Forskningsleder innen Teknologi og Bærekraft for Europas største forbruksforskningsinstitutt
LUKK

Forskningsleder innen Teknologi og Bærekraft for Europas største forbruksforskningsinstitutt

Ansettelsestype: Åremålsstilling
Arbeidstid: Heltid
Tiltredelse: Etter avtale
Lønn: kroner 796 600 – 919 200 brutto per år
Antall ledige stillinger: 1
Arbeidsomfang: 100%
Sted: Oslo
Referansenummer: 24/19361
Søknadsfrist: 2024-08-15

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA), Forbruksforskningsinstituttet SIFO


OsloMet – storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over
2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning
med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen. Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet – storbyuniversitetet består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO. Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved OsloMet Forbruksforskningsinstituttet SIFO er en integrert del av Senter for velferds- og arbeidslivsforskning
(SVA) ved OsloMet, sammen med Arbeidsforskningsinstituttet AFI, Velferdsforskningsinstituttet NOVA
og By- og regionforskningsinstituttet NIBR. SIFO er det største samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutt innen forbruksforskning i Europa og vår forskning bidrar til å belyse og forstå forbrukets og forbrukernes rolle i samfunnet og bidrar til kunnskapsgrunnlaget for forbrukerpolitikken i Norge.


Om stillingen

Har du lyst til å lede en enhet med dyktige og engasjerte forbruksforskere? Vi er på jakt etter en
fagperson som ønsker å videreutvikle og lede våre dedikerte og ambisiøse forskere innen teknologi og
bærekraftig forbruk og som vil bidra til en positiv samfunnsutvikling gjennom sine medarbeidere.
Forskningsgruppen for Teknologi og bærekraft består av 14 medarbeidere med spisskompetanse innenfor
digitalt hverdagsliv og sårbarhet, hvordan teknologi tas i bruk i hverdagen, bærekraftig forbruksutvikling
samt energiforbruk. Enheten er en av tre forskningsgrupper, som i tillegg til administrasjonen, utgjør
SIFO.


Det meste av SIFOs forskning skjer på tvers av de ulike forskningsgruppene i SIFO, men også innad i
Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) og med eksterne forskere i innland og utland.
SIFO består av forbruksforskere med bakgrunn fra ulike samfunnsvitenskapelige disipliner og
humaniora. Flere har også tverrfaglig bakgrunn f.eks. fra ingeniørfag. Mesteparten av forskningen vår er
finansiert gjennom konkurranse om oppdrag og bidragsprosjekter, blant annet fra Forskningsrådet,
departementer og EU.


Vi er opptatt av å publisere og formidle forskningen vår for å gjøre den tilgjengelig for fagfeller,
undervisning og politikkutforming. Vi plikter å utøve samfunnsmedvirkning, hvilket innebærer at
forskningen skal være relevant for omverden.
Som forskningsleder for Teknologi og bærekraft blir du en del av et faglig sterkt og hyggelig
arbeidsmiljø. Du vil bli en del av SIFOs ledergruppe og får mulighet til å prege utviklingen av
forbruksforskningen i Norge.


Du bør ha solid samfunnsvitenskapelig forskningskompetanse, gode lederegenskaper og miljøskapende
evner. Du blir en del av et lederteam som er opptatt av å skape forutsigbarhet og sikre tillit og gjensidig
støtte, samt forankring av beslutninger. Ledergruppen består av to andre forskningsledere, administrativ
leder og FoU ressurs samt instituttdirektør. Du vil rapportere direkte til instituttdirektør Jorge B. Jensen.
Les mer om Forbruksforskningsinstituttet SIFO. Les mer om enhet for teknologi og bærekraft på SIFO: Teknologi og bærekraft – OsloMet

Dine arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil være å

 • lede utviklingen av enhetens overordnede faglige mål innenfor instituttets strategier og
  rammebetingelser
 • initiere og legge til rette for søknadsarbeid og prosjektinnhenting
 • ha personal- og budsjettansvar
 • videreutvikle forskningssamarbeid mellom enheten og miljøer i og utenfor SIFO og OsloMet
 • bidra til strategisk ledelse av instituttet, herunder fungere som bindeledd mellom forskningsgruppen
  og øvrig ledelse
 • drive med egen forskning i 20 % av full stilling

Kvalifikasjonskrav


Du må ha:

 • doktorgrad eller tilsvarende innenfor relevante fagområder
 • god kjennskap til oppdragsmarkedet og virkemiddelapparatet
 • erfaring med prosjektledelse og eller ledelse av forskningsgrupper
 • interesse for forbruksforskning
 • ambisjoner om å bidra til å påvirke samfunnet med vitenskapelige virkemidler
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller et skandinavisk språk og engelsk

Det er en fordel om du også har:

 • erfaring med personalledelse og god forståelse for forskningsstrategisk ledelse
 • erfaring fra forskning på ett eller flere av SIFOs kjerneområder
 • erfaring med vitenskapelig publisering og formidling
 • kjennskap til oppdragsmarkedet og ulike forskningsfinansiører
 • god økonomiforståelse og erfaring med budsjettarbeid

Personlige egenskaper:
Vi ser etter en leder som opptrer ryddig og er åpen. Som leder med personalansvar og ansvar for
faggruppens faglige utvikling, vil personlig egnethet bli tillagt vekt. Personlig egnethet bygger på
skjønnsmessige vurderinger basert på individuelle intervjuer og samtaler med referanser.
I denne stillingen vil blant annet faglige ambisjoner, strategiske evner, evnen til å motivere medarbeidere
til prosjektinnhenting og ellers gode samarbeids- og kommunikasjonsevner bli vektlagt.
Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse
og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.
Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte
søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å
tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært
i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.’

Vi tilbyr

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største universitet
 • muligheter til faglig utvikling i et spennende fag- og forskningsmiljø
 • tilgang til lederkurs, herunder også påfyllingskurs
 • et inkluderende og godt arbeidsmiljø
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse

Andre opplysninger

 • Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk som
  forskningssjef med stillingskode 1111, tilsvarende kroner 796 600 – 919 200 per år. Fra lønnen trekkes
  2 % pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse (SPK). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere
  lønn vurderes
 • Stillingen er på åremål for fire år, med mulighet for forlengelse
 • Åremålsstillingen som forskningsleder innebærer 80 % ledertid og 20 % forskningstid
 • OsloMet vil være avtalepart i arbeidskontrakten og dermed også den formelle arbeidsgiveren
 • Etter endt åremål vil stillingsinnholdet endres til forsker med 100 % forskningstid, i stillingskode
  1109 forsker II.

Søknadsprosess

Søknader vil bli behandlet via OsloMets rekrutteringssystem.
Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • Søknadsbrev
 • CV og alle sider av vitnemål og evt. attester
 • Fullstendig publikasjonsliste
 • Inntil 10 vitenskapelige arbeider, og en oversikt over disse, inkl. ph.d.-avhandling hvis relevant
  Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må
  lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller
  engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt
  intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell
  evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering

Kontaktopplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:
Instituttdirektør Jorge B. Jensen, mobiltelefon: 930 84 578 (epost: jorge.jensen@oslomet.no) eller
Seniorrådgiver HR Tanja Blickfeldt Jørgensen, mobiltelefon 950 69 344 (epost: tanjablickfeldt.jorgensen@oslomet.no)

OsloMet er https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter sertifisert av https://ec.europa.eu/info/index_en
med rettigheter til å bruke logoen https://www.euraxess.es/spain/services/human-resources-strategy-researchers-hrs4r (HRS4R) og medlem i nettverket https://www.euraxess.no/ som bidrar til gode
arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i https://sfdora.
org/read/
(The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-67 og
lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Søkere som er i konflikt med dette
regelverket vil ikke anses kvalifisert for stillingen.

Besøk OsloMet på https://www.linkedin.com/school/oslomet/mycompany/verification/, https://www.facebook.com/oslomet, https://www.instagram.com/oslomet/

Søk på stillingen her