Over 63 milliarder kroner ble brukt på forskning og utvikling i 2016.

I 2016 brukte norsk næringsliv, universiteter, høyskoler og institutter totalt 63,3 milliarder kroner på forskning og utvikling, viser de endelige tallene fra Nifu.

Det er en økning i utgifter til forskning og utvikling, FoU, på litt over 3 milliarder fra 2015, tilsvarende en samlet realvekst på 2,7 prosent. Bak dette arbeidet står 44.000 årsverk, som er mer enn 1.500 flere enn i 2015. FoU-utgiftenes andel av BNP øker fra 1,93 til 2,03 prosent, skriver Forskningsrådet

Nesten 20.000 forskere i næringslivet

I næringslivet ble 19.616 årsverk brukt på forskning og utvikling. Det er en økning på 2,8 prosent fra 2015, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Næringslivet står dermed for 45 prosent av årsverkene i FoU.

Utgiftene til FoU økte med 6,1 prosent, til 29,5 milliarder kroner. I næringslivet har tjenesteytende næringer fortsatt stor vekst, mens industrinæringene har tilnærmet uendrede kostnader.

Universiteter opp og institutter ned

Målt i faste 2010-priser var veksten i FoU-utgifter fra 2015 til 2016 størst i universitets- og høgskolesektoren (7,7 prosent), mens det var en realnedgang i instituttsektorens FoU-utgifter på nesten 6 prosent, skriver Nifu.

I universitets- og høgskolesektoren bidrar vekst i personalet til økte ressurser til FoU. Noe av denne veksten skyldes fusjonsprosesser. Sektoren hadde også betydelig vekst i FoU-utgifter knyttet til vitenskapelig utstyr. Totalt står universiteter og høyskoler for 34 prosent av årsverkene til forskning og utvikling.

Nedgangen i instituttsektorens FoU-utgifter skyldes også at flere institutter innførte nye pensjonsordninger i 2015, som ga store utgifter det året. Instituttsektorens FoU-årsverk var så godt som uendret og indikerer at FoU-aktiviteten i sektoren er stabil, til tross for svingninger i FoU-utgiftene.

Vekst i helseforetakene

Helseforetakene hadde en realvekst i FoU-utgiftene fra 2015 til 2016 på om lag 2 prosent, ifølge Nifu.

For helseforetakene, som i FoU-statistisk sammenheng inngår i henholdsvis universitets- og høgskolesektoren (universitetssykehus) og instituttsektoren (øvrige helseforetak og private ideelle sykehus), henger den samlede veksten i FoU-utgifter blant annet sammen med økte investeringer i vitenskapelig utstyr.