Fridtjof Nansens Institutt søker ny direktør

Fridtjof Nansens Institutt (FNI) er et frittstående forsknings­institutt med virksomhet rettet mot internasjonal miljø-, ressurs- og energipolitikk. Forskningen er flerfaglig med vekt på statsvitenskap og juss. Virksomheten er organisert som en stiftelse som eier og forvalter eiendommen Polhøgda, Fridtjof Nansens hjem og arbeidssted. Instituttet har ca. 35 medarbeidere. Utfyllende informasjon finnes på fni.no

Vår nåværende direktør ønsker å tre tilbake innen utgangen av året. FNI søker derfor etter ny direktør med ønsket tiltredelse i løpet av høsten 2019.

Direktøren har øverste ansvar for all virksomhet ved instituttet og rapporterer til styret. Stillingen vil by på unike muligheter til å videreutvikle den faglige virksomheten ved FNI. Den riktige kandidaten vil profilere og styrke det som allerede er et internasjonalt anerkjent og prisvinnende forskningsmiljø

Søkere må ha høyere akademisk utdannelse, strategisk evne og erfaring fra forsk­nings- og utrednings­virksomhet. Ledererfaring vil tillegges stor vekt.

Direktøren bør være faglig aktiv eller ha relevant faglig bakgrunn, være initiativ- og idé­rik, samt ha et bredt nasjonalt og internasjonalt kontaktnett. Erfaring fra ulike sektorerer en fordel, men er ingen forutsetning. Kvinner oppfordres til å søke.Lønn etter avtale. Stillingen utlyses for et åremål på fire år, med mulighet for forlengelse.

Søknad vedlagt CV sendes til Fridtjof Nansens Institutt v/ styrets leder, Pb. 326, 1326 Lysaker, eller til oyvind.osterud@stv.uio.no, innen 27. mai

Opplysninger om stillingen kan gis av direktør Geir Hønneland honneland@fni.no tlf. 997 96020 eller styrets leder Øyvind Østerud tlf.901 40623).