Gutter står overfor en utdanningskrise, ifølge ny britisk rapport.

– Den siste utviklingen i høyere utdanning har ført til at mannlige studenter er en minoritet på utdanningsinstitusjoner i mesteparten av verdens industriland. At menn og kvinner velger ulik utdanning styrker stereotypier og har langsiktige konsekvenser. Det sier Nick Robinson, medforfatter av rapporten «Boys to Men: The underachievement of young men in higher education – and how to start tackling it».

Fattig og hvit

Rapporten, som er utgitt av Higher Education Policy Institute (HEPI), konkluderer med at andelen menn som søker seg til høyere utdanning i Storbritannia stuper. Samtidig har verken utdanningsinstitusjonene eller myndighetene noen strategi for å gjøre noe med utviklingen.

Rapporten viser at 94000 færre menn enn kvinner søkte opptak til universiteter og høyskoler i januar 2016. Ifølge det sentrale opptakskontoret for høyere utdanning i Storbritannia, UCAS, er gapet i opptak til høyere utdanning på 9,2 prosentpoeng mellom mannlige og kvinnelige 18-åringer, og unge kvinner har 45 prosent større sannsynlighet for å ta høyere utdanning. Hvis utviklingen fortsetter i samme takt vil jentene født i 2016 ha 75 prosent større sannsynlighet for å ta høyere utdanning enn guttene, ifølge UCAS-direktør Mary Curnock Cook.

«Å skape retningslinjer er ikke et nullsumspill hvor du må velge mellom å bry deg om den ene eller andre gruppen.»

HEPIs rapport viser at gapet er særlig stort blant de fattigste ungdommene. I 2015 hadde unge kvinner som er definert som fattige 51 prosent større sannsynlighet for å ta høyere utdanning enn unge menn i samme situasjon. Særlig unge, hvite menn fra lav sosioøkonomisk bakgrunn er fraværende fra høyere utdanning. Kun 9 prosent av denne gruppen begynner på høyere utdanning. Til sammenlikning er andelen 44 prosent blant asiatiske kvinner med middels til høy sosioøkonomisk bakgrunn, som er den gruppen med størst deltakelse i høyere utdanning.

– Kvinner har også utfordringer

Nick Hillman er direktør for HEPI og medforfatter av rapporten. Han sier i en uttalelse at mange har en opplevelse av at utdanningssystemet svikter unge menn, samtidig som det er få studier av problemet.

– Unge menn har langt lavere sannsynlighet for å begynne på høyere utdanning, og har langt høyere sannsynlighet for å hoppe av. De har også lavere sannsynlighet for å få toppkarakterer enn kvinner. Likevel er det kun to høyere utdanningsinstitusjoner i Storbritannia som har konkrete målsetninger for rekruttering av mannlige studenter. Dette er et alvorlig problem som vi må gjøre noe med, sier Hillman.

Samtidig understreker han at kvinner også har store utfordringer i utdanningssystemet.

– Kvinnelige kandidater tjener mindre enn mannlige kandidater. Kvinnelige akademikere møter altfor mange hindringer i å bli forfremmet. Guttekultur kan gjøre livet ubehagelig for kvinnelige studenter. Men å skape retningslinjer er ikke et nullsumspill hvor du må velge mellom å bry deg om den ene eller andre gruppen, sier han, og understreker at særlig det sosioøkonomiske gapet i høyere utdanning kan takles ved å satse på rekruttering av menn.

Anbefaler tiltak

HEPI peker på at verken regjeringen eller universitetene har strategier for å angripe problemer knyttet til rekruttering og «drop out» for menn i høyere utdanning. HEPI anbefaler en rekke tiltak, deriblant:

  • flere rekrutterings- og motivasjonstiltak rettet mot unge menn
  • oppfordre institusjoner til å sette klare målsettinger for rekruttering av menn
  • vurdere om introduksjonsprogrammer som er rettet mot internasjonale studenter  kan rettes mot menn
  • vurdere å utvide tilgangen til medisinsk utdanning for å gi menn større muligheter til opptak
  • sikre at det pedagogiske opplegget i høyere utdanning reflekterer kunnskap om ulikheter i hvordan menn og kvinner lærer
  • særlige tiltak for å hjelpe underrepresenterte grupper og grupper som presterer under gjennomsnittet, inkludert menn