Ja til fusjon

Av Forskerforum

Publisert 28. august 2012

Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold har vedtatt sammenslåing fra nyttår.

Fakta

 

  • Styret ved Høgskolen i Finnmark (HiF) vedtok i juni å gå vidare med planane om samanslåing med Universitetet i Tromsø (UiT).
  • I oktober skal saka opp i kommunar og fylkesting.
  • 31. oktober vil styret ved HiF vedta om det skal sendast ein søknad om fusjon med UiT.

 

Mandag 27. august ble styrene ved begge høyskoler enige om å anbefale at institusjonene slår seg sammen gjennom en fusjon med virkning fra nyttår 2014.

– Hele hensikten med fusjon er å videreutvikle fag -og forskningsaktiviteten for å styrke internasjonalt orienterte profesjons- og arbeidslivsorienterte studier med regional forankring. En større og mer robust institusjon vil stå sterkere regionalt, nasjonalt og internasjonalt både med hensyn til rekruttering av medarbeidere og studenter, og i konkurransen om ressurser, sier rektorene Kristin Ørmen Johnsen og Petter Aasen i en felles uttalelse.

Styrene ved Høgskolen i Buskerud (HiBu) og Høgskolen i Vestfold (HiVe) mener at høyskolene best kan utvikles og møte fremtidens utfordringer som en samlet institusjon.

Dekanene følger forskningen

– En større institusjon kan i større grad opprettholde faglig bredde samtidig som studieprogrammene og forskningsvirksomheten spisses og styrke. Solide fagmiljø sikrer kvalitet, samarbeid med offentlig og privat sektor sikrer relevans. Sammenslåingen vil styrke høgskolens posisjon innenfor praksisnær og profesjonsorientert forskning, utdanningsprogrammene og høgskolens bidrag til kunnskapsbasert nyskapning, sier rektorene.

Ved en sammenslåing blir den nye institusjonens navn Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HiBV). Det skal utarbeides ny logo og grafisk profil.

De fire campusene Bakkenteigen, Drammen, Hønefoss og Kongsberg videreføres som studiesteder, og fremtidig vekst i antall studieplasser skal fordeles mellom de fire studiestedene. De store profesjonsutdanningene skal fortsatt tilbys i begge fylkene, mens fakultetenes ledelse, dekanen, blir lokalisert der de har sine forskningsmessige tyngdepunkt. I tillegg vil det opprettes en ordning med prodekaner på de andre campusene. De fem nye fakultetene i den samlede høyskolen blir Fakultet for helsevitenskap, Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Fakultet for teknologi og maritime fag, Handelshøyskolen og Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap.

Administrasjon i Drammen

Rektoratet skal ha kontor både i Drammen i Buskerud og på Bakkenteigen i Vestfold. Høgskolestyrets sekretariat/administrerende direktør og postadresse/postmottak legges til Drammen. Hovedsete for administrative ledere/fagdirektører fordeles mellom Drammen og Bakkenteigen. Det etableres administrative 1. linjetjenester og støttefunksjoner på de fire campusene.

Ansatte skal ikke behøve å flytte som følge av fusjonen for å utøve sine arbeidsoppgaver. Fusjonen planlegges slik at den i seg selv skal ikke medføre oppsigelser. Ingen ansatte skal gå ned i lønn som følge av fusjonen.

Søknad om sammenslåing oversendes Kunnskapsdepartementet (KD) i løpet av september 2012.