Kriteriene for godkjenning av utenlandske doktorgrader er endret.
lettere---f--godkjent-utenlandsk-doktorgrad

De nye kriteriene gjelder fra 30. oktober 2015, men de som har fått bedt om å få doktorgraden sin godkjent i år vil få en ny vurdering, sier Terje Mørland.

Fakta

  • et nasjonalt forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet, med tilhold til i Bergen
  • Norges kontor for internasjonale program og tiltak innenfor utdanning
  • har ansvar for å profilere Norge som et attraktivt samarbeids- og studieland, drive informasjonsarbeid, rådgivning og utredning

Nokut har vedtatt nye kriterier for godkjenning av utenlandske doktorgrader. Dermed kan doktorgrader med en annen oppbygning enn en norsk ph.d.-grad bli godkjent.

– De nye kriteriene er mindre detaljerte enn de gamle. De gir rom for å vurdere og godkjenne doktorgrader med en noe annen oppbygning enn den norske ph.d.-graden, samtidig som de tar høyde for mangfoldet i doktorgrader, sier Terje Mørland, direktør for Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), i en uttalelse.

Kvalitet over kvantitet

Fram til nå har mange utenlandske doktorgrader ikke blitt godkjent fordi oppbygningen av dem ikke passet inn i de tidligere kriteriene, selv om de var sammenlignbare med en norsk doktorgrad. Kriteriesettet ga ikke rom for variasjoner og var derfor hverken i takt med internasjonal utvikling eller politiske ønsker som står bak internasjonale prosesser Norge er en del av, opplyser Nokut. De nye kriteriene innebærer mer søkelys på læringsutbytte og kvalitative elementer framfor kvantitative faktorer som antall studieår, utdanningsveier, programstruktur og opptakskrav.

Nye kriterier

Samtlige doktorgrader må i henhold til de nye kriteriene oppfylle følgende:

  • Utdanningen må være en fullført og offentlig godkjent doktorgrad oppnådd ved et akkreditert lærested.
  • Utdanningens hovedkomponent er et selvstendig forskningsarbeid som gjennomføres under veiledning og munner ut i en godkjent vitenskapelig avhandling. Arbeidet med avhandlingen skal være normert til rundt to år.
  • Doktorgradsavhandlingen må være bedømt og godkjent av en sakkyndig komité.
  • Utdanningen må være normert til minst tre år.