Nå skal det bli lettere å få fast jobb i akademia
LUKK

Nå skal det bli lettere å få fast jobb i akademia

Av Jørgen Svarstad

Publisert 27. mars 2017 kl. 22:33

– Vi strammer inn på bruken av midlertidige ansettelser i staten, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).

Universiteter og høyskoler er verstinger når det gjelder bruk av midlertidige ansettelser. Rundt 18 prosent av de vitenskapelig ansatte går i midlertidige stillinger (rektrutteringsstillinger ikke inkludert).

Nå vil regjeringen gjøre det lettere å få fast jobb.

Annonse
Fakta

Ny lov om statens ansatte

Regjeringen følger opp tjenestelovutvalgets forslag og strammer inn på adgangen til midlertidige ansettelser i ny lov om statens ansatte, med følgende regelendringer:
• Midlertidig ansatte får fast stilling etter tre år, ikke etter fire år som i dag.

• Reglene for når midlertidig ansettelse er tillatt harmoniseres med arbeidsmiljøloven, som begrenser mulighet for midlertidige ansettelser til tilfeller der arbeidet er av midlertidig karakter, vikariater, praksisarbeid, utdanningsstillinger (stipendiat/post.doc) og for ansettelse inntil seks måneder ved uforutsette behov.
• Det innføres lovbestemt plikt til at arbeidsgivere og de ansattes representanter skal drøfte midlertidig ansettelse i virksomheten.

• Det vil fortsatt være noen unntak for reglene om fast ansettelse etter 3 år, men også unntakene er strammet inn.
• I høringen foreslo regjeringen en generell adgang til å etablere unntak fra reglene om midlertidighet i forskrift. Dette forslaget møtte kritikk i høringen og forslaget er ikke videreført i ny lov.

De viktigste unntakene fra regelen om fast ansettelse etter tre år: 
• Fast ansettelse etter tre år som midlertidig ansatt vil ikke omfatte åremåls- og utdanningsstillinger (stipendiat/post.doc), eller de som blir ansatt midlertidig i praksisarbeid.
• Regjeringen vil foreslå å endre universitets- og høyskoleloven slik at vikar for en som er åremålstilsatt eller valgt i leder ved universitet eller høyskole må fratre når den som har stillingen kommer tilbake, selv om det er gått mer enn 3 år. Dette tilsvarer dagens regler for vikarer for åremålsansatte og foreslås for å legge til rette for at universitetene og høyskolene skal kunne ha åremålsansatte eller valgte ledere på alle nivåer.
• Noen unntak i utenrikstjenesten og i forsvaret videreføres. 

Kilde: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Vi strammer inn på bruken av midlertidige ansettelser i staten, sa kommunal- og moderningseringsminister Jan Tore Sanner (H) da han og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) besøkte Fysikkbygningen på Universitetet i Oslo mandag. Der presenterte de hovedpunkter fra forslaget om en ny lov om statens ansatte, som skal erstatte tjenestemannsloven.

Blant annet skal midlertidig ansatte nå få fast stilling etter tre år, ikke etter fire år som i dag. Og etter dagens regelverk har vikarer i vitenskapelige stillinger et dårligere stillingsvern enn andre vikarer. Dette er også fjernet i det nye forslaget (se faktaboks).

Forskerforbundets leder Petter Aaslestad er fornøyd.

–  Dette lovforslaget kan sikre flere forskere fast stilling, og slik bidra til økt kvalitet i norsk forskning, sier han i en kommentar på Forskerforbundets nettsider.

Les også: Sjekk hvor mange midlertidige det er der du jobber

Regjeringen har snudd

I 2015 la tjenestemannsutvalget, med parter fra arbeidslivet, frem en rapport med forslag til endringer i loven. Dette ble godt mottatt av blant annet Forskerforbundet, som mente forslagene var godt nytt for midlertidig ansatte. Men i sitt høringsnotat var flere av forslagene som skulle redusere bruken av midlertidige stillinger borte. Arbeidstakerorganisasjonene var svært kritiske. Men nå har regjeringen snudd.

Les mer om saken her: – Jeg lurer på om de ikke har skjønt hva det innebærer å inngå kompromisser

– Når man legger noe ut på høring, er det fordi man har tenkt til å høre. Det er det vi har gjort, sier Jan Tore Sanner til Forskerforum.

Fast jobb etter tre år 

Etter dagens regelverk har midlertidig ansatte i staten krav på fast jobb etter fire år. Men vitenskapelig ansatte er unntatt fra denne fireårsregelen, fastslår forskriften til tjenestemannsloven. Tjenestemannsutvalget ville fjerne dette unntaket. De foreslo at man i den nye loven ikke skulle kunne gjøre unntak fra reglene om midlertidighet i forskrift. Men dette tok ikke regjeringen hensyn til i sitt høringsforslag, der de foreslo å videreføre dagens ordning. Men etter høringsrunden er tjenestemannsutvalgets forslag tilbake. Noen unntak er det riktignok fra den nye treårsreglen (se faktaboks).

Les også: – Ikke uvanlig at en forsker er midlertidig ansatt i 10-15 år

Jan Tore Sanner vil at staten skal bli likere privat sektor når det gjelder bruk av midlertidige ansatte. I privat sektor er rundt syv prosent av årsverkene midlertidige, mot 16 prosent i staten. Og i privat sektor får man fast ansettelse etter tre år som midlertidig ansatt, mot fire år i staten i dag.

– Det er ingen grunn til at man skal kunne gå fire år før man er fast ansatt i staten, når det kun er tre år i privat sektor, sa Sanner i sin presentasjon.

– En kraftig innstramming 

– Det vi gjør er egentlig å tilpasse oss bruken av midlertidig ansatte til privat sektor. Det er en ganske kraftig innstramming. Vi ønsker også å skap et konkurransefortrinn ved å skape en statlig sektor som rekrutterer, utvikler og beholder dyktige medarbeidere. Da er det viktig å redusere bruken av midlertidig ansatte, sa han.

Vil du holde deg oppdatert på nyheter og debatter om forskning og høyere utdanning? Følg Forskerforum på Facebook! 

Det endelige forslaget til lovtekst er ikke klart ennå, men skal legges frem 5. april.  På spørsmål om forslaget bryter med noen av anbefalingene fra tjenestemannsutvalget, sier Sanner:

– Forslaget vi legger frem er i tråd med forslaget fra utvalget.

– Så det blir ikke noen endringer?

 Det blir endringer fra høringsforslaget, der la vi til grunn et mer generelt unntak (for midlertidighet journ. anm.). Det ligger ikke i det endelige forslaget. Så det vi nå legger frem, har vi grunn til å tro at vil bli godt mottatt av hovedsammenslutningene. Vi legger også til grunn at det kommer til å bli vedtatt av Stortinget før sommeren.

– Hvilke resultater tror du nye loven vil gi?

– Det vil bli mindre bruk av midlertidige ansettelser. Staten må tilpasse seg privat sektor mer. Og jeg tror universitets-, høyskole- og forskningssektoren kan få et konkurransefortrinn fordi det bli større mulighet for fast ansettelse, sier Sanner.

Les også: