Tåkelegging om Nord universitet på Stortinget

Tåkelegging om Nord universitet på Stortinget

Av Catrine Hole, Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland, Ilkka Maapalo, fastlege/kommuneoverlege

Publisert 11. september 2019

Iselin Nybø står i fare for å videreformidle feilinformasjon fra Nord universitet til Stortinget, frykter Nesna-aktivister.

Korrigering av statsråd Nybøs svar til stortingsrepresentant Tuva Moflag.

Minister for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybø (V), står i fare for å videreformidle feilinformasjon fra Nord Universitet til Stortinget. Stortingsrepresentant Tuva Moflag (Ap) rettet 21. august følgende spørsmål til Nybø: «Hvordan har søkertallsutviklingen vært ved Campus Nesna sammenlignet med andre studiesteder for lærer, barnehagelærer i Nord Universitet, og hvilke søkertall hadde ifølge regjeringen vært tilstrekkelig for å opprettholde Nesna som studiested? I svaret til statsråden ber jeg om at hun legger fram søkertallsutviklingen for disse lærer- og barnehagelærerstudiene fra 2015 og fram til i dag sammenlignet med andre lærer- og barnehagelærerstudier innenfor opptaksområdet til Nord Universitet. Det er ønskelig at statsråden vurderer hvilke søkertall som hadde vært høye nok for at Nesna kan bestå som studiested.»

Minister for forskning og høyere utdanning Iselin Nybø (V). Foto: Kunnskapsdepartementet

Statsråden unngår å svare direkte på spørsmålet fra Tuva Moflag. Hun sier ikke noe om søkertallene, heller ikke gjør hun noe forsøk på å sammenligne studiene ved Nesna med Bodø eller Levanger. Dermed får man heller ingen vurdering av hva som ville vært bra nok til å la Nesna overleve. Ministeren henviser til et vedlegg som skal vise søkertallsutviklingen til barnehage- og grunnskolelærerutdanningen ved universitetet. I stedet for å svare på spørsmålet om søkertallsutviklingen fra 2015, altså de fire siste årene etter fusjonen, viser hun til utviklingen av antall ferdig utdannede grunnskolelærerkandidater på studiested Nesna fra 2006 til 2018.

Det er to åpenbare problemer med svaret fra statsråden:

1. Det å vise til tallmateriale som gjelder årene før fusjonen, er å vise lite respekt til gjennomførte fusjonsforhandlinger og vurderinger som lå til grunn for de tidligere styrenes vedtak om å fusjonere. Det var nettopp datamateriale fra årene før fusjonen, sammen med blant annet økte opptaks- og kompetansekrav, som lå til grunn for de fremforhandlede fusjonsplattformene og -vedtak som førte til opprettelsen av Nord universitet.

Med bakgrunn i nettopp dette datamaterialet ble det vedtatt at studiestedene skulle videreutvikles og være en del av det nye universitetet. Nå blir dette eldre materialet i stedet brukt som argument for å legge ned. Denne tallbruken har vært karakteristisk for Nords argumentasjon og feilinformasjon.

2. Tallmaterialet i vedlegget fra ministeren er vanskelig å lese. Ved å strukturere dataene i vedlegget litt ryddigere er det mulig å utarbeide grafiske fremstillinger som viser utviklingen i antall nye studenter på de ulike studiestedene har vært etter fusjonen.

Disse fremstillingene viser at Nesna ikke har noen særskilte utfordringer i forhold til øvrige studiesteder ved Nord universitet:

I svaret til Tuva Moflag tar statsråden opp to andre forhold som også er svært problematiske:

1. Statsråden skriver at universitetet ved årets opptak har kompensert for de studieplassene som tidligere var i Sandnessjøen. Dette referer til rektor Hanne Solheim og dekan for Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, Trine Karlsen, som påstår at «I år har vi tatt opp 70 nye sykepleierstudenter i Mo. Vi mer enn kompenserer for bortfallet ved at utdanningen i Sandnessjøen er avviklet.» (Khrono.no, 27.08. og Nord.no, 15.08.2019).

Sannheten er at i årene før fusjonen ble det tatt opp flere sykepleiestudenter på Helgeland enn hva som er tilfelle i tiden etter fusjonen i 2016, da Nesna gikk inn i Nord. Som kjent avsluttet Nord opptak av nye studenter i Sandnessjøen det året. Dette er lett å dokumentere ut fra DBH (Database for høyere utdanning).

Søknadstallene har faktisk ikke vært lavere på ti år!

Kort sagt: Rektor og dekan driver altså med villedende markedsføring. Nedleggelsen av Sandnessjøen skaffer Helgeland 30 % færre sykepleiere, selv med tidenes høyeste søknadstall i Mo i Rana.

2. Statsråden skriver at universitetet vil øke antall utdannede lærere i regionen. Det er mulig at dette er et ønske, men å presentere dette som en faktaopplysning at det heretter vil utdannes flere lærere i regionen finnes det ingen holdepunkter til. Når ledelsen ved Nord har så vanskelig for å fortelle sannheten om fortid og nåtid på Helgeland, tror vi ikke de skjønner seg på fremtiden heller.

Les mer: