Vil du jobbe for økt deltakelse i arbeids- og samfunnsliv?

Vil du jobbe for økt deltakelse i arbeids- og samfunnsliv?

Arbeidsgiver: Kompetanse Norge
Stillingstittel: To ledige stillinger som seniorrådgiver i seksjon for analyse
Frist: 15.03.2021
Ansettelsesform: Fast

Om stillingen

Kompetanse Norge har ledige to faste stillinger som seniorrådgiver i seksjon for analyse. Stillingene er hovedsakelig knyttet til arbeidet med framtidige kompetansebehov, og én av stillingene vil inngå i sekretariatet for Kompetansebehovsutvalget (KBU) på fulltid. For den andre stillingen vil det også tillegges oppgaver innenfor seksjonens øvrige analysearbeid. Stillingene er ledig omgående og tiltredes etter avtale. 

Regjeringen har gjennom St.Meld 14 Lære hele livet satt ned et offentlig utvalg som skal vurdere Norges framtidige kompetansebehov. Utvalget skal analysere og vurdere tilgjengelig kunnskapsgrunnlag, frambringe analyser og vurderinger, og stimulere til offentlig dialog om samfunnets kompetansebehov. Utvalgets arbeid skal danne grunnlag for planlegging og strategiske kompetansebeslutninger hos både myndigheter, utdanningsinstitusjoner og arbeidslivet, og bidra til gode utdanningsvalg og riktig dimensjonering av utdanningssystemet – regionalt og nasjonalt. Kompetansebehovsutvalget (KBU) skal ha en varighet på 6 år, og sekretariatet for KBU ligger i seksjon for analyse og Kompetanse Norge. Les mer om utvalget her (https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-analyser-av-fremtidens-kompetansebehov/id2699259/?expand=factbox2699263).

En sentral del av sekretariatets arbeid er å innhente og gå gjennom forskningslitteratur, analyser og informasjon, utarbeide diskusjonsnotater til utvalget, samt bidra med skriving av utvalgsrapporten i tråd med utvalgets ønsker, herunder utforme forslag til anbefalinger. Sekretariatet bistår utvalget med utredninger, analyser og faglig tilrettelegging av utvalgsmøtene. 
Seksjon for analyse utvikler kunnskapsgrunnlag for kompetansepolitikk og gir råd til Kunnskapsdepartementet og andre kompetansepolitiske aktører. Seksjonen har ansvar for å utarbeide analyser, evalueringer, rapporter og statistikk for hele virksomheten innen en rekke fagområder. Vi jobber med kvantitative og kvalitative metoder, og gjennomfører undersøkelser og utredninger knyttet til utdanning, kompetanse og læring. Vi gjennomfører også randomiserte, kontrollerte eksperimenter, i samarbeid med eksterne forskningsmiljøer. Analyser av data fra egne undersøkelser og offentlige registre er en viktig del av arbeidet.

Det er per i dag 14 medarbeidere i seksjonen. Stillingene er faste og ledige umiddelbart.

Les mer om seksjonen sitt arbeid her: https://www.kompetansenorge.no/statistikk-og-analyse/  (https://www.kompetansenorge.no/statistikk-og-analyse/)
Hos oss vil du få jobbe med å:

 • utarbeide forskningsbasert kunnskapsgrunnlag
 • innhente og analysere survey- og registerdata
 • utvikle og gjennomføre ulike typer undersøkelser
 • gjennomføre evalueringer og prosjektarbeid
 • rapportering og formidling
 • lyse ut forsknings- og utviklingsoppdrag 

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • relevant høyere utdanning fra universitet/høyskole på minimum mastergradsnivå, gjerne doktorgradsnivå
 • minimum to års arbeidserfaring med samfunnsvitenskapelige analyser og utredningsarbeid og/eller forskning
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • kompetanse på og erfaring med kvantitative metoder, gjerne også med kvalitative metoder 

Det er også en fordel om du har:

 • dokumentert erfaring med å utvikle, gjennomføre og rapportere undersøkelser
 • god kjennskap til utdanningssystemet, særlig universitets- og høgskolesektoren 
 • erfaring med å lese, vurdere og sammenfatte forskning
 • erfaring fra offentlig forvaltning
 • erfaring med samfunnsøkonomiske utredninger
 • erfaring fra prosjektarbeid 
   

Av personlige egenskaper krever vi:

 • stor arbeidskapasitet 
 • god analytisk vurderingsevne
 • gode samarbeidsevner

Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr:

 • et godt sosialt miljø med dyktige og engasjerte kollegaer
 • fast stilling
 • lønn etter statens lønnsregulativ som seniorrådgiver med årslønn mellom kroner 575 600 og 726 400. Lønnsplassering avtales etter en samlet vurdering av kvalifikasjoner. For særskilt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 
 • sentral beliggenhet i Oslo sentrum og god kantineordning,
 • fleksitidsordning
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som gir gunstig pensjonsordning og mulighet for boliglån, til dette trekkes det 2% av lønnen til lovfestet innskudd
 • mobiltelefonordning 
   

Kontaktperson

Navn: seksjonsleder Magnus Fodstad

e-post: magnus.larsen@kompetansenorge.no

telefon: 97 65 87 25

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Det er derfor et personalpolitisk mål å få til en balansert sammensetning av ansatte på tvers av alder og kjønn, og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode. Opplysninger om dette kan bli brukt til registerformål.
Offentlig søkerliste

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren selv ber om ikke å føres opp på søkerliste, jf. Offentligloven § 25. Søkere vil i så tilfelle bli informert om dette på forhånd.

Søk på stillingen

Om arbeidsgiveren

Gode ordninger for læring gjennom hele livet er en betingelse for et inkluderende arbeids- og samfunnsliv. Kompetanse Norge jobber for å heve voksnes kompetanse slik at flest mulig har den kompetansen arbeidslivet trenger. Kompetanse Norge er et direktorat under Kunnskapsdepartementet. Vi har kontorer i Oslo, Bergen og Tromsø.

Kompetanse Norge, Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) og deler av Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning slås sammen til et nytt direktorat fra 1. juli 2021. Direktoratet får også oppgaver fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) og Norsk senter for forskningsdata AS (NSD), samt overtar tjenesten Universell ved NTNU.

Sektor: Offentlig
Antall stillinger: 2
Sted: Karl Johans gate 7, 0103 Oslo
Bransje: Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon: Analyse