Anker ikke dom om forskningsjuks

Av Forskerforum

Publisert 19. mars 2015

- Det er ikke i forskningsmiljøets interesse å anke denne dommen, sier utvalgsleder.

Fakta
  • Tre universitetslærere ved Northern (Arctic) Federal University, Narfu, i Arkhangelsk fortalte i Forskerforum 1/15 om oppsigelser og represalier.
  • Årsaken skal være at de er aktivister i den lokale LHBT-organisasjonen Rakurs.
  • I et offisielt brev til Forskerforum bekrefter første-viserektor Leonid N. Shestakov disiplinærtiltakene, men skriver at det «ikke har noe med de ansattes sosiale aktiviteter å gjøre», men at de ansatte har hatt ulovlig fravær fra jobben.
 

En av Danmarks største forskningsjukssaker ser ut til å ha nådd sitt siste kapittel. Den kjente medisinprofessoren Bente Klarlund Pedersen ble dratt med i dragsuget etter den omfattende forskningsjukssaken mot hjerneforsker Milena Penkowa i 2010. Penkowa ble anklaget for underslag og for å ha manipulert bilder i forskningsartikler der Pedersen var hovedforfatter. Penkowa ble senere dømt for underslag og dokumentfalsk, mens Pedersen ble anklaget og funnet skyldig av Udvalget vedrørende videnskabelig uredelighed (UVVU) for å ha begått uredelighet og grov uaktsomhet i å overse Penkowas juks.

Etter flere runder med UVVU fremstilte Pedersen UVVUs avgjørelse for retten for å få den opphevet.

Ble frifunnet

«En avgjørelse som dømmer uforsettlige feil som uredelighet, har konsekvenser som når langt ut over min sak. Det vil få betydning for alle forskere, fordi en sånn avgjørelse vil begrense muligheten for vitenskapelig samarbeid hvor tillit er et bærende element, og man vil utilsiktet blokkere en praksis hvor feil oppdages og korrigeres som ledd i vitenskapens fremme,» skrev hun i en klage til UVVU.

Østre Landsret avla dom i saken 18. februar 2015. Dommen konkluderte med at Bente Klarlund Pedersen ikke hadde begått vitenskapelig uredelighet, og UVVUs avgjørelse ble opphevet. I en pressemelding 18. mars 2015 skriver UVVUs underutvalg for uredelighet innen helsevitenskapelig forskning, USF, at dommen ikke blir anket.

Skal granske UVVU

– Det er i det samlede forskningsmiljøets interesse at vi har et så klart og sikkert grunnlag for UVVU's arbeid som mulig. Dette oppnås mer hensiktsmessig gjennom arbeidet i ekspertutvalget og de eventuelle lovgivningsmessige tiltak som måtte følge av dette arbeide, enn gjennom å anke den konkrete dommen, sier UVVU-leder Anne Thalbitzer.

Utdannings- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen har nylig nedsatt et utvalg som skal vurdere UVVUs praksis og komme med anbefalinger endringer.