Yngre kvinnelige midlertidig ansatte ved Det juridiske fakultet skal blitt vært utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet, blant annet i festsammenhenger.

En anonymisert versjon av rapporten Juss og kjønn blir offentliggjort i dag av Juridisk fakultet. ved Universitetet i Oslo. I den mye omtalte rapporten kommer informanter blant annet med påstander om seksuell trakassering ved fakultetet. 

Studien skulle egentlig ikke undersøke seksuell oppmerksomhet og trakassering. Det var ingen spørsmål om dette i intervjuguiden.

På fest 

Men i rapporten står det:

«Det var likevel noen informanter – av begge kjønn – som tok dette temaet uoppfordret opp. Ingen av dem fortalte at de selv har vært utsatt for seksuell trakassering, men at yngre kvinnelige midlertidig ansatte skal ha vært utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet, blant annet i festsammenhenger. Informanter hevdet at de kjenner til at flinke, unge kvinner har sluttet på fakultetet som følge av uønsket seksuell oppmerksomhet eller trakassering.»

De tok opp dette fordi de mente fakultetet må erkjenne at dette er et arbeidsmiljøproblem og likestillingsproblem.

Den opprinnelige rapporten er ett år gammel. lfølge fakultetet og forskningsetisk utvalg brøt den med forskningsetiske regler om anonymitet. Det er en anonymisert versjon som nå foreligger.

Ønsket diskusjon 

Det står videre at selv om det er høyst usikkert hvor utbredt uønsket seksuell oppmerksomhet og seksuell trakassering er, oppfordret informantene til å reise spørsmålet i rapporten. De ønsket at oppmerksomheten rundt dette temaet kunne sette i gang en diskusjon på fakultetet slik at man kan få gjort noe med det, heter det.

Informanter hevder også at selv om UiO har retningslinjer og varslingsrutiner, «er dette fortsatt et tabubelagt emne på Det juridiske fakultet, slik det er i andre deler av arbeidslivet.»

Ettersom informantene i undersøkelsen ikke eksplisitt ble spurt om uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering, kan det ikke trekkes noen konklusjoner om at dette er mer utbredt på Det juridiske fakultet enn andre steder i akademia, står det videre.

«At det likevel ble tatt opp av informanter som et problem, tyder på at det bør undersøkes nærmere.»

Det var likestillingsutvalget ved fakultetet som i 2014 bestilte rapporten. De ønsket å finne ut hvorfor kvinner fortsatt er underrepresenterte i akademiske stillinger ved fakultetet, mens kvinner lenge har vært i flertall blant studentene. Den er utført av forskerne ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Trine Rogg Korsvik og Guro Bøe Linnet. De dybdeintervjuet 48 vitenskapelig ansatte, hvorav halvparten var menn og kvinner.

Dekan: – Kjenner ikke til 

Dekan Dag Michalsen sier at fakultetet har undersøkt påstandene om at folk har sluttet på grunn av seksuell trakassering.
– Nei, jeg kjenner ikke til at det har skjedd. Denne opplysningen kommer til uttrykk bare ett sted i rapporten, og det er bare én informant som sier det så uttrykkelig. Det som er uklart for oss er når og hvor dette skal ha skjedd, sier han til Forskerforum.

– Hva har dere gjort for å finne ut av det?

– Vi har systematisk gått gjennom de som har sluttet og sett på grunnene til at de sluttet. Men hvis vi skal gå nærmere inn i sakene, må vi gjennomføre det på en ordentlig måte. Vi kan ikke bare ringe opp folk, sier han.
Michaelsen viser til at UiO har nedsatt en egen gruppe som skal jobbe for å motvirke seksuell trakassering.
– Vi har hatt en foreløpig undersøkelse. Når vi nå går videre med dette, vil vi gjøre det i sammenheng med denne gruppen.
Han opplyser ta de har gått rundt ti år tilbake når de har sett på saker.
– Hvis noen har sluttet på grunn av seksuell trakassering, hvor sannsynlig er det at dere ville funnet det ved å gå tilbake til gamle saker på den måten dere har gjort?
-Jeg tror vi ville kommet så langt at vi ville ha funnet noen spørsmålstegn ved noen personer. Så kunne vi gått videre med det. Men det er tryggest å gjøre i samarbeid med UiO, så vi venter med den biten.

– Har dere funnet noen slike spørsmålstegn?

–  Det kan jeg ikke svare på.

– Hva tenker du om at påstandene om at folk har sluttet på grunn av trakassering? 
– Det er forferdelig leit. Hva skal jeg tenke om det? Men problemet er at jeg vet ikke noe om når og på hvilken måte det skal ha inntruffet. Der for er det ikke mulig for meg å si noe substansielt om det.

– Ringte i fylla 

Avisen Klassekampen har i flere artikler skrevet om seksuell trakassering ved fakultetet. De snakket blant annet med flere studenter, som hevdet at skjeve maktforhold og uklare retningslinjer bidrar til seksuell trakassering.

De snakket blant annet med en student som skulle skrive masteroppgave. Hun ba om hjelp fra en vitenskapelig ansatt med spesialkunnskap om temaet hennes. Han svarte først ikke på henvendelsen hennes.

Så ringte han henne plutselig i fylla og lurte på om de skulle spise middag sammen.

– Jeg sa nei, men så gjorde han det samme én gang til. Han kunne ha hjulpet meg med oppgaven min, men jeg følte at jeg ikke fikk den hjelpen betingelsesløst, sier hun til Klassekampen.

Siden rapporten først ble lagt frem desember  2016, har har studenter og ansatte ved fakultetet meldt fra om fire tilfeller av seksuell trakassering, skrev Klassekampen 25. november. Men de snakket også med flere som sier de har opplevd trakassering, men ikke meldt fra.

Les også: 

«Skal ikke du og jeg være igjen her i kveld?»