– De som har bebreidet Oslolærere og -rektorer for diskriminering, bør be om unnskyldning
LUKK
Annonse
Annonse

– De som har bebreidet Oslolærere og -rektorer for diskriminering, bør be om unnskyldning

Av Karl Øyvind Jordell, professor emeritus, Universitetet i Oslo

Publisert 23. juni 2021 kl. 08:33

Lærere som har øvingslærerstillinger, må stå fritt til å tre ut av dem, uten å bli beskyldt for å diskriminere, skriver Karl Øyvind Jordell.

Hadi Strømmen Lile må i sitt innlegg 22.6. ha oversett følgende formulering i mitt innlegg (16.6.): «Lærere søker på en funksjon som øvingslærer, ikke som en generell funksjon, men med referanse til en gitt høyskole, f.eks. NLA, som deltar i utvelgelsesprosessen.» Dette fremgår av vedlegg 1b til øvingslæreravtalen fra 2005, som finnes i rundskriv F04-05 fra Kunnskapsdepartementet.

Jeg har lagt til grunn at lærere ikke er forpliktet til å søke på øvingslærerstillinger knyttet til NLA. Etter mitt skjønn kan lærere som lar være å søke, ikke med rimelighet bebreides for ‘indirekte diskriminering’. Det ikke å søke er ikke en «tilsynelatende nøytral unnlatelse», men en unnlatelse som umulig kan rammes av loven, fordi den da ville ramme svært mange lærere, nemlig alle de som ikke søker.

Fakta
Bakgrunn:

Høsten 2018 startet NLA opp med lærerutdanning i Oslo.

Flere skoler i Oslo har valgt å bryte samarbeidet med NLA og vil ikke lenger tilby NLAs lærerstudenter praksisplass ved skolene.

Begrunnelsen er NLAs verdidokument, som blant annet peker på ekteskapet mellom mann og kvinne som bærende norm i samlivsetikken.

Og lærere som har slike øvingslærerstillinger, må stå fritt til å tre ut av dem, i samsvar med regler som finnes for å avslutte slike relasjoner, igjen uten å bli beskyldt for å diskriminere. Noe annet ville innebære en form for yrkespåbud.

Det kan synes som Strømmen Lile har lagt til grunn samme vindskjeve forståelse av situasjonen som likestillings- og diskrimineringsombudet har tilkjennegitt: Hun hevdet (Vårt Land 27.3.) at «… dersom man først har sagt at man vil være øvingslærer, er det ikke opplagt at man fritt skal kunne velge hvem man skal være øvingslærer for». Den forutsetningen hun her la til grunn, er imidlertid ikke i samsvar med regelverket og ordningen med øvingslærere. Man blir ikke øvingslærer uten tilknytning til en lærerutdanningsinstitusjon – man blir øvingslærer for Oslo Met eller NLA eller en annen institusjon.

Strømmen Lile stiller innledningsvis følgende spørsmål: «Skal alle som har et annet standpunkt enn [Jordell] be om unnskyldning?» Svaret på dette spørsmålet er nei. Men de som har bebreidet Oslo-lærere og -rektorer for diskriminering i denne saken, bør gjøre det.

For øvrig har Strømmen Lile stilt en rekke spørsmål til Oslo kommune / UDE, som jeg ikke går inn på her, ut over å si at de synes å bygge på det samme feilaktige premiss som jeg har påpekt ovenfor.

Les også: