Steile fronter om arbeidsavtaler ved NORCE
LUKK

Steile fronter om arbeidsavtaler ved NORCE

Av Asle Olav Rønning

Publisert 9. september 2022 kl. 13:37

Bryter nye arbeidsavtaler ved forskningsinstituttet NORCE med forskningsetikken? En runde i De nasjonale forskningsetiske komiteene ga flere spørsmål enn svar.

Nyansatte ved forskningsinstituttet NORCE må skrive under på en arbeidsavtale der de overfører opphavsrett til eget forskningsarbeid til arbeidsgiveren. De nye arbeidsavtalene bryter med forskningsetiske prinsipper, mener fire fagforeninger.

Saken har prinsipiell betydning for hele instituttsektoren.

Fagforeningene ba De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) om å behandle saken. Det har FEK nå gjort. To av komiteene under FEK-paraplyen tok saken, og har gitt en felles uttalelse.

Det har ikke gitt mer klarhet i saken, og partene tolker uttalelsen helt ulikt.

  • Ledelsen ved NORCE mener instituttet nå er «renvasket» for påstanden om at de nye arbeidsavtalene bryter med forskningsetikken.
  • Fagforeningene mener komiteene ikke har svart på deres spørsmål.

De to komiteene som har behandlet saken er Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) og Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH).

− Påpeker ingen problemer

Organisasjonsdirektør Christina Therese Brunner i NORCE mener at den felles uttalelsen fra NENT og NESH viser at det ikke hefter noen forskningsetiske problemer ved den nye malen for arbeidsavtaler.

Christina Therese Brunner, organisasjonsdirektør ved NORCE. Foto: Helge Skodvin / NORCE

− I henvendelsen fra de ansatte til FEK var FEK bedt om å uttale seg om arbeidsavtalens rettighetsbestemmelser medfører forskningsetiske problemer. NORCE registrerer at NENT og NESH ikke påpeker slike problemer, skriver Brunner i en epost til Forskerforum.

NENT og NESH skriver at det er viktig at forskere som hovedregel skal kunne publisere sine resultater, og på generelt grunnlag at «arbeidsavtaler må være etisk forsvarlige.» I uttalelsen heter det at forskningsinstitusjoner har et ansvar for at forskningen «skjer i henhold til anerkjente forskningsetiske normer.»

I uttalelsen er det ingen konkret kritikk av arbeidsavtalene ved NORCE.

Har nye retningslinjer

− Det er for NORCE ikke mulig å forstå uttalelsen fra NENT og NESH på annen måte enn at NORCE’ dokumenter ivaretar forskningsetiske prinsipper og akademisk frihet slik NENT og NESH mener det skal være, skriver Brunner i sin epost.

I tillegg til arbeidsavtalene har NORCE også vedtatt egne retningslinjer for hvordan immaterielle rettigheter skal behandles (patenter, ideer og vitenskapelige artikler er eksempler på hva som omfattes av immaterielle rettigheter).

Brunner viser til at det i disse retningslinjene står at den ansatte beholder opphavsrettene til sine utgitte fagbøker og publiserte fagartikler.

Brunner mener at NORCE gjennom de nye arbeidsavtalene og det nye regelverket har fått en løsning som er en god balanse mellom hensynet til de ansatte, instituttet selv og kundene for oppdragsforskning. Hun skriver også at situasjonen ved NORCE «har roet seg betydelig».

De nye arbeidsavtalene blir ifølge henne tatt i bruk av nyansatte uten at det har kommet noen protester på dette.

Ber om oppklaring

Fagforeningene ved NORCE oppfatter uttalelsen fra NENT og NESH annerledes enn ledelsen, og gir ikke uttrykk for at saken er lagt død. I et nytt brev til komiteene ber de om et klarere svar.

«Vi opplever at uttalelsen klargjør noe, med at den kun indirekte besvarer de relativt konkrete problemstillingene vi ønsket råd om,» heter det i brevet.

De skriver også: «Når komiteene ikke svarer direkte må vi tolke svaret. Vi tolker vurderingene som er gjort slik at konsekvensen av dem er at arbeidskontrakten ved NORCE er forskningsetisk problematisk. Vi ber komiteene avklare om denne tolkningen er korrekt.»

Får ny behandling

Heidi Østbø Haugen er professor ved Universitetet i Oslo og leder for NESH. Haugen ønsker ikke å utdype hva som ligger i uttalelsen fra NESH, og om komiteen har noen mening om innholdet i arbeidsavtalene.

Hun sier i en epost til Forskerforum at komiteen skal behandle det nye brevet fra fagforeningene på neste møte, og vil ikke kommentere saken i media før det.

Komitelederen i NENT, professor Hallvard Fossheim ved Universitetet i Bergen viser også til at saken skal behandles på nytt. Han sier i likhet med Haugen at det ikke er naturlig å kommentere saken ytterligere nå.

Advokat Magnus Stray Vyrje representerer Forskerforbundets lokallag ved NORCE.

Mister råderett

I et innlegg i Forskerforum skriver advokat Magnus Stray Vyrje at de nye avtalene innebærer at forskerne fratas råderett over egen forskning.

Vyrje representerer Forskerforbundet i NORCE, som er en av de fire fagforeningene som har engasjert seg. Han er kritisk til at komiteene ikke har sett på konsekvensene det har for forskernes ytringsfrihet at NORCE får overført opphavsretten.

− Problemstillingen ligger i kjernen av det komiteene skulle ha uttalt seg om. Dette er et spørsmål om akademisk frihet. Ytringsfrihet er en sentral del av den akademiske friheten, sier Vyrje til Forskerforum.

Han sier at han har forståelse for at NENT og NESH ikke ville gå inn i arbeidsrettslige og opphavsrettslige sider ved saken, men at dette ikke var det fagforeningene ba om. I stedet ønsket fagforeningene en avklaring om prinsipielle spørsmål knyttet til ytringsfrihet.

Vyrje sier at de nye arbeidsavtalene ved NORCE går lenger enn det som er vanlig i norsk arbeidsliv, og kaller det en «støvsuging» av opphavsrett. Ifølge advokaten er hovedregelen at arbeidsgiver overtar de rettighetene som er nødvendige for å utføre arbeidet den ansatte er satt til å gjøre.

− Jeg har aldri tidligere vært borti noen situasjon der arbeidsgiver krever overført all råderett over arbeidstakers opphavsrett, sier han.

I tillegg til Forskerforbundet ved NORCE står lokallagene til Tekna, Norsk Psykologforening og Den Norske Legeforeningen bak henvendelsene til de forskningsetiske komiteene.

  • Les også: