Det sier finansminister Siv Jensen på en pressekonferanse.

Det strammer seg til i saken om omorganisering av Statistisk sentralbyrå.

– Jeg har meddelt Christine Meyer ikke har min tillit. Det mener jeg hun bør vurdere nøye, sa finansminister Siv Jensen på en pressekonferanse fredag.

Hun opplyste at hun hadde meddelt henne dette i går. Men tidligere på fredag uttalte Christine Meyer at hun ikke hadde mottatt noe varsel om oppsigelse, og sa at hun ikke hadde noen planer om å trekke seg. Hun kom med kraftig kritikk av Siv Jensen, og sa også at SSB skal være uavhengig og ikke være avhengig av finansministerens politiske tillit.

Les også: Meyer tok med seg advokat til møte med Siv Jensen

– Vi advarte SSB 

Hva som nå skjer, er uvisst.

På pressekonferansen minnet Siv Jensen om at SSB har satt i gang flere omstillingsprosesser.

– Både Finansdepartementet og styret i SSB har i hele denne prosessen bedt ledelsen i SSB om å ta hensyn til at det er satt ned et utvalg som skal vurdere statistikkloven. Vi har også gjentatte ganger advart mot å foreta større endringer på områder som omfattes av utvalgtes arbeids, sa hun.

Dette utvalget skal vurdere statistikkloven og Statistisk sentralbyrås virksomhet. De skulle etter planen levere sin innstilling innen 15. desember.

Les også: – Går av som SSB-sjef

Siv Jensen siterte fra et møtereferat fra et møte mellom SSB og departementet 27. mars i år. Der står det, ifølge Jensen:

– Finansdepartementet viste til rapporten fra utvalget som har vurdert SSBs forskningsvirksomhet og ba om en orientering om oppfølgingen av denne. Departementet understreket igjen at virksomheten ikke bør foreta større endringer som foregriper statistikklovarbeidets arbeid og tilrådinger. Samtidig må SSB sikre at kvaliteten til leveranser til Stortinget og departementene, herunder at leveranser at leveranser i tilknytning til modellkontraktene, ikke svekkes.

–Har vært tema flere ganger

Siv Jensen sa at omorganiseringen i forskningsavdelingen har skapt usikkerhet om hvorvidt SSBs forskningsavdeling klarer å levere gode økonomiske modeller.

– Det har også vært tema i styringsdialogen mellom Finansdepartementet og SSB flere ganger i år, og i mine samtaler med Christine Meyer, sa Jensen.

–  Det er min vurdering at SSBs administrerende direktør ikke har klart å bevare nødvendig tillit til institusjonen gjennom denne prosessen, heller ikke gjennom møtene med meg, sa Jensen.

Jensen sier at hun skal sørge for at tilliten til Statistisk sentralbyrå gjenopprettes, og at flere tiltak nå vil iverksettes.

Kan bli endringer i forskningsavdelingen

Omorganiseringen av forskningsavdelingen settes på vent inntil innstillingen fra statistikklovutvalget foreligger og forslagene har vært på høring.

– Forskningsavdelingen skal være en del av moderniseringen i SSB, men ved å la endringene i bero vil la alle aktørene anledning til å bli hørt, og vi vil få en bredere diskusjon om hvilken rolle den skal ha og hvordan den skal utvikles, sa Jensen.

– Gjennom tett dialog med styret, vil vi gjøre vårt ytterste for å skape ro rundt byrået, sa Jensen.

Hun sa også at hun ville be styret i SSB om å gjennomgå virksomhetsprinsippene og innplasseringskriteriene i forskningsavdelingen. Det var disse SSB-ledelsen brukte for å avgjøre hvem som skulle få fortsette som forskere, og hvem som skulle overføres til statistikkavdelingen. Som Forskerforum har skrevet, legger disse kriteriene mye vekt på om forskerne har publisert i internasjonale tidsskrifter. 25 stillinger ble overført til statistikkavdelingen.

– Styret skal se på om kriteriene sikrer tilstrekkelig med ressurser til samfunnsoppdraget, herunder modellbaserte analyser av norsk økonomi, i tråd med tildelingsbrevet fra Finansdepartementet, sa Jensen.

Hun ga også et tilleggsoppdrag til Statistikklovutvalget. Hun meddelte også at de får utsatt frist til 15. mars 2018.

– SSB må ha tillit 

– Dersom utvalget kommer til at SSB fortsatt skal ha betydelig analyse- og forskningsvirksomhet, ber jeg utvalget drøfte hvordan denne kan innrettes for å støtte opp om statistikkproduksjonen og leveranse av modeller, konjunkturanalyser, fremskrivinger og utredninger av høy kvalitet, sa Jensen.

Hun sa at SSB må gjennom nødvendige omstillinger.

– Men samtidig er det avgjørende at endringer skjer på en måte som innbyr til tillit, både blant de ansatte og de mange viktige samfunnsaktørene som er avhengig av leveranser fra byrået.

Les også: 

Steinar Holden mener SSB er for opptatt av publisering