Avgjørende å sikre pensjonsrettighetene, sier Forskerforbundet etter løsning i Virke-forhandlingene.

– Det var helt avgjørende for oss å få på plass et resultat som sikret medlemmenes pensjonsrettigheter. Det klarte vi til slutt, sier Forskerforbundets leder Petter Aaslestad i en kommentar til enigheten i meklingen mellom Virke og Unio.

Avverget streik

Forhandlingene mellom Virke helse, utdanning og kultur (HUK) og hovedorganisasjonene LO, YS, Unio og Akademikerne gikk til Riksmekleren 17. november. Lørdag 19. november kom partene til enighet. Det avverget streik ved en rekke museer der Forskerforbundet hadde varslet å ta ut medlemmer.

Forhandlingsbruddet kom av uenighet mellom partene om alle arbeidsgivere i Virke fritt skal kunne velge mellom den gjeldende, avtalefestede offentlig tjenestepensjon med tilhørende AFP i offentlig tjenestepensjon, og en ny alternativ tjenestepensjon med privat AFP.

Mot ny pensjonsordning

Mens meklingsløsningen innebærer at offentlig tjenestepensjonsordning videreføres, åpner avtalen også opp for å innføre såkalt hybridpensjon på visse vilkår. Vilkårene innebærer blant annet sterk involvering av de ansatte i overgang til ny ordning.

Hybridpensjonen, som har vært avgjørende for Virke å få innført, er ment å være en mellomløsning mellom ytelsespensjon og innskuddspensjon. Mens ytelsespensjon er kostbar for arbeidsgiverne, fordi den garanterer arbeidstaker en viss andel av lønnen i pensjon, gir innskuddspensjon større risiko til arbeidstaker fordi den kun garanterer en viss innbetaling, ikke hvor mye man får utbetalt som pensjonist. I motsetning til ytelsespensjonen er innskuddspensjonen ikke livsvarig. Hybridordningen er dermed en kombinasjon som innebærer innbetalinger som en innskuddspensjon, men livsvarig ytelse som en ytelsespensjon.

Sikrer arbeidsgiveres økonomi

Ifølge Virke er pensjonsrettighetene også sikret på en måte som ivaretar arbeidsgivernes økonomi.

– Alle er tjent med denne enigheten om pensjon, både arbeidsgivere, arbeidstakere og samfunnet, sier forhandlingsleder og direktør i Virke Inger Lise Blyverket i en kommentar.

– Avtalen er historisk fordi virksomhetene får kontroll på egen økonomi og dermed kan sikre arbeidsplasser. Det er en økonomisk bærekraftig løsning for virksomheter som kunne blitt alvorlig utfordret ved å være forpliktet til offentlig lik ytelsesbasert pensjon. Spesielt gjelder det mange ideelle aktører som i ytterste konsekvens kunne gått konkurs uten denne ordningen, sier Blyverket.

Viktig for medlemmene

Ifølge Petter Aaslestad vil enigheten innebære en videreføring av offentlig tjenestepensjon og offentlig AFP ved visse sykehus integrert i spesialisthelsetjenesten, skoler, høyskoler og museer. Forskerforbundet har rundt 900 medlemmer i dette virksomhetsområdet.

– At den offentlige tjenestepensjonen videreføres, er svært viktig for våre medlemmer. Det har vært en krevende prosess, der partene til slutt kom fram til et godt forhandlingsresultat, sier Aaslestad.