– Det er stort behov for istandsetting av museumsanlegg, sier kulturministeren.
– Regjeringen prioriterer tiltak knyttet til bevaring og formidling av kulturarven. Museene våre er viktige arenaer for både kunnskap og fellesskap, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

I statsbudsjettet for 2017 foreslår regjeringen å bruke 50 millioner kroner til oppgradering av museumsanlegg og kirker. 25 millioner skal gå til tiltak ved museumsanlegg i Rogaland og Hordaland og de resterende 25 millionene skal brukes på istandsetting av fredete og verneverdige kirker i samme region.

Tilskuddene er en del av tiltakspakken mot økt ledighet på deler av Sør- og Vestlandet.

– Regjeringen vil ta vare på vår kulturarv og verne om våre kulturminner. Som en del av tiltakspakken mot ledighet foreslår vi å bevilge 50 millioner kroner til istandsetting og oppgraderinger av kirke- og museumsbygg. På den måten kan vi både bidra til å få flere tilbake i arbeid, samtidig som vi kan sørge for å sette i stand viktige kulturminner, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Tilskuddet til museumsanlegg vil gå til å bygge ny passasjerbåt til Ole Bulls hjem Lysøen i Os, og til oppgradering av museumsanlegg hos Dalane Folkemuseum, Jærmuseet og Hardanger og Voss museum.

– Det er stort behov for istandsetting av museumsanlegg, og prosjektene vi foreslår å støtte bidrar til det, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

31,2 millioner til nybygg

I statsbudsjettet foreslås det også investeringstilskudd på til sammen 31,2 millioner kroner til nye prosjekter over bevilgningen til Nasjonale kulturbygg.

– Mange museer har offensive og gode planer både for nybygging og oppgradering av eksisterende bygg og utstillinger, og jeg er glad for å kunne legge frem forslag om investeringstilskudd til fem gode prosjekter, sier kulturministeren.

De fem prosjektene er:

  • Museum Stavanger – et nytt grafisk museum i Stavanger – 5 millioner kroner i 2017
  • KODE – Kunstmuseene i Bergen – oppgradering av KODE1 – 15,9 millioner kroner i 2017
  • Nordmøre museum – istandsetting og restaurering av Geitbåtmuseet – 4 millioner kroner i 2017
  • Museum Midt – besøkssenter ved Spillum Dampsag og Høvleri – 3,8 millioner kroner i 2017
  • Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark – fellesmagasin – 2,5 millioner kroner i 2017

Penger til oljemagasin

Norsk Oljemuseum skal bygge et nytt museumsmagasin og prosjektet mottok støtte over budsjettet for 2016 til prosjektering. Regjeringen foreslår å bevilge rundt 33 millioner kroner i budsjettet for 2017 til å fortsette byggingen av magasinet. Til sammen vil byggeprosjektet da ha mottatt 62,6 millioner kroner i statlig støtte.

– Petroleumsvirksomheten kommer til å være Norges største næring i mange år framover. Å dokumentere utviklingen av dette industrieventyret er viktig både for oss som lever i dag og for kommende generasjoner. Byggingen av det nye magasinet vil også bidra til arbeid og økt aktivitet i Rogaland. Vi ser at kontrakter til prosjekteringsarbeidet allerede er tildelt bedrifter i regionen, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Også denne bevilgningen er en del av tiltakspakken til regjeringen.