MOOC-utvalget:

Ønsker høyere utdanning på nett

Av Forskerforum

Publisert 16. desember 2013

Norge bør satse mer på nettbasert utdanning, mener utvalg.

Fakta
  • Språkrådet og UHR har etablert eit pilotprosjekt for innsamling og tilgjengeleggjering av fagterminologi innanfor kjemi.
  • Terminologitenesta til Språkrådet skal samordne utvikling av norsk fagspråk i samarbeid med UH-sektoren.
  • Ved institusjonane er det førebels opp til kvar enkelt tilsett å ta initiativ for å utvikle og formidle norsk fagspråk.

– Rapporten gir oss et grunnlag for å delta i debatten og vurdere hvilke teknologiske verktøy som vil løfte kvaliteten på utdanningen vår, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Bør utnytte potensialet

Han mottok fredag 13. desember delrapporten fra MOOC-utvalget, som skal vurdere høyere utdanningstilbud på nett.  MOOC er betegnelsen på «massive open online courses», som er utdanningstilbud på nett som er åpne for alle, uten begrensninger i opptak. Utvalget stiller seg positiv til MOOC og lignende tilbud og mener Norge bør utnytte det potensialet som ligger i nettbasert utdanning, skriver Kunnskapsdepartementet i forbindelse med publiseringen av rapporten.

I rapporten beskriver utvalget utviklingen av utdanningstilbud på Internett generelt og MOOC spesielt, både internasjonalt og nasjonalt. Utvalget kommer med sine første vurderinger av hvilke muligheter og utfordringer som følger av MOOC for norsk høyere utdanning og for kompetanseutvikling i samfunnet.

Opptak uten krav

Utvalget anbefaler blant annet forsøk med opptak til MOOC-tilbud ved norske institusjoner for søkere som ikke oppfyller de tradisjonelle kravene til opptak til høyere utdanning.

Utvalget trekker ingen endelige konklusjoner i rapporten, men mener at MOOC har potensial til å styrke kvaliteten i og tilgangen til høyere utdanning i Norge. 

Utvalget skal levere endelig rapport innen sommeren 2014.