Nord universitet skal sikre doktorgrad
Annonse

Nord universitet skal sikre doktorgrad

Av Ketil Eiane, prorektor for forskning og utvikling ved Nord universitet

Publisert 29. juni 2021

I et leserinnlegg publisert i Forskerforum 28. juni, stiller Raymond Lillevik en del spørsmål om arbeidet med revidering av Ph.d. i studier av profesjonspraksis ved Nord universitet. Dette er et tilsvar til Lilleviks innlegg.

Dette er et svar på dette innlegget: «Nord universitet står i fare for å miste sin status som universitet. Jeg har noen spørsmål.»

Nord universitets viktigste oppgave for tiden er å sikre at Ph. d. i studier av profesjonspraksis oppfyller alle kravene til en doktorgradsutdanning. I 2019 vedtok styret i Nokut at doktorgraden må revideres slik at den oppfyller alle krav. Vedtaket innebærer at universitet fortsatt har rett og plikt til å ta opp stipendiater, sikre veiledning og gjennomføring av disputas. Revideringen krever imidlertid at fagområdet beskrives bedre, slik at den vitenskapelig bredde, sammenheng og avgrensning fremkommer tydelig. 

Annonse

Ph. d. i studier av profesjonspraksis er altså under revisjon, ikke re-akkreditering, og det arbeides godt med utvikling av kvaliteten i studiet i tråd med de råd og svakheter som er belyst av Nokut.

Store deler av fagmiljøet bidrar i revisjonsarbeidet, også fagfolk fra Senter for praktisk kunnskap. Arbeidsgruppen består av sentrale og kompetente fagfolk, og er satt sammen for å reflektere bredden i fagmiljøet som bærer ph.d.- programmet. For å sikre kvaliteten på det interne arbeidet, er det i tillegg nedsatt en ekstern referansegruppe med nasjonal og internasjonal representasjon av høyt kompetente fagpersoner innenfor fagområdet.

Universitet har et ansvar for å sikre at alle doktorgradskandidater får en faglig god kursdel og veiledning og annen støtte i forskningsarbeidet, uansett hvilket doktorgradsprogram de er tatt opp på. Det er laget gode rutiner for hvordan de kandidatene som er tatt opp på programmet skal fullføre studiet.

Status for dette arbeidet ble presentert i styremøte den 11 juni. Styrets enstemmige vedtak i saken er:  «1. Styret tar beskrivelsen av status til orientering. 2. Styret tar navneforslaget og nye læringsutbyttebeskrivelser til etterretning og ber om at en revidert studieplan legges fram i oktobermøtet.»

Styret ved Nord har gjennom sitt vedtak erkjent status i arbeidet så langt, og lagt til rette for at vi komme videre i arbeidet med revideringen av ph.d. programmet i tråd med planen.

Les også: