Professor/dosent/ førsteamanuensis/ førstelektor

Professor/dosent/ førsteamanuensis/ førstelektor

Om stillingen

Stillingen ligger til UH-pedagogikk og kvalitet. Stilingen er fast, 100 %.

Kontakt:
Seksjonsleder Yngve Nordkvelle, Tel: 61 28 82 86,
e-post: yngve.nordkvelle@inn.no

Ansvar og oppgaver

 • Lede og koordinere kursvirksomhet for pedagogisk basiskompetanse og etterutdanningskurs for høgskolens ansatte med oppgaver innen formidling, veiledning, vurdering og eksamen.
 • Lede prosesser og holde ved like møteplasser for erfaringsdeling og kompetanseutvikling i fagmiljøene i samråd med seksjonssjef, prodekaner for utdanning og pedagogiske rådgivere på fakultetene
 • Være en støtte og inspirator for prosjektsøknader for bevilgende instanser i høyere utdanning (DIKU, NFR, departement, direktorat og internasjonale prosjekter)
 • Initiere og lede forsknings- og utviklingsprosjekter knyttet til høgskolens pedagogiske oppdrag og i fagmiljøene innen utdanningskvalitet, undervisning og læring.
 • Rådgiver for seksjonsleder og øvrig organisasjon i spørsmål om utdanningskvalitet og endrings- og utviklingsarbeid.

Kvalifikasjoner

Formalkompetanse:

 • Vi søker etter personer med høy kompetanse, fortrinnsvis på professor/dosentnivå, på et uh-pedagogisk forsknings- og erfaringsfelt. Faglig bakgrunn i pedagogikk, eller avanserte studiefagdidaktiske fagfelt i andre vitenskapsfag er ønskelig.
 • Stillingen krever pedagogisk basiskompetanse, samt de utvidede krav til veiledererfaring fra master og Phd-veiledning, at man kan dokumentere pedagogisk utviklingsarbeid over tid, og i samarbeid med et faglig fellesskap.
 • Erfaringskompetanse fra undervisning av voksne, ledelse av utdanningsorganisasjoner, samt god kjennskap til digitale medier i utdanning vil være en fordel.
 • Det vil kreves at man underviser på både norsk og engelsk.
 • Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere med førstekompetanse vil det være mulig å ansette i midlertidig stilling som høgskolelektor.

Personlig kompetanse:

 • Du bør være uredd for å undervise og veilede kolleger, ha god kjennskap til hvordan arbeidet i høyere utdanning gjøres og ha bred kunnskap om veiledning, vurdering og formidling i høgskolen. Fleksibel utdanning er et viktig tema for seksjonen og søkere bør være innstilt på å arbeide med uh-pedagogikken i digitale omgivelser.

Vurdering av hvilken kandidat som er best kvalifisert foretas etter en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten, i tillegg til motivasjon for stillingen.

Hvordan søke

Søknad og CV registreres elektronisk via «søk stillingen«

Søk stillingen

Søknadsfrist: 31.01.2021

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Utfyllende oversikt over utdanning, vitnemål, arbeidserfaring, pedagogisk erfaring, administrativ erfaring, akkvisisjonsarbeid, koordinerings erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter
 • Dokumentasjon på pedagogiske kvalifikasjoner i en systematisk, samlet fremstilling, som omfatter søkerens pedagogiske grunnsyn eller filosofi, oversikt over formell pedagogisk utdanning, pedagogisk praksis (for eksempel undervisnings-/veiledererfaring), erfaring med studiekvalitetsutvikling, utvikling av undervisningsopplegg, studieplaner etc. Framstillingen bør ikke overstige 4000 ord og kan maksimalt inneholde 10 vedlegg (tekstlige eller i lenker til audiovisuelt materiale). Innholdet leveres i en pdf-fil.
 • Oversikt over eksternfinansierte prosjekter
 • Publikasjonsliste
 • Inntil 10 vitenskapelige arbeider til vurdering

Har du spørsmål om opplasting av vedlegge eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle søknader vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Utfyllende CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester, publikasjonslister og dokumenter/arbeider som skal vurderes skal legges som elektroniske vedlegg eller lenker til søknaden.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøving av praktiskpedagogiske ferdigheter.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes i stillingskode professor/dosent/ førsteamanuensis/førstelektor/kode1198/1011/1532/1013 i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring.

Dette er Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1200 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.

Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.

Vår visjon er «Sterkere sammen».