Halvparten av bachelorstudentene fullfører ikke på normert tid

Halvparten av bachelorstudentene fullfører ikke på normert tid

Av Julia Loge

Publisert 7. juni 2019

SSB: De eldste studentene er dårligst til å fullføre, og menn fullfører i mindre grad enn kvinner.

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har SSB analysert de 167 000 studentene som startet på en bachelorgrad mellom 2008 og 2012 for å finne ut hvem de frafalne studentene er og hvorfor de faller fra.

  • Flest kvinner fullfører på normert tid.

50 prosent av kvinnene og 43 prosent av mennene. SSB-forskerne mener det kan skyldes både at jenter går ut av videregående med bedre karakterer og at kvinner skårer bedre på planmessighet.

  • De yngste er flinkest til å fullføre.

Halvparten av de som begynner å studere før de er 25 fullfører til normert tid. Det synker til 42 prosent for de mellom 25 og 29, og enda lavere for eldre grupper. SSB-forskerne peker på «studentårene», altså at 30 prosent av de under 25 er i høyere utdanning. Mindre ansvar kan også være en forklaring fordi det er lettere å vie mer tid til studier.

  • Økonomer er dårligst.

Best ut kommer fagfeltet samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag, etterfulgt av helse-, sosial- og idrettsfag. Innenfor disse fagfeltene fullførte henholdsvis 68 og 55 prosent av studentene på normert tid. I den andre enden finner vi økonomiske og administrative fag i tillegg til humanistiske og estetiske fag, hvor respektive 39 og 41 prosent var i mål på normert tid.

  • Foreldres utdanning spiller en rolle.

Under 40 prosent av studentene som har foreldre med bare grunnskole eller med uoppgitt utdanning fullfører på normert tid, og bare 19 prosent av unge med foreldre uten videregående utdannelse er i høyere utdanning, mot 60 prosent av dem som har foreldre med lang høyere utdanning.

  • Gode karakterer hjelper.

Under 30 prosent av de med snittkarakter under 3 fra videregående fullførte til normert tid og 38 prosent avbrøt studiene. Blant studentene som gikk ut av videregående med 5 eller mer i snitt var det 60 prosent som fullførte til normert og bare 7 prosent som avbrøt. SSB-forskerne mener det kan skyldes både at de med bedre karakterer har gode studievaner og at de i større grad kommer inn på det de er mest motiverte til å studere.

  • Litt ekstra tid hjelper.

Rett under halvparten, 47,8 prosent fullfører på normert tid. Fikk de ett år ekstra på seg, kom over 60 prosent i havn. Og etter sju år var over 70 prosent ferdig med en bachelorgrad. Men etter ni år var det 20 prosent hadde avbrutt utdanningen, og fire prosent som fortsatt studerte uten å ha fullført noe.

  • Les også: