Dette sa Borten Moe til Forskningsrådets styre i mars. To måneder senere ga han dem sparken.
LUKK
Annonse
Annonse

Dette sa Borten Moe til Forskningsrådets styre i mars. To måneder senere ga han dem sparken.

Av Jørgen Svarstad

Publisert 18. mai 2022 kl. 13:45

Ola Borten Moe ga styret beskjed om at de umiddelbart måtte slutte å dele ut penger i strid med Stortingets vedtak.

Det slo ned som en bombe da forskningsminister Ola Borten Moe (Sp) 12. mai kunngjorde at han avsetter hele styret i Forskningsrådet. Bakgrunnen er den økonomiske situasjonen til Forskningsrådet. I en pressemelding sa han at «de økonomiske problemene ligger an til å vokse betydelig hvis vi ikke gjør noe nå. Det er lovet bort mer penger enn Forskningsrådet har fremover, og det må vi rydde opp i».

Pressemeldingen viser også til en rapport fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). Rapporten sier at måten Forskningsrådet har forvaltet pengene sine på, på noen områder er i strid med budsjettreglene i staten.

Borten Moe møtte styret 10. mars

10. mars, to måneder før Borten Moe kastet styret, deltok han på et styremøte i Forskningsrådet. Tema var Forskningsrådets økonomi.

Forskerforum har fått Kunnskapsdepartementets referat fra møtet.

Her står det at Borten Moe viste til plikten han har til å informere Stortinget og ansvaret for å følge opp at bevilgningsreglene blir fulgt. Han minnet også om at sist han møtte styret, høsten 2021, hadde de forsikret at Forskningsrådet hadde god økonomistyring.

På styremøtet i mars diskuterte statsråden og styret DFØ-rapporten.

Bakteppet er altså at Forskningsrådets avsetninger har hopet seg over flere år. Det skyldes blant annet at det tar tid å sette i gang forskningsaktivitetene. Politikerne har gitt klar beskjed om at de må redusere avsetningene. Derfor har Forskningsrådet «lånt» penger mellom poster for å unngå å at pengene blir stående på bok.

Denne praksisen har Forskningsrådet hatt i flere år. Men så ba departementet DFØ om å undersøke om praksisen var etter boken.

Og det var den ikke, viste rapporten som Kunnskapsdepartemenetet fikk 12. februar.

«Denne praksisen vil opphøre umiddelbart»

På styremøtet ga Borten Moe klar beskjed om at dette måtte Forskningsrådet rydde opp i.

I referatet står det:

«Notatet konkluderer med at Forskningsrådets praksis for bruk av avsetninger med likviditetsstyring på enkelte områder overskrider de rammene som regelverket setter. Kravene i bevilgningsreglementet og økonomiregelverket må overholdes. Statsråden understreket sin forventning om at Forskningsrådet sikrer at praksis blir i overenstemmelse med gjeldende regelverk og at rådet generelt må utvise stor profesjonalitet i sin økonomistyring. Stortingets bevilgningsvedtak er styrende for hvilket handlingsrom rådet har.»

Under «oppfølgingspunkter» står det blant annet:

«Forskningsrådet kan ikke utbetale midler i strid med Stortingets bevilgningsvedtak. Denne praksisen vil opphøre umiddelbart».

Forskningsrådet kan få unntak

DFØ-rapporten sier imidlertid også at Stortinget kan gi unntak fra regelverket. Da må i så fall statsråd Ola Borten Moe gå til Stortinget og få en fullmakt for å fortsette dagens praksis midlertidig.

Hvordan man kan gå frem for å få en slik fullmakt, skal også ha vært et tema da Borten Moe møtte styret.

For hvis den enkelte budsjettpost skal gå i null, blir Forskningsrådet nødt til å gjøre store og smertefulle kutt. Som Forskerforum har skrevet, har det nye styret i Forskningsrådet fått store kuttforslag på bordet sitt, blant annet å stoppe utlysninger, kutte i prosjekter og avslutte sentre.

Men ved å få en dispensasjon fra Stortinget, kan en unngå mange av disse kuttene, lyder logikken.

– Uten fullmakter fra Stortinget vil vi måtte innføre tiltak med alvorlige konsekvenser for forskningsmiljøene, sier Mari Sundli Tveit til Aftenposten.

En slik fullmakt er ikke tilstrekkelig, for Forskningsrådets økonomiske problemer ikke blir løst ved dette, siden de også samlet sett ligger an til å gå i minus i årene fremover.

Vekket oppsikt blant styremedlemmer

 Men etter styremøtet gikk ikke Borten Moe til Stortinget og søkte om fullmakt.

Derimot fikk styret forrige uke den overraskende beskjeden om at de ble kastet. Forskerforum er kjent med at det også vekker oppsikt blant nå avgåtte styremedlemmer at Borten Moe ikke hadde satt i gang en prosess for å be Stortinget om fullmakt.

I referatet står det også at Kunnskapsdepartementet (KD) vil følge opp at Forskningsrådet holder seg innenfor reglene:

«KD vil konkret følge opp gjennom styringsdialogen og etatsstyringen. I dialog med rådet vil KD se nærmere på mulige løsninger og konsekvenser av disse. Oppfølgingen vil etter planen behandles i forbindelse med RNB 2022 og legges fram for Stortinget».

Det var som kjent i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett (RNB 2022) at Borten Moe kunngjorde at han kastet styret.

Departementet undersøker andre måter å finansiere Forskningsrådet på

På styremøtet ble det også diskutert hvordan man kan sikre «økt fleksibilitet i forskningsbevilgningene». Det står også at departementet vil se andre måter å finansiere Forskningsrådet enn i dag.

Borten Moe sa at han er opptatt av å se forskingsbevilgningene i sammenheng og vil skape mer fleksibilitet i hvordan pengene disponeres. Dessuten anerkjenner departementet at dagens kompliserte finansieringssytem, med detaljerte føringer og finansiering over mange kapitler og poster, kan gjøre det vanskelig å holde avsetningene nede.

Og videre:

«KD ønsker en bred tilnærming til dette og vil se på alternative måter for finansering av Forskningsrådet.»

Borten Moe understreket også ifølge referatet at større økonomiske fullmakter krever tillit til at Forskningsrådet forvalter fullmaktene på en god og forsvarlig måte. «Dette fordrer høy kvalitet på økonomistyringen i Forskningsrådet.»

Har fått kutt på 1,7 milliarder

I møtet viste administrerende direktør Mari Sundli i Forskningsrådet til at de siden 2017 har fått suksessive engangskutt i inntektene på totalt 1,7 milliarder kroner. Samtidig har de blitt bedt om å opprettholde aktivitetsnivået.

Styreleder Hilde Tonne sa også at «styret arbeider med å sikre god likviditetsstyring i henhold til forpliktelser som går over lengre tid.» Og at «avklaringene som DFØ-notatet gir, tydeliggjør rammene for dette arbeidet».

Forskningsrådet sa også at situasjonen er krevende, siden de har langsiktige forpliktelser på fire-fem år, men forholder seg til ettårige budsjetter. De viste også til at styret i oktober hadde bedt administrasjonen vurdere flere ulike kutt, blant annet å kutte inntil 20 prosent i tildelinger finansiert av fire departementer. Og at styret skal behandle en sak med oppdatert langtidsbudsjett og nødvendige tiltak.

Les også: