Med 14 nye medlemmar planlegg Akademiet for yngre forskarar å trappe opp aktiviteten ytterlegare.
Leiar i AYF, Anders Schomacker, kan ønske 14 nye medlemmar velkommen i organisasjonen. Foto: E. F. Baardsen

Etter årets inntaksrunde er 14 nye medlemmar tekne opp i Akademiet for yngre forskarar. Totalt er ein no oppe i 34 medlemmar, av dei 40 som er målet.

I dei to åra som er gått sidan Akademiet for yngre forskarar vart etablert på initiativ frå Det Norske Videnskaps-Akademi, har organisasjonen vore ei tydeleg stemme i den forskingspolitiske debatten. Dei har teke opp spørsmål som psykisk helse, midlertidigheit, mobilitet, og forskingskvalitet.

I denne andre inntaksrunden var 70 prosent av søkarane kvinner, med den konsekvensen at Akademiet no har 62 prosent kvinner og 38 prosent menn. På sikt er målet ein jamn kjønnsbalanse, og ei meir spreidd geografisk samansetting. I dag er Osloregionen overrepresentert, men organisasjonen er nøgd med at ein no har fått medlemmar frå høgskular, sidan alle medlemmane frå første opptak var tilsett ved universitet eller forskingsinstitutt.

Akademiet for yngre forskarar var i år for første gong tilgodesett med ein eigen post i statsbudsjettet, på 2,1 millionar kroner.