Ledelsen ved Høgskolen på Vestlandet tar bekymringen hos våre ansatte på alvor
LUKK

Demokrati ved høyskoler og universiteter:

Ledelsen ved Høgskolen på Vestlandet tar bekymringen hos våre ansatte på alvor

Av Berit Rokne, rektor ved Høgskolen på Vestlandet

Publisert 4. mars 2019 kl. 12:35

Medbestemmelse og demokrati er viktig for Høgskolen på Vestlandet, framholder rektor Berit Rokne.

Journalist Aksel Kjær Vidnes har i Forskerforum en kommentar med tittelen «Et demokratisk gap» som fortjener et tilsvar. Her skriver han innledningsvis «at ansatte ikke liker avdemokratiseringen av universitet og høyskoler, og at ingen lytter til de ansatte lenger».

I kommentaren refererer Vidnes til en undersøkelse som NIFU har gjennomført som en del av følgeforskningen av fusjonsprosessen ved Høgskolen på Vestlandet. Vidnes bruker undersøkelsen som et eksempel og en bekreftelse på det han mener er en gradvis utvikling av et økende «demokratisk underskudd» i universitets- og høyskolesektoren (UH-sektoren). Vidnes skriver at «nesten 80 prosent av de vitenskapelige ansatte og over 60 prosent av de administrativt og teknisk ansatte mener at fusjonen har svekket ansattes innflytelse over viktig beslutninger». Og videre: «Over 50 prosent er uenige i at høyskolens struktur med råd og utvalg sikrer medbestemmelse.»

Annonse

Upresis referering

Her er det viktig å være presis i refereringen til NIFU, noe jeg opplever Vidnes ikke er i sin kommentar. Det NIFUs forskningsrapport til HVL viser, er at «50 prosent av de vitenskapelige ansatte er helt enige i påstanden om at fusjonen har svekket ansattes innflytelse over viktige beslutninger, 80 prosent enige eller delvis enige. 60 prosent av administrativt ansatte er enige eller delvis enige».

Når det gjelder råd og utvalg, viser følgeforskningen fra NIFU: «Flertallet av vitenskapelige (vitenskapelig ansatte, red.mrk.) har ikke tillit til at råd og utvalg sikrer medbestemmelse; administrativt ansatte er mer nøytrale.» Grunnen til at jeg understreker dette, er ikke å underkjenne, bortforklare eller redusere det faktum at våre ansatte er bekymret over sin mulighet til å påvirke viktige beslutninger. Men det handler om å holde seg til fakta, vise hele bildet og tydeliggjøre nyansene på en korrekt måte, og sette det inn i den rette konteksten. Det gjør ikke Vidnes i sin upresise referering til NIFUs undersøkelse om HVL.

NIFU-undersøkelsen har vært presentert åpent og grundig internt hos oss på flere nivå. Følgeforskningen til NIFU er viktig for oss, og arbeidet fortsetter til 2020. Arbeidet har høy oppmerksomhet både i ledelsen og i styret vårt, og vi bruker resultatene aktivt. Da er det viktig med nyanser og korrekte fakta.

Trenger godt samspill

Vi i ledelsen ved HVL tar bekymringen hos våre ansatte på alvor. Vi har stor forståelse for at fusjonsprosessen og det store endrings- og omstillingsarbeidet den innebærer, har vært og er veldig krevende for ansatte og ledere.

Som rektor er jeg opptatt av at HVL ivaretar god medbestemmelse på alle nivå. Vår råd- og utvalgsstruktur som nå trer i kraft for fullt, blir viktig her. Avdemokratisering er ikke en linje vi står for eller ønsker i HVL. Vårt mål er heller ikke å bygge opp under et demokratisk gap. Tvert imot. Vi er helt avhengige av et godt samspill med alle våre ansatte for å lykkes med byggingen av den nye organisasjonen vår. Det er helt avgjørende at våre ansatte opplever at HVL har et godt, trygt og utviklende arbeidsmiljø preget av medvirkning, medbestemmelse og gode prosesser. Langs dette sporet ønsker jeg å ta HVL videre.

  • Les også: