NORCE sikrer ansattes ytringsfrihet
LUKK
Annonse
Annonse

NORCE sikrer ansattes ytringsfrihet

Av Konsernadvokat Helge Tennebø og organisasjonsdirektør Christina Brunner

Publisert 16. september 2022 kl. 09:24

NORCE har til enhver tid ca. 2000 aktive prosjekter, og er opptatt av at forskningen kommer offentligheten til gode.

Vi registrerer nok en gang at Magnus Stray Vyrje fremmer en rekke uriktige påstander knyttet til ansatte forskeres rettigheter. Vi ser imidlertid ingen grunn til å kommentere disse, da dette ble tydelig redegjort for i vår artikkel av 9. september.

Men vi observerer at Vyrje har dreid problemstillingen over til å bli en sak som utelukkende gjelder ytringsfrihet. Dette er et tema som NORCE er svært opptatt av, og vi ønsker derfor å forklare hvordan dette ivaretas i NORCE.

For å sikre at forskere i NORCE lovlig og uhindret har mulighet til å offentliggjøre forskningen sin, har vi sammen med fagforeningene utarbeidet retningslinjer som beskriver rutinene for dette. Retningslinjene skal også hindre utilsiktet offentliggjøring i strid med inngåtte avtaler, da dette kan medføre ansvar for både NORCE og den enkelte forsker.

Som en stor aktør innenfor oppdragsforskning er vi nødt til å ha alminnelige rutiner som ivaretar rettigheter og beskytter interessene til både ansatte forskere, oppdragsgivere og selskapet selv. Å skulle regulere forholdet «i en egen avtale» slik Vyrje foreslår, er både umulig å håndtere rent praktisk og gir liten forutsigbarhet for alle involverte parter. Det finnes neppe seriøse oppdragsforskningsinstitusjoner som håndterer rettigheter og taushetsplikt på denne måten.

Organisasjonsdirektør Christina Brunner og konsernadvokat Helge Tennebø.

NORCE har nedfelt følgende hovedprinsipper for offentliggjøring av forskning:

 • Ansatte forskere har som hovedregel både rett og plikt til å offentliggjøre sine resultater når oppdraget er offentlig finansiert.
 • Når oppdragets finansiering er dels privat, skal prosedyre for offentliggjøring avklares før kontraktsinngåelse og inngå i oppdragsavtalen.
 • Dersom offentliggjøring er til hinder for beskyttelse eller kommersiell utnyttelse av resultatene, kan offentliggjøring utsettes.

Dette er i henhold til Retningslinjer for statlig grunnbevilgning til forskningsinstitutter og forskningskonsern fastsatt ved kongelig resolusjon 19. desember 2008. (Revidert av Kunnskapsdepartementet 14. januar 2020 og 21. desember 2021.)

NORCE legger til rette for at den ansatte skal kunne publisere forskningsresultater i fagbøker og fagartikler, samt offentliggjøre forskningsresultater på faglige konferanser mv. Dette gjelder også der oppdrag er finansiert privat.

Hensynet til sikring av immaterielle rettigheter kan innebære at publisering eller annen form for offentliggjøring må utsettes. Avtaler mellom NORCE og tredjeparter kan dessuten innebære at resultater ikke kan publiseres eller offentliggjøres fordi resultatet er underlagt taushetsplikt.

Det gjelder for eksempel resultater som må hemmeligholdes fordi de utgjør forretningshemmeligheter. Her viser vi til lov om forretningshemmeligheter § 2. Personvernhensyn, taushetsplikt og andre hensyn kan også tilsi at forskningsresultater ikke kan publiseres eller offentliggjøres helt eller delvis.

Retningslinjene for offentliggjøring av forskning viser med all tydelighet at ansatte forskere har full frihet til å offentliggjøre forskningen i en anerkjent kanal, etter den ansattes valg, så fremt ikke forskningen omhandler taushetsbelagte forhold. For å beskytte både oppdragsgiver, NORCE og forskeren selv så må forskeren i slike tilfeller sende en skriftlig melding til sin nærmeste leder om planlagt offentliggjøring. Dette for å sikre at det ikke eksisterer forhold som er til hinder for den planlagte offentliggjøringen.

Forfatterne kjenner pr dags dato ikke til at publisering av forskningsresultat har blitt stoppet.  Uten disse retningslinjene og mekanismene i arbeidsavtalen vil imidlertid ikke NORCE være en relevant leverandør av oppdragsforskning med de konsekvensene dette ville ha hatt for både selskapet og ansatte.

Både arbeidsavtalene og retningslinjene det her vises til, er utformet med bistand fra anerkjente advokatfirmaer med spisskompetanse på både arbeidsrett og immaterialrett og samsvarer fullt ut med tilsvarende dokumenter i forskningsinstitutter det er naturlig for NORCE å sammenligne seg med.

Oppsummering

Påstanden fra Stray Vyrje om at NORCE legger til rette for å «legge problematisk forskning i skuffen» og øvrige, er etter NORCE mening, useriøse tabloide påstander som får stå for Vyrjes regning. Som anført i vårt innlegg 9. september så er saken nå godt belyst og NORCE ser ingen hensikt i å fortsette denne diskusjonen. Det samfunnet nå trenger er god forskning for å løse de utfordringene vi står overfor, noe NORCE sine forskere bidrar til hver dag.

 • Utdrag fra NORCEs retningslinjer:
 • NORCE og den ansatte vil i praksis ha en dialog og gjensidig forståelse av hva som kan publiseres og hvordan det bør skje. 
 • Dersom den ansatte har vært involvert i forskning som omhandler taushetsbelagte forhold, og den ansatte har til hensikt å publisere eller på annen måte offentliggjøre forskningsresultater som ikke tidligere er gjort allment kjent, skal den ansatte sende en skriftlig melding til sin nærmeste leder i NORCE om dette.
 • NORCE skal så snart som mulig, og senest innen én måned etter mottatt konkret oversikt over de forskningsresultater som skal inngå i en publikasjon eller annen offentliggjøring, skriftlig meddele den ansatte om den ansatte kan foreta publisering eller offentliggjøring i hht. meldingen, eller om det er noe til hinder for dette.
 • Dersom forskningsetiske prinsipper innebærer at resultater skal offentliggjøres, skal NORCE medvirke til at offentliggjøring kan skje.
 • Dersom NORCE nekter den ansatte å offentliggjøre, og den ansatte er uenig i vurderingene som NORCE har gjort, skal partene diskutere saken med sikte på å komme frem til en minnelig løsning.
 • Den ansatte plikter å medvirke til publisering og annen formidling der det er ønskelig, og det ovenstående ikke er til hinder.
 • Publisering skal skje i en anerkjent kanal etter den ansattes valg, med mindre offentlig finansering eller andre avtaleforhold krever at publisering skal skje i bestemte kanaler eller på bestemte måter. • De ansatte plikter å følge forskningsetiske retningslinjer og internasjonale konvensjoner om publisering og medforfatterskap, slik som Vancouverreglene.
 • Les mer: