Forskningsrådet vil ha mer konkurranse
LUKK

Forskningsrådet vil ha mer konkurranse

Av Andreas Høy Knudsen

Publisert 31. mars 2014 kl. 09:46

Statens forskning må konkurranseutsettes for å få bedre kvalitet og ressursutnytting. Slik konkluderer Forskningsrådet etter bred høring.

forskningsr-det-vil-ha-mer-konkurranse


Forskningsrådet vil ha et tydeligere skille mellom forvaltningsmidler og FoU-inntekter til instituttsektoren, sier direktør Anders Hanneborg.

Fakta
<

Forskningsinstituttene må gis like muligheter til å konkurrere om oppdrag fra offentlige etater. Konkurransen må gjelde uavhengig av organisasjonsform og tilhørighet til departement. Dette er ett av hovedpoengene i Forskningsrådets nye strategi for instituttsektoren, som blir utgangspunktet for rådene og budsjettinnspillene til regjeringen. Mer enn 70 høringsinstanser har vært med i forarbeidet.

– Tilbakemeldingene fra sektoren har vært likelydende; alle ønsker seg en samlet strategi, og de har stilt seg bak våre beskrivelser og analyser, forteller Johs Kolltveit i Forskningsrådet (NFR).

Han har ledet arbeidet med å utforme en samlet strategi for instituttsektoren, basert på et dokument som er kritisk til flere sider av regjeringens politikk. Dette gjelder særlig ulikhet i rammevilkår mellom instituttene, utilstrekkelig basisfinansiering for å bygge langsiktig kompetanse og infrastruktur, samt departementenes direktetildelinger utenfor konkurranse (se faktaboks). Det siste kan ifølge NFRs analyser svekke kvaliteten og ressursutnyttelsen i forskningen.

Vil skille ut FoU

Forskerforum har tidligere omtalt de fristilte forskningsinstituttenes kamp for å få være med i konkurransen om departementenes FoU-porteføljer. Departementene for næring og fiskeri, landbruk og mat, utenriks og forsvar tildeler midler direkte til forskningsinstitutter – mer eller mindre uten åpen konkurranse.

– Det er lovende at det nå synes å være full enighet om at konkurranse er viktig, og jeg forventer at departementene vil følge opp de rådene som NFR kommer med, sier Norunn Myklebust. Hun er administrerende direktør for det fristilte forskningsinstituttet NINA, som har sett oppgaver på deres kjerneområder bli flyttet direkte til det statlige Havforskningsinstituttet – uten konkurranse.

NFR skriver i sin nye strategi at det bør foretas en grenseoppgang for de statlige instituttene mellom forvaltningsoppgaver og FoU-oppgaver som skal konkurranseutsettes.

– Vårt råd er å fordele disse FoU-midlene via Forskningsrådet eller å lyse dem ut på Doffin, mens departementene skal dele ut mindre direkte, sier Kolltveit.

Fakta på bordet

Ifølge direktør Anders Hanneborg i divisjon for vitenskap vil NFR gå tettere på departementene når de nå skal spille inn rådene for instituttsektor-politikken.

– Våre sentrale temaer vil være å få på plass et skille mellom forvaltningsmidler og FoU-inntekter til instituttsektoren, samt å avklare hva som bør være direktetildelinger, og hva som bør lyses ut i åpen konkurranse. Disse spørsmålene vil vi underbygge med fakta i vår dialog med departementene, sier Hanneborg.

Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA) mener det er svært positivt at Forskningsrådet utfordrer departementenes direktefinansiering av egne institutter. Enigheten blant høringsinstansene og de uttalte ønskene fra regjeringspartiene om like konkurransevilkår gjør at det blir vanskeligere for departementene å overse rådene.

– Vi snakker om et forskningspolitisk tema som strekker seg langt utover instituttsektoren, og vi mener at en større andel av den offentlige forskningsinnsatsen må konkurranseutsettes, sier daglig leder Agnes Landstad i FFA.

Avviser å gi signaler

Flere av de inviterte høringsinstansene har takket nei til å gi innspill til NFRs instituttstrategi. Blant disse er Kunnskapsdepartementet (KD) og Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), hvor sistnevnte tildeler store FoU-midler direkte til egne forvaltningsinstitutter.

Avdelingsdirektør for forskningspolitikk Kjetil Kolsrud Jåsund i NFD sier at departementet av prinsipielle årsaker ikke har avgitt høringsuttalelse.

– NFRs instituttstrategi er rådets eget strategidokument og deres egen oppfølging av overordnede styringssignaler fra ulike departementer, sier Jåsund. Han viser til at styringsdialogen med NFR foregår gjennom budsjetter, tildelingsbrev og kontaktmøter.

– At vi ikke har gitt høringssvar, har således ingen ting å gjøre med spørsmålet om instituttsektorens utfordringer, sier Jåsund.

Direktør for forskningsavdelingen i KD, Geir Arnulf, sier til Forskerforum at departementet ikke ønsker å blande seg inn i Forskningsrådets interne saksbehandling før Forskningsrådet har gitt sitt råd til departementet.

– Dette går på rolleforståelse, sier Arnulf.