Forskere ved Frischsenteret

Forskere ved Frischsenteret

Arbeidsgiver: Frischsenteret

Stillingstittel: Forsker

Frist: 23.05.2022

Ansettelsesform: Fast

Frischsenteret søker flere nye medarbeidere med doktorgrad innen samfunnsøkonomi eller beslektede fag. Det er usikkert hvor mange det blir. Av hensyn til senterets langsiktige utvikling søker vi primært personer med avlagt doktorgrad i løpet av de siste sju årene, eller som har levert sin avhandling før søknadsfristens utløp. Personer som er spesielt velkvalifisert til å utføre anvendt samfunnsøkonomisk oppdragsforskning, men som har doktorgrad lenger tilbake enn sju år, er også velkomne til å søke.

Prosjektporteføljen ved Frischsenteret dekker en rekke områder, med tyngdepunkt innen trygd og arbeidsmarked, pensjoner, miljø og energi, helse, utdanning og offentlig økonomi. Prosjektene utføres for Norges forskningsråd, internasjonale organisasjoner og norske myndigheter. Vi legger vekt på at prosjektene skal ha både et teoretisk og et empirisk grunnlag. Vi har utstrakt samarbeid med norske og utenlandske forskningsmiljøer, og har Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo som basismiljø. Vi holder til i Forskningsparken på Blindern. Ved Frischsenteret arbeider for tiden 17 forskere og 2 stipendiater, og vi har 9 vitenskapelige rådgivere tilknyttet senteret.

De nyansatte vil samarbeide med både forskere ved Frischsenteret, ansatte ved Økonomisk institutt og andre forskere i både Norge og utlandet. Den nyansatte vil ha ansvar for intern veiledning, og delta i initiering og gjennomføring av prosjekter.

Forskerstillingen(e) er ikke knyttet til spesielle felt, og forskerne har frihet til å initiere forskning på felt som de er interessert i, og som kan finansieres. Søkere må likevel ha solid kompetanse og erfaring fra anvendt empirisk forskning. Vi legger vekt på samarbeid og konsentrasjon ved at flere arbeider på samme felt, og ved at prosjekter går over lengre tid. Det legges også vekt på å skaffe utfordrende prosjekter og gi mulighet for faglig oppdatering.

Vi har gode lønns- og pensjonsordninger, bonussystem for internasjonal publisering og egen ordning for kompetanseoppbygging. Kompetanseordningen gir blant annet mulighet for utenlandsopphold.

Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på evnen til å utføre oppdragsfinansiert anvendt samfunnsøkonomisk forskning og kommunisere med oppdragsgivere, i tillegg til vitenskapelig kompetanse (publisering) og annen forskningserfaring. Søker bes om å beherske et skandinavisk språk eller forplikte seg til å lære seg det i løpet av tre år. Språkkurs vil bli dekket. Innretningen av kompetansen i forhold til Frischsenterets nåværende profil og framtidige behov vil bli tillagt vekt. Søkeren bes om å legge ved inntil 10 skriftlige arbeider og en skisse til et forskningsprosjekt med henblikk på finansiering.

Tilsetting forventes i løpet av september 2022. Startdato er fleksibel. Kvinner og personer med minoritetsbakgrunn oppfordres spesielt til å søke. Frischsenteret vil etablere en mentorordning for nyansatte. Informasjon om Frischsenteret finnes på våre nettsider www.frisch.uio.no.

Nærmere opplysninger kan fåes ved henvendelse til direktør Sverre Kittelsen, tlf 91843889, sverre.kittelsen(at)frisch.uio.no. Søknaden med vedlegg må være Frischsenteret i hende senest 23. mai 2022, og kan enten sendes til Frischsenteret, Gaustadalleen 21, 0349 Oslo, Att: Sverre Kittelsen, eller sendes på epost til sverre.kittelsen(at)frisch.uio.no.

Om arbeidsgiveren

”Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning” (www.frisch.uio.no) er en stiftelse
opprettet av Universitetet i Oslo for å drive anvendt samfunnsøkonomisk forskning i samarbeid med Økonomisk institutt og andre fagmiljøer ved Universitetet i Oslo.

Nettverk: Facebook

Søk på stillingen