Flere organiserer seg
LUKK

Flere organiserer seg

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 13. mars 2015

Strukturreform og uro i universitets- og høyskolesektoren kan ha bidratt til medlemsvekst i Forskerforbundet.

flere-organiserer-seg


– De store strukturprosessene og urolighetene i sektoren kan ha ført flere inn i de organisertes rekker, sier Hilde Gunn Avløyp.

Fakta
  • Valgkomiteen består av Marit Eriksen (leder) ved Høgskolen i Østfold, Tove Bjørneset ved Uni Research, Bjarne Hodne ved Universitetet i Oslo, Egil Børge Mikalsen ved Universitetet i Tromsø, Aslak Wiig ved Bergen kommune.
  • Valgkomiteen har i oppdrag å finne kandidater til Forskerforbundets hovedstyre som skal vedtas av forbundets øverste organ, Representantskapet, hvor alle lokallag har rett til å møte.
  • Leder og hovedstyre velges i separate valg. Ledervalget krever absolutt flertall. Styrevalget foretas som listevalg der representantskapsdelegatene kan stille alternative lister. Listen som blir valgt må ha minst 50 prosent av de avgitte stemmene.
  • Representantskapsmøtet avholdes hvert tredje år. I 2015 er møtet 20. til 21. oktober. 

Hovedorganisasjonen Unio vokser, og det gjør også medlemsforbundet Forskerforbundet, viser tall for 2014. Totalt hadde Unio en vekst på 3 prosent til 332000 medlemmer ved utgangen av året. I samme periode økte Forskerforbundets medlemsantall med 2,2 prosent til over 19000. (Se hele oversikten over Unios medlemsforbund lenger ned i artikkelen.)

Rekordvekst i 2015

Annonse

– Det at Unio vokser i antall medlemmer i en tid der organisasjonsgraden i Norge stagnerer, tyder på at våre medlemsforbund gjør en god rekrutteringsjobb, sier Unio-leder Anders Folkestad i en kommentar.

En rapport fra Forskningsstiftelsen Fafo viser at organisasjonsgraden har sunket fra 52 prosent i 2004 til 51,7 prosent i 2013, til tross for at antallet yrkesaktive medlemmer har vokst med nesten 140000 i samme periode.

Positive reaksjoner etter storstreik

I Forskerforbundet er generalsekretær Hilde Gunn Avløyp fornøyd med veksten i 2014, men forbundet melder også om rekordvekst i årets to første måneder i 2015. Veksten så langt i år har vært over snittet de siste ti årene.

– Det kan godt hende at rekrutteringsarbeidet har gitt utslag på lokallagsnivå, men det kan også hende at de store strukturprosessene og urolighetene i sektoren har ført flere inn i de organisertes rekker, sier Avløyp.

– Vi vet også at vi fikk positive reaksjoner på at vi tok stilling til regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven.

– Er det en god regjering å ha når man ønsker å rekruttere medlemmer til en fagforening?

– Hadde vi sett store bevegelser, kunne jeg svart ja – men det gjør vi ikke, så jeg kan ikke bekrefte det.

Vil beholde posisjonen

Forskerforbundet er i dag den største fagforeningen innen forskning, høyere utdanning og kunnskapsformidling, men har den siste tiden intensivert rekrutteringsarbeidet. En nysatsing er å rekruttere studentmedlemmer.

– Målsettingen er å opprettholde vår posisjon som ledende innen kunnskapssektoren. Det betyr at vi må adressere alderssammensetningen i medlemsmassen. Vi har siktet oss inn på studentene og har hatt en økning der, samtidig som vi jobber med å beholde pensjonistene. Men det aller viktigste er de yrkesaktive, som utgjør stammen i forbundet, sier Avløyp.

I dag er Forskerforbundet et mellomstort forbund i Unio, men ett av de største innen det statlige tariffområdet i Unio, sammen med Politiets fellesforbund. I dag er Forskerforbundets leder Petter Aaslestad forhandlingsleder i Unio stat.

– Hvor viktig er det å opprettholde posisjonen i Unio stat?

– Det er veldig viktig. Forskerforbundet har medlemmer i alle virksomheter i staten og det er viktig for oss å ivareta den posisjonen som leder av Unio stat representerer. Det er en nøkkelposisjon for å fremme våre interesser. Samtidig er Forskerforbundet sånn innrettet at vi kan bidra til å fremme de andre forbundenes interesser på en god måte. Det er ingen motsetning i det.