– Ikke uvanlig at en forsker er midlertidig ansatt i 10–15 år
LUKK
Annonse
Annonse

– Ikke uvanlig at en forsker er midlertidig ansatt i 10–15 år

Av Jørgen Svarstad

Publisert 28. mars 2017 kl. 11:28

Som Forskerforum skriver tirsdag, vil regjeringen stramme inn reglene for bruk av midlertidige ansettelser i staten. 
Forslag til en ny lov kalt «Ansatt i staten» skal legges frem for Stortinget før påske. Denne skal erstatte dagens tjenestemannslov.

Fakta

Ny lov om statens ansatte

Regjeringen følger opp tjenestelovutvalgets forslag og strammer inn på adgangen til midlertidige ansettelser i ny lov om statens ansatte, med følgende regelendringer:
• Midlertidig ansatte får fast stilling etter tre år, ikke etter fire år som i dag.

• Reglene for når midlertidig ansettelse er tillatt harmoniseres med arbeidsmiljøloven, som begrenser mulighet for midlertidige ansettelser til tilfeller der arbeidet er av midlertidig karakter, vikariater, praksisarbeid, utdanningsstillinger (stipendiat/post.doc) og for ansettelse inntil seks måneder ved uforutsette behov.
• Det innføres lovbestemt plikt til at arbeidsgivere og de ansattes representanter skal drøfte midlertidig ansettelse i virksomheten.

• Det vil fortsatt være noen unntak for reglene om fast ansettelse etter 3 år, men også unntakene er strammet inn.
• I høringen foreslo regjeringen en generell adgang til å etablere unntak fra reglene om midlertidighet i forskrift. Dette forslaget møtte kritikk i høringen og forslaget er ikke videreført i ny lov.

De viktigste unntakene fra regelen om fast ansettelse etter tre år: 
• Fast ansettelse etter tre år som midlertidig ansatt vil ikke omfatte åremåls- og utdanningsstillinger (stipendiat/post.doc), eller de som blir ansatt midlertidig i praksisarbeid.
• Regjeringen vil foreslå å endre universitets- og høyskoleloven slik at vikar for en som er åremålstilsatt eller valgt i leder ved universitet eller høyskole må fratre når den som har stillingen kommer tilbake, selv om det er gått mer enn 3 år. Dette tilsvarer dagens regler for vikarer for åremålsansatte og foreslås for å legge til rette for at universitetene og høyskolene skal kunne ha åremålsansatte eller valgte ledere på alle nivåer.
• Noen unntak i utenrikstjenesten og i forsvaret videreføres. 

Kilde: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Blant annet skal midlertidig ansatte nå få fast stilling etter tre år, ikke etter fire år som i dag. Og etter dagens regelverk har vikarer i vitenskapelige stillinger et dårligere stillingsvern enn andre vikarer. Dette er også fjernet i det nye forslaget (se faktaboks).

Regjeringen snudde 

Annonse

–  Dette lovforslaget kan sikre flere forskere fast stilling, og slik bidra til økt kvalitet i norsk forskning, sier Forskerforbundets leder Petter Aaslestad i en kommentar på Forskerforbundets nettsider.
Det opprinnelige høringsforslaget fra regjeringen fikk mye kritikk fra arbeidstakerorganisasjonene. Et partssammensatt utvalg kom i 2015 med forslag til ny lov, men i regjeringens første forslag var flere av forslagene som skulle redusere bruken av midlertidige stillinger borte. Nå har regjeringen snudd.

Les også: Sjekk hvor mange midlertidige det er der du jobber

– Et viktig gjennomslag 

– Regjeringen skal ha ros for å ha lyttet, blant annet til våre tydelige innspill. Dette er et viktig gjennomslag for Forskerforbundet. I dag er det ikke uvanlig at en forsker er midlertidig ansatt i 10-15 år. Den nye loven er en marsjordre til institusjonene om å sikre sine ansatte faste stillinger, sier Aaslestad.
Han understreker at han ikke har lest hele lovforslaget, men kommenterer denne konkrete lovendringen. I dag er det over dobbelt så høy midlertidighet i universitets- og høyskolesektoren som i arbeidslivet for øvrig.

–  Mye arbeid gjenstår 

– Fortsatt vil det gjenstå mye arbeid for å få ned den høye midlertidigheten i universitets- og høgskolesektoren. Det vil fortsatt være behov for en kulturendring ved institusjonene. Men nå får vi et bedre lovverk å støtte oss til i dette arbeidet, sier Aaslestad.
– Utsikten til fast jobb er en viktig grunn til at mange kvier seg for å satse på en forskerkarriere. Lavere midlertidighet ville betydd mye for rekrutteringen til forskeryrket. I tillegg er det bra for kvaliteten. Ingen blir en bedre forsker eller underviser av å leve i usikkerhet for om man har jobb neste semester, avslutter Aaslestad.

Les også: