Foreslår ordning for å redde truede humaniorafag
LUKK
Annonse
Annonse

Foreslår ordning for å redde truede humaniorafag

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 7. november 2019 kl. 11:17

Finansieringsløsningen skal sikre humaniorafagene samfunnet har behov for.

– Hvordan vi best ivaretar samfunnets behov for fagkunnskap om språk, historie, kunst og kultur har skapt mye engasjement. Jeg tror denne rapporten vil interessere mange, derfor sender vi den nå ut på høring, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Rapporten «Særfinansiering av utsatte humaniorafag» ble i dag sendt ut på høring. Rapporten er skrevet av en ekspertgruppe ledet av professor Einar Lie, som fikk oppdraget med å utrede en finansieringsløsning for utsatte humaniorafag. En forutsetning ifølge Kunnskapdepartementet er at det må påvises samfunnsmessig behov for fagene.

– Det er viktig at vi unngår at fag som er viktige for samfunnet blir lagt ned over hele landet, sier Nybø i en pressemelding. 

Foreslår beredskapsløsning

Kunnskapsdepartementet trekker frem at det er opp til hvert enkelt universitet og høyskole å opprette og legge ned fag og dimensjonere fagtilbudet. Når det er få studenter som søker seg inn på et fag, vil det derfor være vanskelig å opprettholde fagmiljøet og studietilbudet gjennom ordinær finansiering. Slike fag kan for eksempel være mindre språkfag eller kunstfag med få søkere. Det har ofte vært vanskelige diskusjoner når slike fag har vært vurdert nedlagt, skriver departementet.

Oppdraget til ekspertgruppen var å vurdere hva som kan føre til at et fag blir utsatt og vurdert nedlagt, hva som skal til for å opprettholde mindre fag over tid, hvilke samfunnsbehov som eventuelt kan legitimere særfinansiering, og hvilke alternative løsninger for en slik særfinsansieringsordning ekspertgruppen vil trekke frem.

Utvalget konkluderer med at det er behov for en beredskapsløsning som i gitte situasjoner kan rettes mot fag som oppfyller følgende tre kriterier:   

  • at faget er nedleggingstruet på nasjonalt nivå, og
  • det er tale om et tilbud på masternivå, og   
  • at det gjelder fag som universiteter og høyskoler tilbyr og som fyller nærmere bestemte samfunnsbehov (gruppen peker bl.a. på behov som følger av lovbaserte krav og folkerettslige forpliktelser, som samisk, kulturminner og stedsnavn, og av skoleverkets behov for humanistisk kompetanse)

Kun ved fare for nedleggelse

Rapporten er en oppfølging av Meld. St. 25 (2016-2017) Humaniora i Norge som, i tillegg til en rekke andre tiltak for å styrke humaniorafagene, varslet en slik utredning.

Ekspertgruppen definerer et utsatt fag som et fag «som er tenkt lagt ned ved en institusjon som tilbyr dette som siste gjenværende fag nasjonalt». Etter ekspertgruppens vurdering er det i dag ingen fag som er nedleggingstruet etter den definisjonen rapporten legger til grunn. Beredskapsløsningen er derfor en løsning for en mulig fremtidig situasjon.

I rapporten skriver ekspertgruppen at løsningen innebærer at det ikke «løpende lyses ut midler, men at departementet lyser ut midler til tilleggsfinansiering hvis man står i fare for å miste et nasjonalt tilbud på masternivå av fag som fyller de kriterier som er beskrevet.»

Det innebærer at ordningen vil tre i kraft kun «hvis siste studietilbud står i fare for nedleggelse». Ekspertgruppen foreslår at «det ikke forbeholdes institusjonen hvor faget sist er tilbudt å søke om særfinansiering, men at utlysningen er åpen og at institusjonene bør konkurrere om en tilleggsfinansiering. Det vil gi institusjonene et visst insentiv til nyutvikling».

Rapporten er sendt ut på høring med frist 7. februar 2020.