Annonse
Holbergprisen 980x150
Annonse
Holbergprisen mobil

HiOA vokser med nye institutter

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 19. juni 2013

Høgskolen i Oslo og Akershus øker forskningsinnsatsen ved å innlemme to institutter i organisasjonen. Hvordan instituttene skal ledes er fortsatt uavklart.

Fakta

 

  • Også kalt «tellekantsystemet».
  • Innført ved universiteter og høgskoler i 2006.
  • Registrerer publiseringer i vitenskapelige tidsskrifter.
  • Publiseringspoeng utløser økonomiske midler til «opphavsinstitusjonen».
  • I 2013 gir en artikkel i et tidsskrift på nivå 1 ett poeng, tilsvarende 31 952 kroner, mens nivå 2 gir tre poeng, tilsvarende 95 856 kroner. En bok gir 159 760 kroner på nivå 1 og 255 616 kroner på nivå to. Artikler i antologier gir 22 366 kroner på nivå 1 og 31 952 kroner på nivå 2. 

Arbeidsforskningsinstituttet (Afi) har allerede sagt ja, og nå har styret ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) gitt sin tilslutning til sammenslåingen. De to instituttene skal søkes innlemmet i Høgskolen i Oslo og Akershus som to institutter i et samlet senter. 

Det vil føre til et markant hopp for forskningsproduksjonen til høyskolen. Ifølge høyskoleavisen Khrono ville høyskolens publikasjonspoeng økt fra 379,1 til 495,44 dersom sammenslåingen hadde skjedd i 2012. I snitt ville antall publiseringspoeng per fagårsverk ha økt fra 0,38 til 0,45. Det er likevel et stykke unna høyskolens mål som har vært å oppnå 0,5 poeng i 2013, 0,6 poeng i 2014 og 0,8 poeng i 2015. Opptrappingen av forskningsaktiviteten er viktig for høyskolens universitetsplaner, skriver avisen.

Skape robuste miljøer

Ifølge styreleder ved NOVA Lise Kjølsrød er konkurransesituasjonen for forskningsinstituttene avgjørende for ønsket om å slå seg sammen.

­– Konkurransesituasjonen på oppdragsmarkedet de siste årene har blitt tøffere blant annet som følge av flere aktører. Vi har så langt greid oss godt, men ser samtidig at vi på sikt vil være tjent med å søke samarbeid med andre og mer robuste miljøer for fortsatt å kunne utføre samfunnsoppdraget vårt. HiOA gir oss den solide forankringen vi trenger for å kunne fortsette med forskningen på våre kjerneområder, sier hun i en pressemelding.

– HiOA er en av de største og mest spennende utdanningsmiljøene i Norge. Profesjonsutdanningene ved skolen er svært viktig for utviklingen av velferdsstaten og et solid arbeidsliv. NOVA og AFI vil med sin nasjonale og internasjonale forskningskompetanse innenfor velferd- og arbeidslivsforskning, gjerne bidra til å løse en så viktig nasjonal oppgave, sier Kjølsrød.

Kjemper for medbestemmelse

Forskerforbundets lokallagsleder ved NOVA, Rune Halvorsen, støtter sammenslåingen, men mener det gjenstår et viktig arbeid. Hvordan instituttene skal organiseres og ledes under høyskolen er ennå ikke avklart. Forskerforbundet kjemper for at senteret som skal bli instituttenes overbygning, skal ledes av et fakultetsstyre. Det innebærer at senteret får et styre hvor ansatte er representert og hvor høyskolestyret gir senteret fullmakter som egen driftsenhet.

– Det viktigste for oss akkurat nå er å få på plass et styre tilsvarende et fakultetsstyre, som sikrer medbestemmelse for de ansatte ved senteret. Vi samarbeider nå med tjenestemannsorganisasjonene ved Afi og høyskolen om at det bør velges en styringsform som bruker fakultetsstyret som en modell, sier Halvorsen til Forskerforum.

Avklaring over sommeren

Han frykter at senteret, bestående av NOVA og Afi, skal ledes uten ansattes innflytelse og mer direkte underlegges høyskolestyret.

– Skal denne virksomhetsoverdragelsen bli vellykket er det vesentlig at senterstyret kommer på plass. Ellers vil det skape en veldig uro blant de ansatte. Vår primære anbefaling er at det er mest naturlig å ta utgangspunkt i fakultetsstyret. Vi mener at kunnskapsbedrifter ledes best gjennom involvering av de ansatte.

Institusjonene har nå sommeren til seg på å forhandle ferdig grunnlaget for sammenslåingen. Det er forventet at et utkast til søknaden skal være klart i august. Søknaden oversendes så Kunnskapsdepartementet for eventuell godkjenning av Kongen i statsrård til høsten.