Forsker I/II ved RKBU Vest, NORCE Helse

Om NORCE

NORCE er et nytt og fremtidsrettet forskningsinstitutt med stor faglig bredde og sterke kunnskapsmiljøer. Vi leverer forskning og innovasjon innen energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi.

Våre løsninger svarer på sentrale samfunnsutfordringer og bidrar til verdiskaping lokalt, nasjonalt og globalt.

Om NORCE Helse

Helseavdelingen i NORCE driver eksternt finansiert forsknings- og undervisningsvirksomhet innen fagområder som har betydning for helse, livsstil og arbeid – viktige tema både for enkeltpersoner og samfunnet som helhet. Avdelingen har ca. 125 ansatte fordelt på seks forskningsgrupper og prosjekter over et bredt fagområde, hovedsakelig innen psykologi, odontologi og medisin. Flere opplysninger om avdelingen finnes på www.norceresearch.no/helse.

Om RKBU Vest

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest) er et senter tilknyttet helseavdelingen i NORCE. Senteret er inndelt i tre tverrfaglige grupper som driver

praksisnær og praksisrelevant forskning, undervisning, formidling og tjenestestøtte – rettet mot og i samarbeid med kommunehelsetjenester, skoler, barnehager, barne- og familievern, og tjenester på spesialistnivå. Aktivitetsområdet favner fylkeskommunene Vestland og Rogaland, men hvor noen aktiviteter inngår i nasjonale oppgaver og samarbeidsprosjekt. RKBU Vest er i hovedsak finansiert over statsbudsjettet med tilhørende samfunnsoppdrag. I tillegg søkes ekstern finansiering til forskning. 

Forsker I /II ved RKBU Vest – om stillingen

Ved senteret RKBU Vest i avdeling NORCE Helse er det ledig en fast 100% stilling som Forsker I/II.

I stillingen er det krav om å drive og utvikle forskning i tråd med RKBU Vest sin strategiplan og samfunnsoppdrag som er gitt gjennom årlig tilskuddsbrev fra Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Det forventes at forskeren bidrar aktivt i arbeidet med årlige rapporteringer til direktoratene samt i søknader om midler.

Forsker som ansettes vil ha medinnflytelse på utvikling, iverksettelse og gjennomføring av forskningsprosjekter inkludert søknader om ekstern finansiering av prosjektene. Veiledning av studenter, stipendiater samt forskningsveiledning av prosjekter i praksisfeltet inngår som oppgaver i stillingen.

Forskningen ved senteret utvikles i et samarbeid med praksisfeltet og andre forskningsmiljø. Det forventes at den som tilsettes bidrar til slikt samarbeid gjennom tjenestestøtte, undervisning og formidling. Det forventes at søker har interesse for internasjonalt samarbeid og kan formidle forskning på internasjonale konferanser og i fagtidsskrift.

Forskning på sammenhenger mellom skoleforhold og psykisk helse, mobbing og seksuell trakassering, omsorgsbetingelser for barn og unge, og tverrfaglig og tverretatlig samarbeid mellom helse- og omsorgstjenestene for barn og unge er noen eksempler på prioriterte forskningstema ved senteret. Vi ønsker også søkere med kunnskap og kompetanse fra andre områder innen barne- og unge – og familiefeltet.

Stillingen vil være knyttet til faggruppen som har et nasjonalt koordineringsansvar for Olweusprogrammet, og foreldreveiledningsprogrammet De Utrolige Årene. Andre tematiske hovedområder er antimobbearbeid og forebyggingsarbeid rettet mot selvmord og selvskading blant barn og unge. Generelt arbeid i gruppen er tverrfaglig hvor skole, barnehage, kommuner, PPT, og andre relevante tjenester som møter barn og unge er tilknyttede samfunnsområder.

Det må beregnes noe reisevirksomhet tilknyttet stillingen.

Kompetanse og kvalifikasjonskrav

Kompetanse innenfor barn- og unges psykiske helse, kvantitativ forskning og effektevaluering av tiltak vil prioriteres.

Erfaring fra skolefeltet, kommunale helsetjenester, spesialisthelsetjenester eller barnevern vil tillegges vekt. Det er i tillegg ønskelig at søker har klinisk erfaring innen barn- og ungefeltet, veiledererfaring, og pedagogisk kompetanse.

Stillingen krever avlagt doktorgrad. Personer som er nær disputas eller levert avhandling kan også vurderes. Høy kompetanse og interesse for kvantitativ statistikk vil være et fortrinn. Omfang og kvalitet på søkernes vitenskapelige produksjon vil bli vektlagt.

Gode samarbeidsevner er viktig, samt evne til å ta faglige initiativ og jobbe selvstendig.

Vi tilbyr

Lønn etter avtale samt gode pensjons- og forsikringsordninger. Den som blir tilsatt må rette seg etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen.

Arbeidssted vil være i NORCE Helse sine lokaler i «Nygårdsporten», nær Bergen sentrum.

Spørsmål om stillingene og søknadsprosess

Har du spørsmål om stillingen, kan du ta kontakt med

Send elektronisk søknad ved å velge «SØK HER» på denne siden. Det kan henvises til Cristin for informasjon om publiserte arbeider.

Søknadsfrist: 01.09.2020

SØK HER!