Doktorgradsstipendiat 

Doktorgradsstipendiat 

Om Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) er det nasjonale kunnskapsorganet på arbeidsmiljø- og helseområdet. STAMI er en underliggende etat av Arbeids- og sosialdepartementet. STAMIs visjon er at norsk arbeidsliv skal være i stand til å forebygge sykdom og fremme god helse og skape verdier gjennom å utvikle bærekraftige arbeidsmiljøer. STAMIs virksomhet omfatter forskning og utredning, undervisning, rådgivning og kommunikasjon.Vi tilbyr en spennende og utviklende arbeidsplass med ca. 130 ansatte, hvorav halvparten har eller er i ferd med å avlegge dr.grad. STAMI-forskere har på 2000-tallet publisert ca. 1.100 vitenskapelige publikasjoner. STAMI ligger sentralt plassert i grønne omgivelser ved Majorstuen i Oslo.

Om stillingen og gruppen

Ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) er det ledig et tre-års heltidsengasjement som doktorgradsstipendiat. Stillingen er plassert i Gruppe for arbeidspsykologi (GAP). Vi forsker på hvordan psykologiske, sosiale og organisatoriske sider ved arbeidet påvirker helsen. Les mer om psykososialt arbeidsmiljø og vår forskning på Stami.no.
 

Annonse
Flere bilder

Om prosjektet

Hensikten med prosjektet er å få kunnskap om faktorer i arbeidsmiljøet som kan bidra til å forklare risikoen for diagnosespesifikt sykefravær blant ansatte i hjemmetjenesten. I IA-avtalen er forebyggende arbeidsmiljøarbeid løftet frem som et særskilt innsatsområde og virkemiddel for å nå målet om redusert sykefravær.

Forskningsprosjektet har som ambisjon å fremskaffe kunnskap som kan tas i bruk av myndighetene og partene i arbeidslivet for å optimalisere det systematisk forebyggende arbeidsmiljøarbeidet, og på den måten nå målet om redusert sykefravær i en sektor med et særlig høyt potensial.

Forskningsprosjektet vil ta i bruk landsrepresentative data fra ansatte i 130 kommunale hjemmetjenester i Norge, med opplysninger om selvrapporterte arbeidsmiljøeksponeringer og påkoblede opplysninger om legemeldt diagnosespesifikt sykefravær.

Ved å ta i bruk avanserte statistiske metoder, er målet å bidra til identifisering av konkrete organisatoriske, psykososiale og mekaniske risikofaktorer for sykefravær grunnet muskelskjelett- og psykiske lidelser.

Dessuten er målet å gi estimater på hvor stor andel av sykefraværet som kan tilskrives slike faktorer i arbeidsmiljøet, slik at det kan dannes et inntrykk av hvor mye av sykefraværet som potensielt kan forebygges ved en systematisk arbeidsmiljøinnsats.

Følgende publikasjoner er planlagt for kandidaten:

1. Effects of psychosocial factors at work on medically certified sick-leave due to mental diagnosis: A nationwide prospective study of home-care services employee

2. The proportion of cause-specific sick-leave cases attributable to adverse social behaviors at work: A nationwide prospective study of home-care services employee

3. The joint contribution of organizational, psychosocial and mechanical factors at work to medically certified sick leave due to musculoskeletal disorders: A nationwide prospective study of home-care services employees

Arbeidsoppgaver

 • Gjennomføre PhD-graden i løpet av tilsettingsperioden
 • PhD-graden innebærer å fullføre et opplæringsprogram, samt skrive tre publiserbare vitenskapelige artikler, og en sammenfatning av det vitenskapelige arbeidet
 • Populærvitenskapelig forskningsformidling
   

Hos oss vil du utføre forskning i nært samarbeid med de øvrige forskerne på prosjektet. Prosjektgruppen er tverrfaglig sammensatt med vitenskapelig kompetanse innen arbeidspsykologi, arbeidsfysiologi og arbeidsepidemiologi. Resultatene fra prosjektet vil bli publisert i internasjonalt anerkjente vitenskapelige tidsskrifter.

Kvalifikasjoner

 • Mastergrad, fortrinnsvis i arbeids- og organisasjonspsykologi, men et annet helse- og sosialfag med relevans for feltet psykososialt arbeidsmiljø kan også være aktuelt
 • Oppfylle kravene til opptak på et doktorgradsprogram
 • Dokumenterbar erfaring med relevante kvantitative metoder og statistikkprogrammer, fortrinnsvis gjennom vitenskapelige arbeider som masteroppgave eller publiserte artikler
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg med:

 • Interesse for avanserte statistiske metoder
 • Evne til å arbeide systematisk og selvstendig
 • Stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • Evne til å ta initiativ
 • Evne til faglig samarbeid
 • Interesse for arbeidsmiljøfeltet

Personlig egnethet blir vektlagt.

Hos oss får du

 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø med en uformell tone og stor vilje til å skape noe sammen
 • Kontorsted sentralt plassert i grønne omgivelser ved Majorstuen i Oslo
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, en av de beste pensjonsordningene i Norge
   

Stillingen er en midlertidig heltidsstilling som lønnes etter Statens regulativ som:

 • Doktorgradsstipendiat kode 1017: lønnes fra kr 482.200,- til kr 535.200,-.

 
Lønnsplassering er avhengig av utdanning og kvalifikasjoner. Fra lønnen innbetales 2 % pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse, noe som innebærer tjenestepensjonsordning samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring. Ved ansettelse er det seks måneders prøvetid.

Inkludering og mangfold

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Ved STAMI legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Du er også velkommen til å søke selv om du har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CVen). Våre lokaler er universelt utformet, og vi ønsker å legge forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du som søker krysser av for nedsatt funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller hull i CVen, gjør vi deg oppmerksom på at denne opplysningen kan brukes til statistikkformål i samsvar med kravene i personvenvernforordningen artikkel 13 og 14. 

Du kan be om å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Gruppe for arbeidspsykologi (GAP):

 • Gruppeleder/forsker, Håkon A. Johannessen på e-post: hajo@stami.no eller på telefon 23 19 51 48
 • Seniorrådgiver Inger-Johanne Rørstad på e-post: ijr@stami.no
   

Ytterligere informasjon om Statens arbeidsmiljøinstitutt og GAP finnes på våre nettsider: www.stami.no

Hvordan søker du stillingen

Alle som søker stillingen må søke digitalt gjennom rekrutteringsportalen Jobbnorge: «Søk stillingen». Du må laste opp relevante vitnemål og attester. Vitnemål og/eller karakterutskrifter henter du fra vitnemålsportalen i Jobbnorge.

Tiltredelse: 15. august 2021 eller etter avtale

Søknadsfrist: 20. juli

Søk på stillingen

Arbeidsmiljø og STAMIs forskning

Hva handler arbeidsmiljø egentlig om?