UiB-styret med kritikk mot tidligere rektor: – Sviktende dømmekraft og manglende respekt for lovverk
LUKK

UiB-styret med kritikk mot tidligere rektor: – Sviktende dømmekraft og manglende respekt for lovverk

Av Jørgen Svarstad og Julia Loge

Publisert 17. mars 2021

Styret ved Universitetet i Bergen mener tidligere rektor Dag Rune Olsen er hovedansvarlig for situasjonen universitetet har kommet i.

Universitetet i Bergen brøt loven da de ansatte den tidligere NHO-toppen Tom Knudsen i en midlertidig stilling, ifølge granskningsrapporten fra revisjonsselskapet PwC som ble lagt frem forrige torsdag.

Daværende rektor Dag Rune Olsen handlet også utenfor sine fullmakter blant annet da han inngikk en intensjonsavtale med Knudsen om å kjøpe selskapet hans, mente revisjonsselskapet.

Annonse

Les mer: – UiB brøt loven

Onsdag behandler universitetsstyret rapporten.

Styret vedtok krass kritikk av Dag Rune Olsen. I vedtaket heter det blant annet:

«Styret ved Universitetet i Bergen vil ut fra en helhetsvurdering rette kritikk mot tidligere rektors håndtering av denne saken. Styret mener at tidligere rektor er hovedansvarlig for den situasjonen universitetet er kommet i. Styrets vurdering er at han har utvist sviktende dømmekraft, påført universitetet unødvendig ressursbruk, foretatt en rekke feilvurderinger og vist manglende respekt for fullmakter, regler og lovverk. Styret mener at tidligere rektor har satt egen administrasjon og eksterne samarbeidspartnere i en vanskelig situasjon.»

Dag Rune Olsen skal starte i ny jobb som rektor ved Universitetet i Tromsø (UIT) til høsten.

Forskerforum har vært i kontakt med Olsen. Han sier han vil vente med kommentere saken til etter at UiT-styret har fått en orientering på fredag.

Kritiserer tidligere direktør

Styret vedtok også kritikk av tidligere universitetsdirektør Kjell Bernstrøm:

«Styret mener at tidligere universitetsdirektør burde utøvd sitt selvstendige ansvar for å sikre at Universitet i Bergen i denne saken fulgte regler og lovverk.»

Rektor Margareth Hagen sier at saken om arbeidslivsportalen har vært krevende for Universitetet i Bergen.

– Med dagens styremøte og de vedtak som styret har fattet, håper jeg at vi nå kan se fremover. Det pekes tydelig på viktigheten av god rolleforståelse og at uenighet blir handtert i tråd med de fullmakter som gjelder. For UiB sin del er det avgjørende at de personer som til enhver tid har sentrale lederroller i faglig og administrativ linje er bevisst sine roller og fullmakter, sier Hagen i en pressemelding.

Fakta
Styrets vedtak:

1. Styret ved Universitetet i Bergen har tatt PwC sin rapport og gjennomgang til etterretning.

2. Styret ved Universitetet i Bergen vil ut fra en helhetsvurdering rette kritikk mot tidligere rektors håndtering av denne saken. Styret mener at tidligere rektor er hovedansvarlig for den situasjonen universitetet er kommet i. Styrets vurdering er at han har utvist sviktende dømmekraft, påført universitetet unødvendig ressursbruk, foretatt en rekke feilvurderinger og vist manglende respekt for fullmakter, regler og lovverk. Styret mener at tidligere rektor har satt egen administrasjon og eksterne samarbeidspartnere i en vanskelig situasjon.

3. Styret mener at det i denne saken også har skjedd kritikkverdige feil i administrasjonen. Styret mener at tidligere universitetsdirektør burde utøvd sitt selvstendige ansvar for å sikre at Universitet i Bergen i denne saken fulgte regler og lovverk. Styret anerkjenner samtidig at flere i administrasjonen har forsøkt å melde fra i sakens anledning.

4. Styret vil beklage til eksterne aktører som er blitt involvert i prosessen og som kan ha opplevd belastninger som følge av denne saken.

5. Styret ber om at universitetsdirektøren fremlegger en sak om universitetets overordnete styringsstruktur, roller og fullmakter innenfor rammene av ledelsesmodellen ved UIB.

6. Styret ber universitetsdirektøren følge opp læringspunktene slik de er formulert i universitetsdirektørens saksfremlegg.

(Enstemmig vedtatt)

Direktør: – Trist å lese rapporten

Store deler av det ekstraordinære styremøtet foregikk bak lukkede dører.

Direktør Robert Rastad innledet møtet med å si:

– For min del må jeg være helt ærlig og si at det har vært trist å lese rapporten fra PwC. Den prosessen man får beskrevet her er ikke slik jeg forventer at universitetsledelsen ved Universitetet i Bergen skal håndtere vanskeligheter og uenigheter som oppstår.

Han ga imidlertid ros til administrasjonen for hvordan de hadde håndtert saken.

Granskerne ga Dag Rune Olsen hovedansvaret

Granskerne fra PwC var til stede og svarte på styrets spørsmål. Direktør og advokat i PwC Stig Rune Johnsen gjorde det klart at PwC mener at daværende rektor Dag Rune Olsen har hovedansvaret.

– Det er kritikkverdige forhold som er avdekket. Og etter vår vurdering er det én person som er hovedansvarlig for de kritikkverdige forholdene som vi har løftet frem. Og det er tidligere rektor, sa han.

Stig Rune Johnsen under styremøtet. Foto: UiB

Han gjentok at rektor gikk ut over sine fullmakter da han inngikk en intensjonsavtale om at UiB skulle kjøpe Knudsens selskap og da Knudsens ble ansatt.

– Ansettelsen av Knudsen ble gjort i strid med god forvaltningsskikk. Og det er rektor som har hovedansvaret for at universitetet ikke overholdt god forvaltningsskikk da han sørget for at Knudsen ble ansatt ved universitetet, sa han.

– Rektor ga misvisende informasjon

Johnsen sa også at rektor hadde gitt en misvisende redegjørelse til universitetsstyret i forkant av styremøtet 23. desember.

– Den er misvisende med hensyn til hvorfor det ville være en fordel å kjøpe seg inn i Knudsens selskap. Den bestemmelsen som tidligere rektor henviste til er ikke relevant i den aktuelle saken. Det er misvisende informasjon til styret.

Han trakk også frem at daværende rektor Dag Rune Olsen fikk en rekke advarsler mot å fortsette med planene om å kjøpe selskapet til Tom Knudsen.

– Det rapporten derimot ikke svarer på er hvorfor han, til tross for disse advarslene, fortsatte med dette formålet til helt frem til tidspunktet Knudsen ble ansatt, sa Johnsen.

– Det er i hvert fall fem advarsler. VIS (Vestlandets innovasjonsselskap) advarte. Kunnskapsdepartementet advarte. Og administrasjonen advarte i hvert fall ved tre anledninger, utdypet han.

– Uforståelig av rektor

Johnsen ble spurt om hvorfor rektoren ikke fulgte administrasjonens råd.

– For oss er det helt uforståelig. Rektor har bare forklart at han hadde tro på denne ideen og at han mente at det måtte være mulig å komme frem til en løsning som alle parter kunne akseptere.

Styremedlem Runa Falck spurte om hvorfor ikke UiB la ballen død tidligere. Hun viste til at da UiB involverte advokat, så skisserte advokaten to alternativer. Enten å stoppe prosessen. eller å gå videre for å få i stand en avtale med Tom Knudsen, som førte til at Knudsen fikk en midlertidig ansettelse og refundert penger.

– Hvorfor fulgte ikke administrasjonen advokatens første forslag om å legge alt dødt, spurte hun.

 Etter vårt syn var det rektor som presset på for at det skulle komme til en avtale, og så er det administrasjonen som har gitt etter, sa Johnsen i PwC.

 Dette kan UiB lære av saken

Til universitetsstyret sa universitetsdirektør Robert Rastad at han så på det som utenfor hans mandat å vurdere innsatsen til den tidligere rektoren, men at han overlater dette til styret.

Tom Knudsen. Foto: Moment studio

I saken han har levert til styret skriver han imidlertid at det «vil være naturlig å peke på noen mulige læringspunkter».

Disse er:

  • «Betydningen av rammer og rutiner som bidrar til at faglige, strategiske og administrative initiativer er godt samordnet mellom faglig og administrativ linje.»
  • «Betydningen av rammer og rutiner som bidrar til at faglige, strategiske og administrative initiativer er godt samordnet mellom faglig og administrativ linje.»
  • «Betydningen av forsvarlig saksbehandling og god forvaltningsskikk i alle saker og initiativer som er eller kan bli forpliktende for UiB.»

Direktøren skriver også:

«På et overordnet nivå mener universitetsdirektøren at administrasjonen har utvist gode vurderinger i sin håndtering av situasjonene som beskrives i rapporten. Dette begrunnes med tidsnær dokumentasjon gjengitt i rapporten som viser at vurderinger som ble gjort fra administrasjonen, i stor grad samsvarer med overordnete konklusjoner som PwC gjør i sine etterfølgende vurderinger.»

Vil gå gjennom rutinene sine

Rastad skriver også at universitetet, i lys av PwCs konklusjoner om ansettelse, lønnsfastsettelse og dokumentasjon med originalbilag, vil «gjennomgå etterlevelse av aktuelle reglementer og egne rutiner.»

Og videre:

«Rapporten viser betydningen av god rolleforståelse, tett samarbeid, åpenhet i prosesser, og at uenighet håndteres i tråd med de fullmakter som gjelder. For UiB sin del er det avgjørende at de personer som til enhver tid har sentrale lederroller i faglig og administrativ linje er sine roller og fullmakter bevisst».

I forbindelse med overgang til nytt rektorat og nytt dekanat til sommeren vil uib «rette et særlig fokus på roller, fullmakter og retningslinjer, for å sikre en felles forståelse av disse, og forebygge at det oppstår slike situasjoner som denne rapporten beskriver», står det i sakspapirene.

Dette er saken:

Knudsen-saken handler om at tidligere regiondirektør Tom Knudsen i NHO Hordaland og rektor Dag Rune Olsen ved UiB mellom januar og oktober i fjor jobbet for å få til en avtale der Knudsens selskap Praktikk AS skulle etablere en såkalt arbeidslivsportal.

Tanken var en portal som kunne matche enkeltstudenter med aktuelle praksisplasser. Planen var at UiB skulle kjøpe Knudsens selskap, men planene ble stoppet av universitetets økonomiavdeling.

UiB skulle overta selskapet. Avtalen kunne gitt Knudsen oppimot 20 millioner kroner.

Da det ble klart at det ikke ble noen avtale, fikk Tom Knudsen i stedet et engasjement på et halvt år ved UiB. Han skal arbeide med å videreutvikle ideen om arbeidslivsportalen. Årslønnen er på over over 1,1 millioner

UiB har også betalt 540.000 kroner eksl.mva for å dekke medgåtte utgifter i Tom Knudsens og Dag Rune Olsens forsøk på å starte selskapet Praktikk AS

Universitetsstyret ble for første gang orientert om saken i et ekstraordinært styremøte 23.desember 2020. Da vedtok de å sette i gang en ekstern gransking av saken.

PwC fikk oppdraget. I rapporten de la frem forrige torsdag, er en av konklusjonene at UiB brøt loven da de ansatte Tom Knudsen i en midlertidig stilling. Vilkårene for å ansatte i midlertidig stilling var ikke oppfylt, ifølge PwC.

Dessuten mener de at rektor Dag Rune Olsen handlet utenfor sine fullmakter som rektor.

For det første er det universitetsdirektøren som skulle stått for lønnsfastsettelsen til Tom Knudsen, men det var det i realiteten rektor som gjorde.

Ifølge universitetets egne regler er det også universitetsstyret, ikke rektor, som har mandat til å gå inn i selskaper, men her skjedde det i en diskusjon direkte mellom rektor og Knudsen.

PwC kritiserte videre rektors solospill. De minet om at både Kunnskapsdepartementet, Vestlands Innovasjonsselskap og UiBs egen administrasjon advarte mot å kjøpe selskapet. Likevel fortsatte Dag Rune Olsen prosessen.

Les også: