Ni av ti forskingskroner er statlege

Av Forskerforum

Publisert 16. mars 2015

ni-av-ti-forskingskroner-er-statlege

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

Utgiftene til forsking og utvikling (FoU) ved norske universitet, høgskular og universitetssjukehus utgjorde totalt 16 milliardar kroner i 2013, ifølgje forskingsinstituttet Nifu.

Korrigert for løns- og prisstiging gjev dette ein realvekst på knappe tre prosent frå 2012 til 2013. Offentlege kjelder finansierte nesten 89 prosent av FoU-utgiftene.

Instituttsektoren opplevde på si side ein realnedgang på 1,3 prosent. Dette kjem av lågare investeringar i utstyr og bygg enn året før, og av nedgang i driftsutgiftene.