Administrerende direktør
LUKK

Administrerende direktør

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) er et nasjonalt ledende forskningsinstitutt for utvikling av kunnskap om bioøkonomi og skal bidra til matsikkerhet, bærekraftig ressursforvaltning, innovasjon og verdiskaping innenfor verdikjedene for mat, skog og andre biobaserte næringer. NIBIO skal levere forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap til bruk i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig.
I tillegg til å være et forskningsinstitutt er NIBIO også et forvaltningsstøtteorgan med et viktig statsoppdrag. Som forvaltningsstøtteorgan skal NIBIO både yte beredskapstjenester og samle inn, systematisere og formidle kunnskap til bruk i forvaltning og næring. NIBIO er eid av Landbruks- og matdepartementet, og har eget styre.
NIBIO er en stor virksomhet med over 700 ansatte, og med stort mangfold i kompetanse, prosjekter og marked. Instituttet har hovedkontor på Ås med regionale enheter på 14 ulike steder i hele Norge.

NIBIO skal ansette administrerende direktør for en åremålsperiode på 6 år med mulighet til forlengelse.

Vi søker en samlende og motiverende administrerende direktør som vil lede og videreutvikle NIBIO. Stillingen innebærer å sikre en hensiktsmessig, effektiv og omstillingsdyktig organisasjon og sørge for gode prosesser i samarbeid med styret og organisasjonen som helhet. Sentrale oppgaver for administrerende direktør er å utvikle og følge opp NIBIOs strategi og posisjonere NIBIO som en ledende aktør innen de fagområder instituttet representerer.

Annonse

Vi søker en nytenkende og engasjerende leder som har forståelse og engasjement for NIBIOs samfunnsoppdrag, med evne til å se og utvikle instituttet både nasjonalt og internasjonalt. Kjennskap til kunnskapsorganisasjoner og evne til å manøvrere i et forskningspolitisk landskap er viktig.

Evne til å utfordre i en tid der endringer skjer raskt, og samtidig skape trygghet og tillit i organisasjonen vil være sentralt. Administrerende direktør må trives med relasjonsbygging og aktivt arbeid mot strategiske samarbeidspartnere og finansiører både nasjonalt og internasjonalt. Evne til å representere NIBIO overfor myndigheter, brukere, media og i forskningspolitiske fora er viktig.

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning på masternivå eller høyere
 • Solid ledererfaring fra større kunnskapsorganisasjoner
 • Innsikt i FoU-sektoren og forskeres hverdag
 • Kjennskap til relevante fagområder NIBIO dekker er ønskelig
 • Forståelse og engasjement for NIBIOs samfunnsoppdrag og virksomhetens produksjon over hele landet
 • Evne til å se og utvikle NIBIOs posisjon på internasjonal arena
 • God innsikt i offentlig forvaltning og politiske prosesser
 • Forståelse for økonomi- og virksomhetsstyring
 • Erfaring fra samarbeid med offentlige myndigheter, næringsliv, samt styre og tillitsvalgte
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper

Personlige egenskaper:

 • Nytenkende leder som kan utfordre og engasjere i en tid der endringer skjer raskt
 • Samlende leder med evne til å skape trygghet og tillit i organisasjonen
 • Lagspiller med inkluderende og motiverende lederstil som spiller sine kollegaer gode
 • Samfunnsengasjert, nysgjerrig og lyttende med evne til å sette seg inn i ulike fagområder
 • Evne til helhetlig og strategisk tenkning med god rolleforståelse
 • Evnet til å ta ut merverdi gjennom samhandling på tvers av etablerte fagmiljøer
 • Evne til å forankre, finne gode løsninger og ha gjennomføringskraft
 • Sosialt omgjengelig og relasjonsorientert, bygger gode nettverk
 • Høy personlig integritet

For mer informasjon

Ta gjerne fortrolig og uforpliktende kontakt med
Beate Ottem Svanes eller Mari Aae i ISCO Group, tlf. 22 06 87 00.

Søknad og CV registreres snarest og senest innen 23. juni 2023 på jobbnorge.no

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. En søker kan anmode om å bli unntatt fra oppføring på offentlig søkerliste. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette.

Søk på stillingen her