Prorektor for uddannelse, Aalborg universitet

Prorektor for uddannelse, Aalborg universitet

Aalborg Universitet søger en ny prorektor for uddannelse, der skal stå for den overordnede ledelse og udvikling af uddannelsesområdet og være rektors stedfortræder.

Stillingsbeskrivelse


Aalborg Universitets nuværende strategi, Viden for Verden, har synliggjort universitetets særkender regionalt, nationalt og internationalt, og ført til, at en række værdifulde strategiske mål er nået inden for uddannelse, forskning og vidensamarbejde. Universitetet er i gang med at udarbejde sin næste strategi med virkning fra 2022. Den nye prorektor får således rig mulighed for at bidrage til både proces og indhold for strategien, hvor bæredygtighed og tværvidenskab er fokusområder.

Annonse

Prorektor indgår i universitetets direktion, der desuden består af rektor, universitetsdirektør, dekaner og innovationsdirektør.

Rektor har delegeret varetagelsen og ansvaret for uddannelsesområdet til prorektor for uddannelse, som således har det overordnede strategiske ansvar for uddannelsesområdet.

Prorektor skal lede universitetets tværgående uddannelsesaktiviteter sammen med universitetsledelsen. Det betyder, at prorektor går foran i implementeringen af universitetets strategi på uddannelsesområdet gennem involvering og følgeskab blandt de mange medarbejdere, som udlever strategien i hverdagen.

Prorektor varetager formandskabet og de løbende drøftelser med: Det Strategiske Uddannelsesråd, Rådet for Kvalitetssikring og udvikling, Studiemiljørådet samt rektoratets møder med studieledere, studienævnsformænd og –næstformænd.

I forbindelse med de netop besluttede organisationsændringer, hvor humaniora og samfundsvidenskab sammenlægges til et nyt og samlet fakultet, forventes prorektor at være en bærende kraft i videreudviklingen af universitetets unikke pædagogiske model, Problembaseret Læring, herunder i etableringen af et nyt center på universitetsniveau, der samler de videnskabelige og administrative kompetencer på området i forhold til uddannelsespraksis, digitalisering og forskning.

Prorektor skal lede en forandringsproces, hvor studerende på STEM-uddannelser (Science, Technology, Engineering and Mathematics) får en grundlæggende indsigt i SSH (Social Sciences and Humanities) og de studerende på SSH-uddannelserne omvendt får en grundlæggende indsigt i STEM og IT således, at alle studerende på AAU, ud over egen dybdefaglighed, har kompetencer og evner til at inddrage kundskaber fra andre fag for at løse konkrete udfordringer på et helhedsorienteret grundlag.

Prorektor repræsenterer også Aalborg Universitet i regionale, nationale og internationale fora, der omhandler uddannelse og uddannelsespolitik.

Prorektor er derudover strategisk sparringspartner for rektor inden for universitetets samlede portefølje af aktiviteter.

Stillingen som prorektor kan – efter aftale med rektor – indeholde flere opgaver og ansvarsområder end de rent uddannelsesmæssige.

Prorektor skal, udover at imødekomme de formelle krav om at være en anerkendt forsker (gerne på professorniveau), have kvalifikationer og lyst til at bidrage til universitetsledelsens arbejde med at drive og udvikle en dynamisk og ansvarsbevidst organisation med udgangspunkt i et professionelt ledelsesgrundlag og et godt arbejdsmiljø. Derudover vil der ved besættelse af stillingen blive lagt særlig vægt på, at prorektor:

 • Har dokumenteret ledelseserfaring fra universitetssektoren eller lignende organisation.
 • Har en tydelig lederprofil med personlig gennemslagskraft og integritet.
 • Har erfaring med strategisk ledelse.
 • Evner at fastholde og implementere igangværende forandringsprocesser.
 • Har gode samarbejdsevner – både internt og eksternt
 • Er god til at leve sig ind i de mange forskellige menneskelige og organisatoriske perspektiver og sikre inddragende beslutningsprocesser.
 • Er handlingsorienteret, opfølgende og formår at skabe bæredygtige resultater.
 • Kommunikerer klart og tydeligt på et skandinavisk sprog og på engelsk
 • Er visionær og strategisk tænkende, særligt i relation til uddannelsesområdet.
 • Har et godt blik for digitaliseringsmulighederne på uddannelsesområdet.
 • Har erfaring med uddannelsespolitik og et godt uddannelsespolitisk netværk.
 • Udviser engagement i universitetets særlige pædagogiske model (PBL).

Tiltrædelse den 1. august 2021.

Ansættelsessamtaler afholdes den 11. maj 2021 (1. runde) samt den 19. maj 2021 (2. runde).

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til rektor Per Michael Johansen, 2778 7301 eller pmj@adm.aau.dk.

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen er klassificeret i lønramme 38 og besættes i henhold til AC-overenskomsten, Protokollat om ansatte i stillinger klassificeret i ir. 35 – 42. Ansættelse sker på åremål i 6 år med mulighed for forlængelse i op til 3 år. Der ydes følgelig åremålstillæg. Der er mulighed for at optage forhandling om cheflønstillæg.

Ansøgningen skal som minimum indeholde motivation for at søge stillingen, de personlige forudsætninger for at kunne leve op til stillingens krav samt hvad ansøgeren vil lægge vægt på i relation til universitetets strategiske målsætninger for de kommende år. Vedlæg CV og dokumentation for uddannelsesbaggrund, herunder dokumentation for faglige kvalifikationer svarende mindst til lektorniveau.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Ansøgningen stiles til rektor for Aalborg Universitet, Per Michael Johansen.

Aalborg Universitet skal modtage din ansøgning elektronisk. Åbn linket «søg stillingen her» og udfyld ansøgningsformularen, samt vedhæft de for stillingen relevante bilag.

Stillingsnummer

2021-224-03344

Ansøgningsfrist

Fri Apr 30 00:00:00 CEST 2021

Søk på stillingen her


Online ansøgning – gode råd

Online ansøgning - gode råd

Aalborg Universitet benytter et e-rekrutteringssystem til modtagelse af ansøgninger. I selve stillingsopslaget finder du nederst et link, som du skal benytte, når du ønsker at søge en stilling.

Inden du uploader en ansøgning, er det vigtigt, at du har al dokumentation klar i WORD- og/eller PDF- format, da du skal uploade alt på én gang. Du kan ikke forlade ansøgningen og vende tilbage efter et par timer uden at skulle starte forfra.

Systemet understøtter ikke ZIP-filer eller billedfiler. Filnavne må kun indeholde tal og bogstaver, og hvert enkelt dokument må maks. fylde 20 MB.

Hvis der opstår tekniske problemer, opfordrer vi til, at du prøver igen. Hvis de tekniske problemer mod forventning ikke kan løses, så kontakt venligst den medarbejder, som står nævnt som kontaktperson i stillingsopslaget.

Lær os at kende