Petter Aaslestad svarer på kritikken fra professor Elisabet Ljunggren.

LES OGSÅ: – Akademikere er konservative og bakstreverske

Det kan sikkert arbeides enda mer med likestilling i Forskerforbundet, men det er ikke riktig å hevde at det ikke gjøres noe. Her minner jeg om hvor vi står i øyeblikket:

Det er representantskapets vedtak av arbeidsprogram som danner utgangspunkt for styrets arbeid i treårsperioden. I november 2015, vedtok representantskapet følgende under punktet om «likestilling og diskriminering»:

Forskerforbundet arbeider for at:

  • Ulikebehandling avdekkes.
  • Ansatte ikke skal diskrimineres på grunnlag av kjønn, etnisitet, alder, funksjonsevne eller seksuell orientering.
  • Tillitsvalgte skal gis opplæring i lov- og avtaleverk som omhandler diskriminering.
  • Kvinneandelen i toppstillinger økes med 2 prosentpoeng i året.
  • Myndighetene og institusjonene setter måltall for å øke andelen av kvinner til vitenskapelige toppstillinger og faglige lederstillinger.
  • Institusjonene skal ha strategier for rekruttering av det underrepresenterte kjønn og befolkningsgrupper både blant studenter og ansatte.

Handlingsplan 2017 ble vedtatt av hovedstyret i januar i år. Der heter det blant annet at vi skal «ferdigstille revisjonen av forskerforbundets politikk for likestilling og følge opp denne».

Styret vedtok nemlig i fjor høst å revidere Forskerforbundets policy-dokument for kjønnsbalanse i akademia. Vi er i ferd med å bearbeide denne til en politikk for likestilling.  Som ledd i revisjonen – og for å forankre arbeidet i organisasjonen – er det sendt ut noen spørsmål til alle lokallagene om deres arbeid med kjønnsbalanse og likestilling. Her er det både spurt om hva som er særlig aktuelle problemstillinger og hva Forskerforbundet bør prioritere i sitt videre arbeid.  Fristen for innspill gikk ut i går. Pr i dag har jeg ikke oversikt over responsen fra lokallagene, men det er ikke noe i veien for å motta innspill på overtid. Jeg vil oppfordre de som av ulik grunner ikke har gitt svar til likevel å respondere. Jo bredere respons, jo lettere vil det være for hovedstyret å arbeide frem det nye policy-dokumentet.

Når det gjelder det løpende arbeidet kan det nevnes at vi kontinuerlig oppdaterer statistikk på området: https://www.forskerforbundet.no/var-politikk/fakta-om-forskning/nokkeltall-uh

Det er også verdt å nevne at på grunnopplæringen for tillitsvalgte er et av de faste temaene diskriminering både på kjønn og på de andre lovgrunnlagene (alder, etnisitet, seksuell orientering, alder, språk og nedsatt funksjonsevne).

LES OGSÅ: 

– Akademikere er konservative og bakstreverske