Styret ved Høgskulen i Volda forkasta «f-ordet»

Av Johanne Landsverk

Publisert 8. mars 2019

Høgskulestyret var splitta i synet på å ta inn ei formulering om at høgskulen aktivt skal avklare moglege fusjonsalternativ.

– Då har vi to alternativ: eitt framlegg som ligg på bordet, og eitt med f-ordet i seg, uttalte rektor Johann Roppen då styret ved Høgskulen i Volda torsdag skulle røyste over to ulike framlegg om korleis høgskulen skal forhalde seg til strukturspørsmålet framover.  Ordet «fusjon» var nemleg ikkje nemnd i saksframlegget som styret skulle ta stilling til, og eit alternativ forslag kom på bordet.

I saksframlegget heiter det at høgskulen også i tida framover skal ha ein aktiv og samarbeidssøkande strategi til nærliggande institusjonar både i strukturspørsmålet og i faglege samarbeid.

Styremedlem Tor-Johan Ekeland, som er representantant for dei vitskapleg tilsette, kom med eit motframlegg, der det heiter at «høgskulen skal ha ein aktiv strategi til nærliggande institusjonar for å avklare moglege fusjonsalternativ og samarbeidsordningar».
– Framlegget mitt inkluderer ordet fusjonsalternativ, slik det står i departementets tildelingsbrev. Dette er eit meir ope vedtak enn det som er foreslått, men det betyr ikkje at eg her og no går inn for ein fusjon, uttalte Tor-Johan Ekeland.

Volda-rektoren har to gonger gått til val på at Høgskulen i Volda framleis skal vere sjølvstendig. I saksutgreiinga skriv rektor at det overordna spørsmålet for styret må vere om dei strategiske måla til høgskulen vert hindra av at høgskulen held fram som sjølvstendig høgskule. «Det er vanskeleg å sjå at det er belegg for å seie det i dag», meiner han.

Ekeland har på si side vore ueinig med rektor om retningsvalet.

Usemje om tolking

Terje Heggem, som er eksternt styremedlem i høgskulestyret, støtta framlegget til Ekeland:
– Dette står også i strategiplanane for høgskulen, og eg forstår ikkje kvifor vi skal gjere avvik frå dette, uttalte Heggem.

Rektor meinte at det var vanskeleg å tolke framlegget til vedtak som låg på bordet slik at det ikkje også kan omfatte fusjon. – Men ordet fusjon står då ikkje der, sa Roppen.

Rektor fekk støtte frå fleire av styrerepresentantane, og nokre meinte dette berre handla om nyansar i ordbruken.

Men Ekeland var ueinig:

– Ein må forstå konteksten dette er fremja i. Det er openbert at dette framlegget til vedtak er ein måte å parkere fusjonsdiskusjonen på, meinte han.

Delte styret i to

Før avrøystinga sa rektor:

– Då har vi to alternativ: det som ligg på bordet, og eitt med f-ordet i seg.

Saksframlegget fekk seks røyster, medan motframlegget til Ekeland, som hadde fusjonsordet i seg, fekk fem.
– Dette var ei grei avklaring som viser at rektor har eit splitta styre bak seg når det gjeld åleinegang, seier Tor-Johan Ekeland til Forskerforum.

Les også: