Tilrår open tilgang

Offentleg finansiert forsking skal som førsteval bli publisert i opne tidsskrift. Det meiner arbeidsgruppa som foreslår nasjonale retningsliner for open tilgang til forsking.