Annonse
Holbergprisen 980x150
Annonse
Holbergprisen mobil

Historisk mannsbastion

Av Forskerforum

Publisert 18. mars 2013

Tross kraftig økt kvinneandel ved norske universiteter, er enkelte fag mannsdominert. Historiefaget ved Universitetet i Oslo er ett av dem.

Fakta

 

Lønnsglidning

Lønnsglidningen er lønnsøkning som skjer ved andre forhold enn lønnsoppgjøret. For eksempel ved ansiennitetsopprykk eller personlig tillegg ved endret stilling.

Lønnsoverheng

Så mye som lønnen din ved utgangen av året overstiger lønnen du har hatt i gjennomsnitt hele året, utgjør overhenget. For mange kan utgangslønnen ved nyttår være større enn da året startet, men tariffoppgjøret tar utgangspunkt i gjennomsnittlig årslønn i fjoråret.

 

Historie, statsvitenskap og filosofi er blant fagene som fortsatt domineres av menn, til tross for at kvinneandelen blant de vitenskapelig ansatte ved landets universiteter har økt, skriver Morgenbladet.

Vil ikke bli historieprofessor

Avisen omtaler rapporten «Historie – et guttefag?», hvor forsker Cathrine Egeland ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI] i samarbeid med forskere fra NIFU, har undersøkt kjønnsubalansen ved historiefaget i Oslo.

­– Vi spurte stipendiatene hvor de ville ønske å jobbe dersom de kunne velge fritt fra øverste hylle. Hverken kvinner eller menn ønsket da å bli professor i historie ved Universitetet i Oslo. Mange ville heller søke seg til tverrfaglige forskningsmiljøer, og bidra som historikere der, sier Egeland til Morgenbladet.

4 kvinnelige professorer

Av 19 professorer i historie ved Universitetet i Oslo er fire kvinner. Men blant de øvrige fast ansatte i vitenskapelige stillinger, førsteamanuensene, er kvinnneandelen høyere. Og blant stipendiatene er fakultetets mål om 40 prosent av hvert kjønn overoppfylt. Til tross for det, opprettholdes mannsdominansen.

– Det interessante er at mannsdominansen i fag som historie, filosofi og statsvitenskap har holdt seg konstant gjennom alle år uten at dette har skapt nevneverdig bekymring, sier Egeland.

Rapporten peker på trekk ved fagkulturen som kan forklare mannsdominansen. «Mens mange kvinnelige historikere interesserer seg for teori og oftere enn sine mannlige kolleger ser ut til å la seg inspirere av teori- og metodeutvikling i tilgrensende fag, møter de ved Seksjon for historie ved IAKH en selvtilfreds, konservativ fagkultur som først og fremst kretser om empirien,» konkluderer rapporten.