Instituttleder ved Institutt for biologi
LUKK

Instituttleder ved Institutt for biologi

Søknadsfrist: 15. august 2024
Kommune: Trondheim
Omfang: Heltid
Varighet: Åremål

Dette er NTNUNTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 43 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.

Vi søker en god kunnskapsleder – er det deg?

Institutt for biologi søker en motiverende og inkluderende instituttleder, som kan utvikle instituttet videre sammen med kompetente og engasjerte medarbeidere. Som instituttleder er du instituttets daglige leder. Du rapporterer til din dekan og inngår i dekanens ledergruppe.

Ved Institutt for biologi, NTNU, er vi 155 ansatte som jobber sammen om visjonen «Forstå livet, bevar miljøet». Vi jobber med forskning og utdanning innen en stor bredde av biologifaget, fra gennivå til hele økosystem. Vi har ambisiøse og aktive vitenskapelig ansatte, hvorav flere forskningsgrupper er internasjonalt ledende, og kan stolt si at vi er det instituttet ved NTNU med flest ERC-tildelinger. Våre studier er populære, og i Norgestoppen innen biologi når det gjelder søkertall og inntakskrav. Nærmere opplysninger om instituttet finnes på: https://www.ntnu.no/biologi

Ved NTNU går vi nå inn i en ny strategiperiode, og som instituttleder vil du få mulighet til å påvirke retningen for instituttet i årene som kommer.

Arbeidssted er i Trondheim.

Arbeidsoppgaver

Strategisk arbeid, fag, utvikling, nettverksbygging og samarbeid:

 • drive og videreutvikle virksomheten ved instituttet med fokus på kjerneoppgavene i tråd med NTNU, fakultetets og instituttets strategi
 • representere instituttet både internt ved NTNU, nasjonalt, internasjonalt og overfor offentlig sektor og næringsliv
 • delta i NTNUs strategiske arbeid, stimulere til innovasjon og sørge for at enheten har oppdaterte strategier og at vedtak følges opp
 • fremme en positiv organisasjonskultur, og bidra til et stimulerende arbeids- og læringsmiljø for studenter og ansatte
 • skape et likestilt og mangfoldig institutt og universitet
 • ivareta samarbeidet med andre institutter og delta i utviklingen av fakultetet

Personalledelse og arbeidsmiljø:

 • personalansvar for instituttets ansatte
 • representere arbeidsgiver og ivareta samarbeid og medvirkning
 • utøve ledelse i tråd med NTNU sine verdier og med fokus på god personalledelse i kunnskapsorganisasjoner og arbeidsmiljøutvikling. Se NTNUs prinsipper for god ledelse.

Daglig drift av instituttet:

 • utøve god faglig ledelse med vekt på utvikling og kvalitet i undervisning og forskning
 • sørge for velegnede teknisk-administrative tjenester
 • sørge for at instituttet drives i samsvar med lov- og regelverk og gjeldende føringer fra NTNU, herunder effektiv ressursforvaltning og økonomistyring
 • sørge for ivaretakelse av HMS-rutiner og utvikling av en god HMS-kultur

Kvalifikasjonskrav

 • doktorgrad innenfor ett av instituttets fagområder eller tilgrensende fagområder
 • erfaring og gode resultater fra faglig ledelse fortrinnsvis fra universitet, høyskole, forskningsinstitusjoner eller større kunnskapsorganisasjoner 
 • gode kommunikasjonsferdigheter, muntlig og skriftlig, på norsk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner 

 • bred erfaring innen biologisk forskning, undervisning og veiledning etter avlagt dr.grad
 • erfaring med personalansvar og utvikling av positiv organisasjon- og organisasjonskultur
 • erfaring med strategisk arbeid
 • erfaring med nettverksarbeid nasjonalt og internasjonalt, inklusive offentlig forvaltning og næringsliv
 • kunnskap om og resultater fra aktivt likestillings- og mangfoldarbeid
 • erfaring med økonomistyring og kunnskap om forvaltningsprosesser

Personlige egenskaper 

 • du har interesse for, og evne til å lede og utvikle ansatte på en motiverende, inkluderende og samlende måte
 • du samarbeider effektivt både internt og eksternt
 • du kommuniserer godt, skaper tillit, bygger nettverk og relasjoner
 • du har gode strategiske evner
 • du er god til å prioritere og tar beslutninger

Det vil bli lagt stor vekt på høy motivasjon for ledelse i akademia og egenskaper knyttet til god og motiverende ledelse. Det forutsettes at den som ansettes deltar på NTNUs lederutviklingsprogram.

Vi tilbyr 

Lønn og vilkår 

Instituttleder ansettes på åremål fra ansettelsesdato tom. 31.07.2029. Ønsket tiltredelse er 01.01.2025. Stillingen lønnes som instituttleder kode 1475 i henhold til statens regulativ avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde CV, attester og vitnemål.

Generell informasjon 

Inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker at våre ansatte skal speile befolkningen, og søker til enhver tid de beste hodene. Dette gir NTNU økt produktivitet, innovasjon, bedre beslutningsprosesser, økt medarbeidertilfredshet og det konkurransefortrinnet vi trenger for å gjennomføre vårt samfunnsoppdrag innen forskning og utdanning. NTNU legger vekt på tilrettelegging og oppfordrer deg som kvalifisert kandidat til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn. 

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

Offentlig søkerliste med navn, alder, stillingstittel og bostedskommune utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Vurdering vil bli gjort i henhold til gjeldende lovverk. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med dekan Øyvind Weiby Gregersen, tlf. +47 915 67 096, e-post oyvind.w.gregersen@ntnu.no. Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med HR-rådgiver Ranveig Nerhoel, e-post ranveig.nerhoel@ntnu.no.

Synes du dette ser interessant ut, og i samsvar med dine kvalifikasjoner, sender du oss din søknad elektronisk via jobbnorge.no med CV, vitnemål og attester vedlagt. Ved forespørsel må du kunne fremskaffe bekreftede kopier av din dokumentasjon 

NTNU – kunnskap for en bedre verden

NTNU – kunnskap for en bedre verden
Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultet for naturvitenskap
Fakultet for naturvitenskap er en sentral aktør i nasjonale og internasjonale forsknings- og undervisningsprogrammer innenfor naturvitenskap og teknologi. Vår forskning retter seg inn mot globale utfordringer på områdene energi, klima, miljø, mat, vann, helse og velferd. Fakultetet består av åtte institutter samt en fakultetsadministrasjon.

Søk på stillingen her