Nord universitet: Iselin Nybø sendte brev til styret rett før styremøtet

Av Jørgen Svarstad

Publisert 30. april 2019

Statsråd Iselin Nybø understreker Nords ansvar for å utdanne kandidater som arbeidslivet og regionen etterspør.

I dag behandlet styret ved Nord universitet saken om ny studiestruktur. Administrasjonen har i en utredning foreslått store endringer, blant annet å legge studiestedene i Nesna og Sandnessjøen, samt trappe ned virksomheten i Namsos betydelig.

Men før styremøtet startet, ble det klart at statsråd for forskning og høyere utdanning Iselin Nybø (V) i siste liten hadde sendt et brev til styret om studiestruktursaken. Brevet ble kopiert og delt ut rett før møtet. I brevet understreker statsråden blant annet universitetets samfunnsoppdrag som utdanner av kandidater som det regionale arbeidslivet etterspør.

«Det er viktig at styret vurderer hvordan ressurser best kan benyttes for at universitetet ivaretar sitt samfunnsoppdrag og utdanner kandidater som arbeidslivet og regionen etterspør. Jeg legger til grunn at det vil være økende behov for å heve voksnes kompetanse, og at flere kandidater vil være i en livssituasjon med behov for å ta utdanning i nærheten av der de bor. En tydelig analyse av dette bør være sentralt for styrets vurderinger og beslutninger,» heter det i brevet.

Her kan du lese brevet i sin helhet:

«Studiestedstruktur ved Nord universitet

Nord universitet utdanner kandidater som er viktige for Norge og for landsdelen. Universitetet utvikler ny kunnskap vi trenger for å videreutvikle samfunnet. Jeg vil anerkjenne den målrettede jobben styret og de ansatte gjør med å videreutvikle universitetet og heve kvaliteten på utdanningen og forskningen, og at universitetet kan vise til positiv utvikling på flere områder.

Kunnskapsdepartementet og styret for Nord universitet har inngått en utviklingsavtale. Den viser til at en særlig utfordring for Nord universitet, som har stor spredning i studiesteder, er å ha en studiestedsstruktur som støtter opp om en forsknings- og undervisningsstrategi. Utviklingsavtalen viser også til at styret skal beslutte ny studiestedstruktur og en helhetlig campusutviklingsplan.

Meld. St. 18 (2014-2015) Konsentrasjon for kvalitet, strukturreform i høyere utdanning viser til at tilgangen til høyere utdanning skal være god over hele landet, og institusjonenes regionale rolle skal videreutvikles. Jeg mener det er viktig at studiestedstrukturen ved Nord universitet legger til rette for at alle delene av regionen har tilgang til god kompetanse og arbeidskraft. I den forbindelse er det viktig at styret vurderer hvilke konsekvenser studiestedstrukturen kan få for andre deler av arbeids- og samfunnslivet, og hvordan behovene kan ivaretas på de stedene som kan få de største endringene.

Universitetet står overfor både utfordringer og muligheter, og det er stort engasjement om og for Nord universitet. Det er viktig at styret vurderer hvordan ressurser best kan benyttes for at universitetet ivaretar sitt samfunnsoppdrag og utdanner kandidater som arbeidslivet og regionen etterspør. Jeg legger til grunn at det vil være økende behov for å heve voksnes kompetanse, og at flere kandidater vil være i en livssituasjon med behov for å ta utdanning i nærheten av der de bor. En tydelig analyse av dette bør være sentralt for styrets vurderinger og beslutninger.

Fastsetting av ny studiestedstruktur vil innebære vanskelige avveininger og kan også få betydning for andre viktige beslutninger for regionen. Jeg legger til grunn at styret grundig vurderer de synspunkter som ulike aktører gir uttrykk for. Videre legger jeg til grunn at styret særlig vurderer hvordan behovene til helseforetakene kan dekkes, og ikke forskutterer konklusjoner i pågående lokaliseringsdiskusjoner.

Med hilsen

Iselin Nybø»

Les også: