor vekt på personlig egnethet for stillingen. Den som tilsettes må ha svært gode evner til samarbeid og til å arbeide systematisk og målrettet både strategisk og operativt. Vi vektlegger gode evner til intern og ekstern kommunikasjon.

UiT arbeider målbevisst for økt likestilling og vektlegger kjønnsbalanse i ledergruppene. Vi legger vekt på kunnskap om og resultater fra aktivt likestillingsarbeid ved rekruttering av ledere.

Stillingen er plassert i stillingskode 9131 i Statens lederlønnssystem. Ansvar og oppgaver i stillingen er angitt i universitets- og høyskoleloven § 10-3, og det er utarbeidet instruks for stillingen. Universitetsdirektøren tilsettes i en åremålsstilling for en periode på seks år med virkning fra 1. juni 2018. Stillingen inngår i Statens lederlønnssystem. Det innebærer at det skal inngås en særskilt arbeidsavtale, og fastsettes årlige stillings- og resultatkrav.

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste i samsvar med gjeldende bestemmelser.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til rektor Anne Husebekk, tlf. 77 64 49 88 / 481 41 286, epost: anne.husebekk@uit.no.

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema på www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon
 • vitnemål og attester

Fra bruttolønnen trekkes lovfestet pensjonsinnskudd. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen i annonsen.

På bakgrunn av et personalpolitisk mål om at arbeidsstaben skal gjenspeile befolkningssammensetningen generelt oppfordres personer med minoritetsbakgrunn til å søke.

Universitetet er IA-virksomhet og vil forsøke å legge arbeidsforholdene til rette for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; Personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknadsfrist: 15. januar 2018

Søk stillingen