Statsstøtte

Sju private høyskoler kan miste statsstøtte

Av Forskerforum

Publisert 16. november 2018

Private høyskoler som mottar statstilskudd i dag, trenger bare akkreditering for det enkelte studietilbud. Det vil regjeringen endre.

Regjeringen vil at hovedregelen skal være at private høyskoler må ha institusjonsakkreditering for å få statstilskudd.

– Vi bør stille høye krav både til private og til statlige høyere utdanningsinstitusjoner. Institusjonsakkreditering som vilkår for å få statstilskudd ble anbefalt av ekspertgruppen som gikk igjennom tilskuddsordningen for private høyskoler. Det er også flere private høyskoler som har vært pådriver for en slik endring, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding.

Kunnskapsdepartementet skal sende forslaget på høring på nyåret og tar sikte på å fremme et lovforslag i Storitinget i løpet av 2019.

Unntak for de sterke små

Ifølge pressemeldingen vil regjeringen balansere ønsket om robuste fagmiljøer med å ta vare på mangfoldet i sektoren.

– Samtidig ønsker jeg at regelverket skal ta høyde for at små institusjoner med veldig høy kvalitet på utdanningen kan få tilskudd, sier Nybø.

Derfor vil regjeringen legge inn en unntaksbestemmelse som åpner for at mindre og faglig sterke institusjoner kan oppnå institusjonsakkreditering, men uten at forventningene om faglig kvalitet blir redusert.

– Vi vil legge opp til at det blir fastsatt overgangsordninger for å gi de private høyskolene tid til å tilpasse seg nytt regelverk, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

En institusjonsakkreditert høyskole har faglige fullmakter til å selv etablere studietilbud på bachelornivå innenfor alle fagområder. Private høyskoler kan søke NOKUT om institusjonsakkreditering. Det er Kongen i statsråd som treffer endelig beslutning. I høringsforslaget vil det legges inn en åpning for at det unntaksvis kan gis støtte til nye institusjoner som ikke oppfyller kravene til institusjonsakkreditering, men som forventes å kunne oppnå det innen fem år.

Sju kan miste støtte

Med et krav om institusjonsakkreditering vil syv institusjoner som i dag får tilskudd, i utgangspunktet ikke oppfylle kriteriet. Det er Norges dansehøyskole, Musikkteaterhøyskolen, Steinerhøyskolen, Bergen arkitekthøgskole, Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling, Høgskolen for ledelse og teologi og Barratt Due musikkinstitutt.

Disse institusjonene kan enten slå seg sammen med andre for å oppfylle det nye kravet eller søke om å få institusjonsakkreditering på egen hånd, dersom de oppnår kravene som stilles i hovedbestemmelsen eller i unntaksbestemmelsen om mindre og faglig sterke institusjoner.