Forsker tatt for juks med viktig Nav-informasjon
LUKK

Forsker tatt for juks med viktig Nav-informasjon

Av Liv Rønnaug Lilleåsen

Publisert 13. mars 2018 kl. 11:41

Forskeren ved Høgskolen i Østfold har jukset med datamateriale i viktig nasjonalt forskningsprosjekt.

Et eksternt granskingsutvalg har siden i fjor høst vurdert mulig forskningsjuks i forbindelse med deler av det såkalte KLAR-prosjektet, som har sett på ulike NAV-tiltak for å få folk raskere tilbake i arbeid.

Mandag konkluderte utvalget med at høgskolens mistanke var berettiget.

Annonse

Ifølge utvalget har forskeren jukset med datamaterialet, som med «klar sannsynlighetsovervekt er fabrikkerte overlegg», og de konkluderer med at dette er brudd på god vitenskapelig praksis.

– Det er svært beklagelig det som har skjedd. Det er helt avgjørende for oss at det ikke blir stilt spørsmål om kvaliteten på forskningen her hos oss. Generell tillit mellom arbeidsgiver og arbeidstaker er en grunnleggende forutsetning for ethvert arbeidsforhold, sier prorektor, Lars-Petter Jelsness-Jørgensen til høgskolens nettsider.

Arbeidsforholdet med forskeren er nå avsluttet.

Krass kritikk

Utvalget stiller også spørsmål ved om forskeren har begått brudd på personvernloven i forbindelse med oppbevaring av utfylte spørreskjemaer i både papirform, på minnepinner og på PC. Dette skal nå undersøkes av Nasjonalt utvalg for gransking av uredelighet i forskning.

I rapporten kritiseres også Høgskolen i Østfold for sine rutiner og retningslinjer. Jelsness-Jørgensen sier at de har skjerpet rutinene.

– Allerede da denne saken ble kjent for oss i fjor, startet høgskolen et målrettet arbeid for å gjennomgå eksisterende rutiner og retningslinjer for høgskolens forskere og forskningsprosjekter og vurdere nødvendig utbedringer av disse. Personvern og forskningsetikk ble satt i fokus på flere plan, sier han til nettsiden.

Nye tiltak er også satt i gang.

Blant annet prosjektet «Kvalitetssystem for forskning» med en dedikert prosjektleder som skal sikre at dette følges opp, samt at høgskolen har inngått en avtale med Tjenester for Sensitive Data (TSD), som skal sikre forskningsdata av sensitiv art.

Opplysninger i KLAR-prosjektet

Forskningsprosjektet det er snakk om er «Praksis og kunnskapsutvikling i NAV-kontor, KLAR-prosjektet 2013-2016», et prosjekt som er gjennomført i samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet og fylkesmennene i Buskerud og Østfold.

Materialet omhandler et prosjekt i tre deler bestående av totalt fem områder. Kun ett av disse områdene er berørt av juks.

– Vi har ingen opplysninger om at KLAR-prosjektet har kommet med feil konklusjoner på grunnlag av det materialet vi har trukket tilbake, sier prorektoren til Dagbladet.

Den nye forskningsetikkloven trådte i kraft 1. mai 2017, og denne gir universiteter og høgskoler større ansvar for juks og uredelig forskning. De forskningsetiske retningslinjene til høgskolen har blitt revidert i tråd med den nye loven og i tillegg er eget redelighetsutvalg under etablering.

  • Les mer: